G� til hovedindholdet

Domme

Teknisk hjælpemiddel - Cirkustelt var ikke et teknisk hjælpemiddel – Frifindelse

Østre Landsrets dom afsagt den 17. december 2015 af Østre Landsrets 11. afdeling i nr. S-1326-15

Resumé

T var, som virksomhedsleder af Driftsselskab ApS, tiltalt for at have været ansvarlig for, at et teknisk hjælpemiddel - et 60 meter langt, 40 meter bredt og 18 meter højt telt - ikke blev anvendt og opstillet således, at det var sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet teltet kollapsede under en cirkusoptræden, hvorved der blev fremkaldt fare for skade på liv eller helbred for de ansatte og ca. 500 gæster, som opholdt sig i teltet.

Efter omfattende vidneførelse frifandt byretten T under henvisning til, at vidner, som havde været til stede da cirkusteltet kollapsede, havde forklaret, at årsagen til kollapset var et meget lokalt, voldsomt og usædvanligt vejrfænomen - af et vidne benævnt som en skypumpe. Videre udtalte retten, at teltet ikke med sikkerhed kunne anses for at være et "teknisk hjælpemiddel", omfattet af arbejdsmiljølovens § 45, stk. 1, og den tilhørende bekendtgørelse om tekniske hjælpemidler.

Landsretten stadfæstede byrettens dom under henvisning til, at arbejdsmiljølovens § 45 og bekendtgørelsens § 4 og § 7, stk. 1 og 2, nr. 1 og 4, må forstås således, at bestemmelserne omfatter tekniske hjælpemidler i bred forstand. Landsretten udtalte videre, at der ikke er grundlag for at udstrække bestemmelserne til at omfatte et opsat cirkustelt. Landsretten lagde vægt på, at cirkusteltet efter arbejdsmiljølovens § 45, ikke kan anses for en præfabrikeret konstruktion, idet der efter bemærkningerne sigtes til byggeelementer, som har forårsaget en række ulykker under transport og montering. Videre lægges der vægt på, at cirkusteltet ikke i øvrigt efter ordlyden og forarbejderne kan anses for et teknisk hjælpemiddel i bestemmelsernes forstand, og at mere taler for at sidestille et opsat cirkustelt med opsatte cirkustelte med fast placering, og således at betragte teltet som et arbejdssted for de ansatte.

Læs hele dommen

Teknisk hjælpemiddel - Cirkustelt var ikke et teknisk hjælpemiddel - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF