Gå til hovedindholdet

Domme

Arbejde i ca. 2 m dyb jordudgravning uden sikring mod jordskred – Arbejdsgiveransvar (planlægning) – Bevis – Strafudmåling

Vestre Landsrets dom afsagt den 27. maj 2015 af 11. afdeling i ankesag V.L. S-2008-14

Resumé

Et aktieselskab var tiltalt for overtrædelse af § 38, stk. 1 i arbejdsmiljøloven, og § 35, stk. 1, i byggepladsbekendtgørelsen, ved at en ansat i november 2013 havde færdedes og arbejdet i bunden af en jordudgravning, der havde en bredde på ca. 2 meter og en dybde på ca. 2 meter i den ene ende. Væggen i udgravningens ene side bestod af sand og stod lodret med cementfliser umiddelbart oven på. Der var ingen sikring mod faren for jordskred.

Byretten fandt selskabet skyldigt under henvisning til den sikre og detaljerede forklaring afgivet af den tilsynsførende om den ansattes placering i udgravningen og dybden heraf. Byretten lagde til grund, at arbejdet blev ændret i forhold til det oprindeligt planlagte, og at der herunder skulle graves dybere end oprindeligt planlagt. Byretten fandt under disse omstændigheder ikke, at arbejdet var planlagt og tilrettelagt, så det kunne udføres forsvarligt. Bøden blev fastsat til 65.000 kr. i overensstemmelse med Arbejdstilsynets indstilling.

Landsretten tiltrådte byrettens vurdering af skyldspørgsmålet under henvisning til, at dybden af den gravede rende efter den tilsynsførendes forklaring var 2 meter, og at den ansatte arbejdede i renden på dette sted. Uanset at den ansatte befandt sig i den modsatte side af renden, der var 120 cm. bred, blev det lagt til grund, at udgravningen kunne skride sammen over den ansatte. Arbejdsgiveren havde været på den pågældende dag, og landsretten tiltrådte derfor, at arbejdet ikke var planlagt, tilrettelagt og udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Landsretten nedsatte imidlertid bøden til 30.000 kr., da man ikke fandt, at der var tale om en grov materiel overtrædelse, og da man ikke fandt at der forelå skærpende omstændigheder efter § 82, stk. 5, nr. 1. Landsretten henviste til, at den ene side var 2 m. høj med en ikke helt lodret side, mens den anden side ikke var over 1,60 m høj med en hyldeformet afgravning. Opgravet jord var placeret i god afstand fra hullet. Jorden var ikke specielt ustabil, heller ikke langs den næsten lodrette side. Der var alene tale om opmålingsarbejde, som foregik i stående stilling, og det blev lagt til grund, at den ansatte udelukkende holdt sig i den ”lave” side af udgravningen. Endelig blev der ikke anvendt maskineri langs udgravningens kanter.

Læs hele dommen

Arbejde i ca. 2 m dyb jordudgravning uden sikring mod jordskred - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF