G� til hovedindholdet

Domsudskrift

Nedstyrtningsfare ved montage af vinduesglas - Arbejdsgiveransvar (instruktion) - Strafudmåling (differentiering) - hele dommen

Vestre Landsrets dom afsagt den 19. maj 2016 af 11. afdeling i ankesag nr. V.L. S-2301-15 - domsudskrift

Dombog fra retten i Holstebro

Dom afsagt den 4. november 2015

Anklagemyndigheden
mod
T A/S

T A/S er tiltalt for overtrædelse af

Arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, stk. 4 og stk. 5, nr. 1, jf. § 86, jf., § 38, stk. 1 og bekendtgørelsen nr. 1516 af 16. december 2010 om bygge- og anlægsarbejde § 73, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, stk. 1, jf. § 37, stk. 1, ved den 13. august 2014 på byggepladsen A, at have været ansvarlig for, at arbejdet med montering af vinduesglas ikke blev udført på en sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde, idet virksomhedens ansatte, Vidne 2, arbejdede i et vindueshul, helt ude ved kanten, i en højde af ca. 4 meter over det omgivende underlag, uden der var truffet foranstaltninger til sikring mod nedstyrtning, hvorved der var fremkaldt fare for personskade.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Der er afgivet forklaring af hovedaktionær Vidne 1 og af vidnerne Vidne 2 og Vidne 3.

Vidne 1 har forklaret, at selskabet laver døre og vinduer. De har 14 montører, der kører rundt og monterer. De er omkring 80 ansatte i hele selskabet. De øvrige medarbejdere beskæftiger sig med administration og andre opgaver.

Der var to på byggepladsen den 13. august 2014. Vidne 2 var en af dem. Der var ingen ledere til stede. Der er kun ledere til stede i forbindelse med opstart på byggepladsen. Lederen B, havde sidst været på byggepladsen den 11. august 2014. Alt efter, hvor omfattende projektet er, laves der en arbejdsplan. Det pågældende arbejde lå indenfor den sædvanlige standard.

Montørerne fik at vide, hvilken afstand vinduerne skulle sidde i. Det var erfarne medarbejdere, som havde arbejdet med samme opgaver i 20-25 år. De havde hjælpemidler til rådighed.

Forevist bilag 5, billede 1, har Vidne 1 forklaret, at Vidne 2 kun var i vinduesrammen i ca. 30 sekunder, hvor han tog et stykke plastik af vinduesrammen. Vidne 2 havde den ene fod på murerkransen og den anden på gulvet. Det var kun hånden, der var udenfor. I en sådan situation er der ikke brug for instruktion, og han vurderer, at Vidne 2 har vurderet rigtig i, at det han gjorde ikke var farligt. Hvis Vidne 2 havde skønnet, at det var nødvendigt at sætte liften til, kunne han have gjort det. Der var også en indvendig lift til rådighed. Der bliver instrueret i brug af lift med visse intervaller. Sikkerhedslinen, der hører til liften, ligger på liften. Medarbejderne arbejder ikke efter akkord.

Det stillads, man kan se på bilag 5, billede 2, tilhører murerne. Man kan ikke isætte vinduerne, så længe, at afskærmningen er der.

Vidne 2 har som vidne forklaret, at han udførte arbejde på byggepladsen den 13. august 2014. Han er ansat ved tiltale. Han har ingen uddannelse, men han har udført arbejde som montør siden 1984. Han havde været ansat ved tiltalte et på år inden den 13. august 2014.

Han skulle sætte glas i vinduesrammen. Vinduer sættes i fra stillads eller lift.

Glasset skal monteres inde fra med en smart lift. Det var de blevet instrueret i. Det er ham, der er på foto 1 i bilag 5. Da de skulle sættes glasset i, hang der et stykke malertape, som skulle fjernes. Han stod med den ene fod på gulvet og den anden fod i karmen. Han havde ikke vægten udenfor. Der er ingen instrukser om, at han ikke må tage et stykke malertape af. Han fjernede tapen ved en ren refleks. De har Arbejdstilsynets ord for, at de må fjerne de pinde, der danner et værn, inden de sætter glasset i. Han har ikke fået noget at vide om sikkerheden i forbindelse med fjernelse af et stykke malertape, og det burde han heller ikke.

Han mener, at tilsynsførende B, var der hver uge. Han går ud fra, at det var B, der havde givet instruktionen om, at smartliften skulle benyttes ved montering af glasset.

Vidne 3, Arbejdstilsynet, har som vidne forklaret, at han tilfældigt kom kørende forbi byggepladsen den 13. august 2014. Han så en medarbejder stå i et vindueshul. Han syntes, at det så meget farligt ud. Han talte med de to medarbejdere, der var på byggepladsen. Han reagerede på, at medarbejderen stod helt ude ved ydermuren. Der var ikke nogen sikring, der kunne hindre medarbejderen i at falde ud. Der var sat et murerstillads op længere nede.
Da han kom op på etagen ved vinduerne, var de ansatte ved at klargøre isætning af vinduerne. Han spurgte ind til arbejdet i åbningen og tæt ved åbningen, og de sagde, at det var de ikke instrueret i. Han spurgte, om de havde noget materiale til faldsikring. Medarbejderne sagde, at det sikkert var lånt ud.

Man kunne have anvendt en kurv udvendig ved fjernelse af tapen.

Der gik ca. et minut, fra han så, at der blev arbejdet i vinduet, til han tog billede 1 i bilag 5. Han så medarbejderen stå i lysningen i hvert fald med det ene ben på kanten.

Rettens begrundelse og afgørelse

Det er ved forklaringerne og foto 1 i bilag 5 bevist, at Vidne 2 - i forbindelse med udførelsen af sit arbejde - fjernede et stykke tape i vinduesåbningen. Det fremgår af billede 1 sammenholdt med billede 3, at Vidne 2 stod på lysningen med venstre fod og holdt med sin venstre hånd om den ramme, som vinduet skulle monteres i, mens han rakte op med højre hånd mod øverste kant af rammen. Det fremgår, at der ikke var foretaget nogen form for sikring eller afskærmning mod nedstyrtning. Ifølge hovedaktionær ved tiltalte, Vidne 1, og Vidne 2 skyldes det, at de vurderede og vurderer, at der er tale om en ufarlig situation, hvor der ikke er behov for, at der tages særlige sikkerhedshensyn.

Arbejdet med fjernelse af tapen er udført i 4 meters højde helt ude på kanten af en åbning, der har en sådan størrelse, at en person i fuld højde kan komme igennem. Retten finder på den baggrund, at arbejdet ikke er udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet der var fare for nedstyrtning.

Tiltalte er på den baggrund skyldig i tiltalen.

Straffen fastsættes til en bøde på 40.000,00 kr., jf. arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, stk. 4 og stk. 5, nr. 1, jf. § 86, jf., § 38, stk. 1 og bekendtgørelsen nr. 1516 af 16. december 2010 om bygge- og anlægsarbejde § 73, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, stk. 1, jf. § 37, stk. 1.

Der er ved udmåling af bøden lagt vægt på, at der var omkring 80 ansatte i virksomheden.

Thi kendes for ret

Tiltalte T A/S, skal betale en bøde på 40.000,00 kr.

Udskrift af Vestre Landsrets dombog

afsagt den 19. maj i ankesag V.L. S-2301-15

Anklagemyndigheden
mod
T A/S

Påstande

Tiltalte, T A/S, har påstået frifindelse, subsidiært formildelse. Anklagemyndigheden har påstået skærpelse således, at bøden forhøjes til 45.000 kr.

Supplerende oplysninger

Det fremgår af en udskrift af 25. november 2015 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende det tiltalte selskab T ApS, at antallet af ansatte i selskabet i 3. kvartal 2014 var 100-199.

Forklaringer

Vidne 1 og Vidne 3 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Vidne 1 har supplerende forklaret, at der løbende blev ført tilsyn med byggeriet. Byggelederen kom ikke dagligt, men med få dages mellemrum og havde senest været der den 11. august 2014.
Selskabet udfører byggeopgaver inden for glas og metal, og selskabet skulle vedrørende det konkrete byggeri levere og montere vinduer, døre og glas.

Isætningen af vinduer var en helt sædvanlig opgave. Glasset sættes i indvendigt fra ved hjælp af en glaslift, der betjenes af medarbejderne. Medarbejderne befinder sig under dette arbejde bag liften i god afstand fra vindueshullet. Før isætningen af glasset fjernes den opsatte afspærring, der ses i vindueshullet til venstre på billede 3, ekstrakten side 29. Når glasset er sat i, sættes der en liste på. Vinduesrammen skal være helt ren og fri for fremmedlegemer, før glasset sættes i.
Han vil tro, at malertapen, som Vidne 2 fjernede, sad indvendigt lige op ad vinduesrammen. Vidne 2 havde sin højre fod oppe på kanten i vindueshullet på den indvendige side af den vinduesramme, der også ses på billede 3, ekstrakten side 29. Der skal ikke som led i isætningen af glasset fjernes noget fra vinduesrammerne, så i det omfang en af selskabets medarbejdere befinder sig her, vil det være for at fjerne efterladenskaber fra andre håndværkere som eksempelvis malerne.

Den udvendige kran, der anvendes ved isætningen af vinduesrammerne, kunne have været anvendt ved fjernelsen af malertapen. Medarbejderne er ikke instrueret i, hvordan de skal forholde sig, hvis der skal fjernes noget fra vinduesrammen, før glasset sættes i. Medarbejderne bliver instrueret i, hvordan glassene skal isættes, og de bliver forsynet med en IPad, som de kan bruge til at fotografere arbejdssituationer med og konsultere byggelederen på, hvis de er i tvivl om noget i forhold til en opgave. Der var ikke faldsikringsudstyr til stede på byggepladsen den pågældende dag. Selskabet lejer faldsikringsudstyr, når der er behov herfor til en opgave, men da medarbejderne ikke havde anledning til at nærme sig vindueshullet efter fjernelsen af afskærmningen, var der ikke lejet faldsikringsudstyr til brug for denne opgave. Han forstår derfor heller ikke, hvorfor medarbejderne har oplyst til Arbejdstilsynet, at de havde udlånt udstyret.

Vinduesrammerne var også monteret af selskabets medarbejdere. Dette arbejde udføres enten fra stillads eller fra udvendig lift. Liften anvendes normalt også ved udvendig rengøring af vinduer og vinduesrammer ved arbejdets afslutning.

Efter hans vurdering var situationen ikke farlig, da medarbejderen befandt sig inde i vindueshullet og derfor, hvis han eksempelvis fik et ildebefindende, ville falde ind i rummet.

Der findes i alle selskabets biler en sikkerhedsmappe med relevant instruktion til montørerne. Mappen bliver løbende gennemgået med montørerne.

Der var ikke i august 2014 mere end 99 ansatte i selskabet, men alene omkring 80, som han også forklarede om for byretten. Der er også i dag omkring 80 medarbejdere. Virksomheden drives under flere CVR-numre, og der er i hele koncernen omkring 150 medarbejdere, hvilket kan være forklaringen på, at selskabet hos Erhvervsstyrelsen er registreret med I00-199 medarbejdere.

Vidne 3 har supplerende forklaret, at han er uddannet tømrer og de seneste 4 år har været ansat som tilsynsførende hos Arbejdstilsynet. Situationen med medarbejderen i vindueshullet så farlig ud, da medarbejderen rakte op over hovedhøjde og lænede sig ud af vindueshullet. Der var 7-8 meter ned til terræn og ca. 4 meter ned til det opsatte murerstillads. Stilladset var uden rækværk, og det så ud som om, det var under nedtagning.

Han talte med de to medarbejdere bl.a. om instruktion og tilsyn. Medarbejderne oplyste, at de skulle anvende glasliften, når de satte glassene i, men at de ikke herudover havde modtaget instruktion vedrørende arbejdet. Det er ikke ualmindeligt, at der skal fjernes malertape, mørtelklatter eller andet fra vinduesrammerne, før glassene sættes i, og opgaven hermed er en del af opgaven med at isætte glas. Medarbejderne skal derfor også instrueres i, hvordan de skal forholde sig, når dette arbejde skal udføres. Man kunne f.eks. have ventet med at fjerne rækværket, til man havde efterset vinduesrammen, og ellers kunne arbejdet have været udført fra stillads eller fra en udvendig lift, eller vindueshullet kunne have været afspærret udefra med en liftkurv. Der kunne også have været anvendt faldsikringsudstyr.

Vidne 2 oplyste også til ham, at han stod i vindueshullet, fordi han skulle fjerne et stykke malertape. Det er muligt, at tapestykket sad indvendigt.

Han vurderede situationen med medarbejderen i vindueshullet som meget farlig. Han tog fotografiet af medarbejderen fra bilen, før han standsede arbejdet, hvilket er helt sædvanlig procedure. Denne procedure anvendes også, hvis situationen er meget farlig. Da han gik hen til bygningen, stod medarbejderen ikke længere i vindueshullet.

Situationen var efter hans vurdering i sig selv meget farlig, men ville have været endnu mere farlig, hvis eksempelvis vinduesrammen ikke var ordentligt fastgjort eller vejrforholdene var anderledes. Kravene til sikring mod nedstyrtning er de samme, selv om arbejdet i det væsentlige udføres indenfor.

Landsrettens begrundelse og resultat

Det lægges også efter bevisførelsen for landsretten til grund, at arbejdet i vindueshullet blev udført som beskrevet i byrettens dom, idet Vidne 2 dog trådte op på kanten i vindueshullet med højre fod og med højre hånd havde fat i vinduesrammen, mens han med venstre hånd rakte op mod øverste kant af vinduesrammen. Det må endvidere lægges til grund, at Vidne 2 under arbejdet havde hele vægten på højre fod, da han rakte ud efter tapestykket, og at der herved opstod risiko for nedstyrtning.

Efter Vidne 3’s forklaring lægges det videre til grund, at det ikke er ualmindeligt, at der som led i arbejdet med at isætte glas skal fjernes malertape, mørtelklatter eller andet fra vinduesrammen, og at denne del af arbejdet kan udføres, før rækværket fjernes, eller fra stillads eller udvendig lift, ligesom vindueshullet kan afspærres udefra med en liftkurv.

Arbejdet med at fjerne malertape mv. fra vinduesrammen er således efter det anførte en del af udførelsen af arbejdet med at isætte glas, som medarbejderne skal instrueres i udførelsen af. Vidne 2 og de øvrige medarbejdere var ikke instrueret i, hvordan de skulle forholde sig, hvis der skulle arbejdes i vindueshullet med fjernelse af fremmedlegemer, herunder at det ikke måtte ske efter fjernelse af rækværket uden andre sikkerhedsforanstaltninger.

Herefter og i øvrigt at de grunde, der er anført af byretten, tiltrædes det, at arbejdet med montering af glas som beskrevet i tiltalen ikke blev udført på en sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde, hvorved der var fremkaldt fare for personskade. Det tiltrædes således, at tiltalte er fundet skyldig som sket.

Efter oplysningerne om antallet af ansatte, og da der ved overtrædelsen er fremkaldt fare for skade på liv eller helbred, forhøjes bøden til 45.000 kr., jf. nu arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, stk. 4, nr. 1, og stk. 6, jf. § 86. Det bemærkes herved, at det ikke alene ved Vidne 1’s forklaring er bevist, at antallet af medarbejdere i selskabet på gerningstidspunktet var under 100.

Med den anførte ændring stadfæster landsretten dommen.

Thi kendes for ret

Byrettens dom stadfæstes med den ændring, at bøden forhøjes til 45.000 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.

Indhold

Indhold

Henter PDF