G� til hovedindholdet

Domme

Manuel håndtering ifm. containertømning – Manglende efterkommelse af påbud – tvangsbøde

Vestre Landsrets dom afsagt den 13. november 2018 af 12. afdeling i ankesag nr. S-0714-18

Resumé

Et selskab var tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1 og bekendtgørelse om manuel håndtering § 3, ved at arbejdet den 3. marts 2016 ikke var planlagt, tilrettelagt og blev udført således, at det var sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet ansatte i forbindelse med tømning af container udførte arbejde med manuelle enpersons løft af kasser på henholdsvis 30 kg., 29,5 kg., 24,5 kg. og 24 kg. i ¾-arms afstand og under knæhøjde og med foroverbøjet ryg, under den skærpende omstændighed, at Arbejdstilsynet den 10. april 2015 havde afgivet påbud om at imødegå den sundhedsmæssige belastning ved tømning og fyldning af containere senest den 15. november 2015.

I sagen var der ud over en bødepåstand også nedlagt påstand om tvangsbøder. Arbejdstilsynet henviste i den forbindelse til, at selskabet flere gange tidligere var straffet for manglende efterkommelse af påbud om at imødegå den sundhedsskadelige belastning ved tømning og fyldning af containere, og at det senest marts 2016 var konstateret, at arbejdet – på trods af flytning til nye lokaliteter - fortsat foregik på samme måde.

Arbejdstilsynet gennemførte før domsforhandling i både byret og landsret kontrolbesøg på virksomheden. Med udgangspunkt i kontrolbesøgene forklarede Arbejdstilsynets tilsynsførende i retten, at selvom der var sket visse forbedringer/ændringer, så var påbuddet fortsat ikke efterkommet.

Virksomheden anførte bl.a. under sagen, at virksomheden havde foretaget en række forbedringer af arbejdet med tømning af containere, og at påbuddet ansås efterkommet. Virksomheden havde særligt haft fokus på at træne sine medarbejdere i at løfte korrekt og at foretage løft af tunge pakker som topersoners løft i stedet for enpersons løft.

Virksomheden – der er en del af en verdensomspændende koncern - anførte videre, at det ikke var muligt for det danske selskab at gøre mere. De containere som blev anvendt havde en speciel udformning, som vanskeliggjorde anvendelse af yderligere tekniske hjælpemidler, og det var ikke muligt for det danske selskab at ændre på containerne, ligesom det heller ikke var muligt for det danske selskab at ændre på andre overordnede rammer i koncernen.

Byretten idømte virksomheden en bøde på 60.000 kr., ligesom virksomheden blev idømt månedlige tvangsbøder på 10.000 kr. indtil Arbejdstilsynets påbud er efterkommet.

Landsretten stadfæstede i det hele byrettens dom.

Læs hele dommen

Manuel håndtering ifm. containertømning - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF