Gå til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare fra stillads ca. 5,3 m – Arbejdsgiveransvar (tilsyn, instruktion)

Vestre Landsrets dom afsagt den 15. juni 2018 af 13. afdeling i ankesag nr. S-0399-18

Resumé

Et selskab var tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1 og bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde § 37, stk. 1, ved at arbejdet den 8. november 2016 med stilladsopstilling ikke var planlagt, tilrettelagt og blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet en ansat under arbejdet færdedes i 5,3 meters højde tæt ved en 0,60 meter bred, uafskærmet åbning i enden af stilladset, alt imens han bar på stilladsdele, uden at der var truffet effektive sikkerhedsforanstaltninger til sikring mod nedstyrtning.

Selskabet nægtede sig skyldig i tiltalen.

Den ansatte – en tømrer med 47 års erfaring – forklarede i retten, at der var et hul i stilladset, men at det alene var knælisten der manglede, idet han var sikker på, at der var en håndliste, og at håndlisten ikke først blev sat op under Arbejdstilsynets besøg.

Byretten idømte selskabet en bøde på 52.500 kr. Byretten lagde til grund, at de under retssagen afgivne forklaringer fra Arbejdstilsynets tilsynsførende, samt fotos optaget under Arbejdstilsynets tilsynsbesøg på byggepladsen understøttede, at der ikke var etableret effektive sikkerhedsforanstaltninger til sikring mod nedstyrtning ved en åbning i enden af stilladset, ligesom den ansatte under arbejdets udførelse var iført en H-sele, som ikke var sikret til en fastspændt line. Med henvisning til den ansattes og byggelederens forklaring omkring instruktion og tilsyn, lagde byretten til grund, at arbejdet ikke var planlagt og tilrettelagt og ikke blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Landsretten stadfæstede byrettens dom. Landsretten fandt desuden, at det grundet den generelt alvorlige fare der er forbundet med arbejde på stillads, samt at det efter byggelederens forklaring kunne lægges til grund, at der ikke var ført et effektivt tilsyn med arbejdet, og at selskabet derfor ikke kunne fritages for bødeansvar efter arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3.

Læs hele dommen

Nedstyrtningsfare fra stillads ca. 5,3 m - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF