Gå til hovedindholdet

Domsudskrift

Nedstyrtningsfare fra stillads ca. 5,3 m

Vestre Landsrets dom afsagt den 15. juni 2018 af 13. afdeling i ankesag nr. S-0399-18

Udskrift af dombogen for retten i Aalborg

Dom afsagt den 23. januar 2018

Anklagemyndigheden
mod
T A/S

Anklageskrift er modtaget den 11. august 2017.

T A/S er tiltalt for overtrædelse af

lov om arbejdsmiljø § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 4, nr. 1, jf. stk. 6, jf. § 86, jf. § 38, stk. 1 og bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 om bygge- og anlægsarbejde § 73, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3 og § 37, stk. 1,
ved at arbejdet på et stillads den 8. november 2016 på byggepladsen adresse B i byen C, ikke var planlagt, tilrettelagt og blev udført på en sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde, idet den ansatte Vidne 5 arbejdede og færdedes på stilladset tæt ved kanten ved en uafskærmet åbning i stilladset på 0,6 meter i en højde af ca. 5,3 meter over det omgivende underlag, uden der var truffet effektive foranstaltninger til sikring mod nedstyrtning, hvorved der var fremkaldt fare for personskade.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bøde 52.500 kr.

T A/S har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Der er afgivet forklaring af Vidne 1 som repræsentant for tiltalte og af vidnerne tilsynsførende Vidne 2, tilsynsførende Vidne 3, Vidne 4 og Vidne 5.

Forklaringerne er lydoptaget og gengives ikke i dommen. [Forklaringer fremgår i deres helhed i retsbog]

Der har været fremlagt fotos.

Tiltalte er tidligere straffet ved dom af 19. oktober 2017 med bøde for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 4, nr. 1, jf. stk. 6, jf. § 86, jf. § 38, stk. 1, og § 45, stk. 1, samt bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 om bygge- og anlægsarbejde med senere ændringer § 73, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 37, stk. 1, og bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 med senere ændringer § 23, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 9, og § 17, stk. 1, jf. bilag 1, pkt. 3.1.4.

Rettens begrundelse og afgørelse

Det lægges efter vidnerne tilsynsførende Vidne 2s og tilsynsførende Vidne 3s forklaringer, der er støttet af det først optagne foto, til grund, at den ansatte Vidne 5 arbejdede og færdedes på stilladset tæt ved kanten, hvor der i stilladset var en 0,6 meter bred åbning uden håndliste, knæliste og fodliste, at der var ca. 5,3 meter til det omgivende underlag, og at Vidne 5 var iført en H-sele, men ikke sikret med en fastspændt line. Der var således fremkaldt fare for personskade, idet der ikke var truffet effektive foranstaltninger til sikring mod nedstyrtning.

Herefter, og efter vidnerne Vidne 4s og Vidne 5s forklaringer om givet instruktion og udført tilsyn, finder retten, at arbejdet ikke var planlagt og tilrettelagt og ikke blev udført på en sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde, og retten finder, at arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3, ikke finder anvendelse.

T A/S findes derfor skyldig i den rejste tiltale. Straffen fastsættes efter lov om arbejdsmiljø § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 4, nr. 1, jf. stk. 6, jf. § 86, jf. § 38, stk. 1, og bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 om bygge- og anlægsarbejde § 73, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 37, stk. 1, jf. straffelovens § 89, til en bøde på 52.500 kr.

Thi kendes for ret

Tiltalte T A/S skal betale en bøde på 52.500 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Udskrift af retsbogen for retten i Aalborg

Den 1. maj 2018 kl. 14.00 blev retten sat.

Anklagemyndigheden
mod
T A/S

Ingen var mødt.

Rettens dom af 23. januar 2018 er anket.

Under hovedforhandlingen er afgivet følgende forklaringer:

Vidne 1 har forklaret, at han er uddannet tømrer. Han er eneejer af T A/S, som han har drevet i 20 år. Der var i november 2016 lige omkring 100 ansatte i virksomheden. Han har uddelegeret nogle af ledelsesbeføjelserne. Der er ansat 3 projektchefer, som har det overordnede ansvar. Projektcheferne har projektledere og byggeledere under sig. I dette tilfælde var projektlederen ansat A og byggelederen Vidne 4. Vidne 4 var på byggepladsen, hvorimod ansat A ikke var der altid. Ansvaret var således uddelegeret til Vidne 4 og ansat A, der i fællesskab skulle stå for planlægning, tilrettelæggelse og tilsyn. Vidne 4 var på byggepladsen, da Arbejdstilsynet kom.

Over næsten 3 år udførte selskabet på forskellige lokationer på adresse B i byen C renovering af en boligforenings ældre ejendomme, som skulle have et facadeløft og en indvendig renovering. Der blev anvendt stillads ved renoveringen. Vidne 5 og ansat D er begge uddannet tømrer. Ansat D havde et stilladskursus af 4 eller 6 ugers varighed. Der er i firmaet 8-10 mand, der har stilladskursus. Det er ansatte med stilladskursus, der sætter stilladser op og syner, at stilladserne er opført korrekt. Det er man i virksomheden meget opmærksom på. Der må gerne være medhjælpere uden stilladskursus. Når man er færdig med hele stilladset op til tagfod, skal en stilladsarbejder godkende stilladset, inden man må anvende stilladset. Sikkerhedsreglerne skal være opfyldt både for dem, som sætter stilladset op, og for dem, som senere skal arbejde på det.

Vidne 5 og ansat D var i gang med at sætte stillads op, inden de skulle lave tømrerarbejde. Stilladset skulle helt op til tagfod. Da Arbejdstilsynet kom, manglede de at sætte det sidste dæk op. Ved opsætning af stillads, kan man ikke starte med at sætte rækværk på. Når man bygger stilladset op, har man line på. Når trællelaget til at gå på er på plads, kan man sætte en fod-, knæ- og håndliste på. Man monterer først fodliste, der låser trallerne, og derefter håndliste og sidst knæliste. Der vil være en periode, hvor der ikke er fod, knæ- og håndliste, og hvor man kan falde ud over. Det er helt normalt under opsætning. Når der endnu ikke er sat fod-, knæ- og håndliste op, skal man have fastgjort line på. Linen fastgøres typisk i murværk, så den kan holde en mands vægt. Det er en sele med en line som en yoyo, der fungerer som en sikkerhedssele i en bil. Virksomhedens sikkerhedsliner er typisk 25-30 meter lange. Uanset længden låser linen straks, der er træk i den fra et fald. Det er sikkerhedsgodkendt at anvende denne type liner og almindelig praksis. For hver 3 meter var der et stilladsben, der vil fange linen. Han har fået oplyst, at Vidne 5 og ansat D begge var sikret med en line, da Arbejdstilsynet kom. Forevist billede 1 har han forklaret, at man skal rundt om hjørnet for at hente materiel til opsætning af stillads ved gavlen. Man skal så bevæge sig forbi hullet i rækværket. Stilladset opbygges af moduler, der er 1,6 eller 3 meter lange. Det er en arbejdsgang at få stilladset lukket hele vejen rundt. Det er moduler, der bliver sat op, og der skal ofte være en tilpasning ved et hjørne. Der er ikke nogen håndværksmæssig grund til, at der var en åbning i rækværket. Åbningen er så lille, at der er meget lille risiko for at falde ud.

Vidne 2 har forklaret, at han i november 2016 havde været ansat i Arbejdstilsynet i ca. 12 år. Den 1. november 2017 stoppede han i Arbejdstilsynet. Han blev i 2004 uddannet bygningskonstruktør, og 1. januar 2005 startede han som tilsynsførende ved Arbejdstilsynet. Han har hovedsageligt ført tilsyn indenfor bygge og anlæg.

Den dag var vidnet med sin kollega Vidne 3 på tilsyn på denne byggeplads. Det var vidnet, der kørte bilen Han parkerede bilen, tændte kameraet og tog foto 1 gennem forruden af bilen. De skulle have deres ting med, inden de forlod bilen, og han vil tro, at de var ude af bilen efter 2-3 minutter. På foto 2 har man sat et rækværk på en søjle. Rækværket blev påsat, efter de havde indledt tilsynsbesøget. Han husker ikke, hvor lang tid der gik mellem de to billeder blev taget, men foto 2 blev taget efter, de havde haft en samtale med byggelederen. Vidnet tog foto 2, da de var på vej væk fra pladsen, fordi han havde brug for et billede fra en vinkel, der viste, hvilket hjørne, der var tale om.

Forevist foto 1 har vidnet forklaret, at der var to personer på stilladset. Han så personen i venstre side, ansat D, gå op på stilladset. Vidne 5 gik på stilladset langs facaden, rundt om hjørnet og over på gavlsiden. Vidne 5 bar elementer rundt om hjørnet over til gavlen. Der var på hjørnet en åbning på ca. 80 cm i enden af det stillads, der gik langs facaden. Åbningens bredde er afhængig af, hvor bredt det andet stillads var. Der var i enden af det andet stillads en åbning, der var 60 cm bred. Hvis stilladset på gavlen havde flugtet med stilladset langs facaden, ville der ikke have været åbningen på ca. 80 cm. Der var ingen rækværk, hverken fod-, knæ- eller håndliste. Materiel skulle hentes ved facaden og bæres rundt om hjørnet til gavlen. Han har vurderet, at passagen på hjørnet mellem en altan og stolpen var ca. 1,2 meter. Han kunne se åbningerne i stilladset nede fra jorden. Han bad derfor de ansatte komme ned, da der efter hans vurdering var overhængende fare for at falde ca. 5,35 meter ned til jorden, hvor der var en del stilladsmateriel, som man kunne lande i. Der var risiko ved begge åbninger, da der normalt alene accepteres åbninger uden rækværk på 0,3 meter. Man kan få overbalance, når man bærer materiel. Han mener ikke, at der kunne være en arbejdsmæssig begrundelse for, at der ikke var opsat rækværk. Det ville have været optimalt, hvis de to stilladser havde flugtet ved hjørnet. Det kunne måske ikke lade sig gøre i forhold til stilladsets moduler. Så må man i stedet sætte rækværk op. Hvis målene er ukurante, kan man lave rækværk med rørkoblinger.

Han var ikke selv oppe på stilladset. Vide 5 havde en H-sele på, som kunne anvendes i forbindelse med faldsikring, men Vidne 5 havde ikke en line på selen. Vidnet kunne se, at der ikke var en line. Der blev efterfølgende sat en rød strop på stilladset. Vidne 5 løsnede ikke en karabinhage, inden han gik ned fra stilladset. Han ved ikke, hvorfor Vidne 5 havde en H-sele på, når der ikke var line på, men i perioden fra 2012-2014 gik mange med H-sele for at vænne sig til det. Den anden ansatte havde ikke sele på.

Vidne 5 sagde, at det var "sådan", de plejede at gøre. Vidnet ved ikke, om Vidne 5 mente "rammehegnprincippet", hvor der var et åbent felt, og hvor man ikke behøvede faldsikringsudstyr på. Denne metode har ikke måtte anvendes siden 1. januar 2014. Hvis der ikke anvendes opskydeligt rækværk eller monteres rækværk nede fra, skal der anvendes line. Han husker ikke præcist, hvad Vidne 5 sagde. De talte meget om, hvordan man sikrer sig mod nedstyrtning - herunder om line, og om hvor en line skulle fastgøres. Vidne 5 sagde, at byggelederen ikke havde oplyst, hvor en line skulle fastgøres. Han tror ikke, at Vidne 5 selv vidste, hvor en line skulle gøres fast. Det er vidnets vurdering, at det ikke var muligt at have line på under arbejdet, da hænderne skal være fri, når der bruges karabinhage. Vidne 5 bar nogle rør. Ved brug af karabinhage skal der være flere fastgørelsespunkter, som man skal flytte karabinhagerne til. Derfor skal man have hænderne frie, når man anvender karabinhager som faldsikring. Liner med indbygget falddæmper (yoyo), ville ikke fungere i denne højde, da kravene efter standard EN355 til frihøjde var 5,75 meter. Han havde ikke i november 2016 set yoyo'er med lavere krav til frihøjde. En yoyo line ville ikke have opfyldt sikkerhedskravene ved arbejde i denne højde. Hvis der havde været anvendt en yoyo line, ville han have givet et påbud om dette. Der er efterfølgende kommet yoyo'er med lavere krav til fri højde. I dette tilfælde, hvor stilladset er bygget op, og der i øvrigt er sat rækværk op, kunne man ligeså godt kunne have sat rækværk op ved åbningerne. Line er ikke egnet som faldsikring til denne opgave.

Ansat D hentede byggeleder Vidne 4, der var på byggepladsen. Vidne 4 og vidnet havde en intens dialog omkring forholdet. Vidne 4 sagde, at det var planlagt, at arbejdet skulle udføres med fast line. Vidnet kan ikke forestille sig det på det hjørne. Vidne 4 var af den opfattelse, at åbningerne ikke var noget problem, når stilladset var under opbygning. Vidnet mener, at Vidne 4 så åbningerne. De ansatte skulle udføre arbejdet, som de plejede og bruge deres sunde fornuft og passe på sig selv. Vidne 4 sagde, at han ikke havde givet en konkret instruktion. Vidne 4 var altid på pladsen og må have set det. Han ved ikke, hvor længe stilladset havde stået sådan, men han vil tro, at det tager op til en halv dag at bygge stilladset op. Han er ikke sikker på, om han diskuterede en anden stilladskonstruktion med Vidne 4.

Vidne 3 har forklaret, at han i november 2016 havde været ansat i Arbejdstilsynet i 26 år. Han er uddannet kemiingeniør og har hovedsagelig arbejdet med forurenende virksomheder i Sønderjyllands Amt. Han er også vant til at føre tilsyn på byggepladser. Da han og Vidne 2 ankom til stedet, så han, at ansat D var på vej op på stilladset. Vidne 2 gjorde vidnet opmærksom på, at der manglede et stykke af rækværket ved hjørnet, hvor de to stilladser mødtes. Dette kunne man se nede fra.

Vidnet viste på en tegning, hvor der på et stykke på ca. 80 cm og et stykke på 60 cm manglede rækværk. Færdslen på stilladset blev begrænset af altanen. Der var en gang bredde på 1,20 meter, hvor man skulle passere på hjørnet. Stilladset var under opbygning. Vidnet så Vidne 5 passere åbningen med en stilladsstolpe i hånden. Han må have passeret åbningerne mange gange. Vidnet vurderede, at der var stor risiko for, at den ansatte ville falde ud af en af de to åbninger, f.eks. hvis han trådte forkert. Der lå stilladsmateriale på jorden, som man ville falde ned i. Efter vidnets opfattelse var der betydelig fare for nedstyrtning ved overbalance. Forevist foto 2 har vidnet forklaret, at Vidne 5 under besøget satte rækværk i åbningen. Der manglede fortsat fod- og knæliste. Håndlisten skulle også sættes fast i den anden ende.

Vidne 3 og Vidne 2 var ikke oppe på stilladset. De kaldte i første omgang ansat D ned, idet de inden havde set ham gå på det skrå tag på bygningen ved siden af. Det var det første, de bemærkede. Ansat D gik fra kip og ind på stilladset. Mens de talte med ansat D, satte Vidne 5 et stykke rækværk på stolpen. Det var Vidne 2, der talte med medarbejderne. Han hørte ikke, hvad Vidne 5 fortalte om arbejdets udførelse. Han hørte heller ikke, hvad Vidne 4 fortalte. Han så, at Vidne 5 havde en H-sele på. Vidnet så ingen line fastgjort til selen. Vidnet ville have set en line, hvis Vidne 5 havde haft line på. Linen skulle fastgøres i to punkter. Det ville være meget besværligt at udføre denne arbejdsopgave med en line på. Man skal bruge begge hænder, når man flytter karabinhage til næste fastgørelsespunkt. Det ville være alt for bøvlet, når man skal bære stilladsdele. En yoyo line ville heller ikke kunne anvendes i dette tilfælde. Det ville være meget værre. Man skal være sikker på, at den bremser manden, før han rammer noget. Derfor er der krav om minimum 4 meter. En yoyo line ville først bremse manden, når han var halvvejs gennem stakken af stilladsdele under åbningen.

Vidne 4 har forklaret, at han er uddannet tømrer, og at han tidligere har været selvstændig. Han havde siden marts 2016 været byggeleder på pladsen i byen C. Som byggeleder deltog han kun undtagelsesvist i udførelse af arbejdet.

Stilladset var under opbygning, og opsætningen var påbegyndt 1-2 dage før. Vidnet havde ansvaret for instruktion af medarbejderne. Ansat D havde gennemført stilladskurset og stod for opbygningen af stilladset. Der var tidligere sat stillads op ved flere andre lignende bygninger, og vidnet havde på daværende tidspunkt gennemgået opsætningen med medarbejderne, der fik udleveret opsætningsvejledningen fra stilladsfirmaet. Stilladset blev sat op på samme måde på alle bygningerne. Konstruktionen af stilladserne blev ikke ændret. Han husker ikke, om bygningerne havde samme hjørne, men ved bygning nr. 4 og 6 gik gavlen igennem. De arbejdede samtidigt på tre bygninger. Hjørnet på stilladset på nr. 16 flugtede ikke, fordi det skulle passe med en udbygning i den anden ende. Før de påbegyndte opsætningen, havde de ikke opmålt og foretaget beregninger. Det er sædvanligt, at der er en lille forskydning. Der blev mellem de to stilladser en åbning, hvor der var sat en håndliste op. Der var endnu ikke sat knæliste op. Dækket skulle hæves en meter mere. Han havde tidligere samme dag været ved bygningen, hvor de havde sat rækværk på. Han husker ikke, hvor de var kommet til på det tidspunkt. Han var der ikke, da Arbejdstilsynet kom. Han så håndlisten ved åbningen, da han blev kaldt derover, da Arbejdstilsynet var kommet. Vidnet havde ikke givet instruktioner specifikt vedrørende opsætning af stillads på denne bygning. Det er sjældent, at stilladsmoduler passer præcis til en bygning. Det er derfor ikke unormalt, at der er en åbning mellem to stilladser.

Der blev derfor sat en håndliste op. Der manglede stadig knælister, men stilladset var forsat under opbygning. Dækket var ikke færdigt og skulle hæves en meter. På dækket under var det opsat på samme måde, og der var opsat hånd- og knælister. Dækket over var endnu ikke færdigt. Hvis der ved opsætningen opstår problemer, løses de undervejs. Vidnet husker ikke konkret, hvad han har sagt om opsætningen ved dette hjørne. Han tror, at han har sagt, at der skal monteres hånd- og knælister. De ansatte har seler på, når der ikke er rækværk på stilladset. Da han havde været ved stilladset tidligere på dagen, havde de anvendt seler, hvor linen kørte på en line, der var spændt op på indersiden mellem to stolper. Linen er godkendt til et spænd på 20 meter. Der blev ikke anvendt yoyo line. Da Arbejdstilsynet var der, var den line nedtaget, da håndliste var monteret. Man kan også på den måde arbejde omkring hjørnet med line på, uden at skulle flytte karabinhagen. Vidnet har instrueret i brugen af line ved opsætning af stillads ved de første bygninger.

Han ved ikke, hvornår han sidst var ved bygningen, inden Arbejdstilsynet kom. Han gik jævnligt rundt på pladsen og tilså, at alt var, som det skulle være. Det var kun knælisten, der manglede på stilladset, der var under opbygning. Der var kun en åbning.

Vidnet beder nu medarbejderne gøre hver sektion af stilladset færdig i længderetningen, før de går videre. Han fik at vide af Arbejdstilsynet, at det skulle være på den måde. Foreholdt bilag 1.5, side 2, sidste afsnit, har han forklaret, at han har forklaret således. Der var et hul mellem de to stilladser, hvor knælisten skulle sidde.

Vidne 5 har forklaret, at han arbejdede på byggepladsen den 8. november 2016. De var i gang med at opstille stillads på den ene af to bygninger. Han skulle hjælpe med at sætte stillads op og skulle bagefter arbejde fra stilladset. De var i gang med sætte stilladset op, da Arbejdstilsynet kom. Vidnet har arbejdet som tømrer i 47 år og har sat mange stilladser op. Kollegaen ansat D har stilladskursus. Han havde løbende fået instruktion i opsætningen af stillads. Bygningen ligner den anden bygning. Ansat D har stilladskursus, og de har løbende med Vidne 4 undersøgt, hvad de skulle gøre. De talte med Vidne 4 hver dag, og de havde en brochure om opsætning. Vidnet husker ikke, om de konkret fik instruktion i opsætning af stillads ved disse bygninger, men han har løbende fået instruktion under sin ansættelse. Det er rigtigt, at der var et hul i stilladset. Håndlisten var sat op på stilladset. Det er han sikker på. Der manglede kun knælisten. Vidnet går altid med sele, således at han er sikret, når han sætter lister op.

Forevist foto 1 har vidnet forklaret, at det er svært at se håndlisten, men han er sikker på, at den var der. Det er svært at se på fotoet. Der er monteret et rør, som er tilpasset i længden. Vidnet er sikker på, at der var en rund håndliste. Håndlisten blev ikke sat op, mens Arbejdstilsynet var der. Vidnet havde også sele på med to karabinhager. Han var ved at sætte stillads op ved gavlen. Da han gik omme på gavlen, havde han ikke line på, fordi der var rækværk. Han havde sele på, når han gik, hvor der ikke var rækværk. Der var masser af plads på stilladset. Der var kun en åbning under håndlisten på 60 cm.

Vidnet viste på en tegning, hvordan stilladserne stod. De var ikke bygget sammen, men der var træller/krydsfiner hen over samlingen. De var i gang med at bygge stilladset op. Han husker ikke, hvornår han satte rækværket på. På fotoet kan man se, at han har H-sele på, og han tror ikke, at han har noget i hænderne. Han mener ikke, at der ikke må være åbninger i et stillads uden rækværk. Der er forskel på, om man bygger stilladset op, eller om der arbejdes på stilladset. Han kunne bruge line, når han gik om hjørnet. Der var et bånd, som karabinhagen kunne glide hen af. Båndet var rødt. Han er ikke sikker på, at det er på billedet. Han husker ikke, om båndet var taget ned, da Arbejdstilsynet kom.

Vidnet har ikke opstillet stilladser efter. Der er andre, der opfører stilladser. Han har ikke gået sammen med ansat D siden. Han ved derfor, om fremgangsmåden ved opsætning af stillads er ændret efter tilsynet i denne sag. Vidne 4 kom forbi flere gange om dagen, hvor de talte samme. De talte også sammen i kaffepausen.

Foreholdt bilag 1.4, side 2, har han forklaret, at han ikke kan huske, om han har forklaret, at Arbejdstilsynet havde overreageret, da stilladset ikke var færdigbygget. Men det skal nok passe, når politiet har skrevet det. Han husker ikke præcist, hvad han har forklaret om åbningen i stilladset, men det lyder rimeligt, hvad politiet har skrevet. Han har ikke sagt til politiet, at han ikke havde fastgjort line på. Han har ikke forklaret til politiet, at ansat D ikke havde nogen sele på, da det var næsten umuligt at gøre linen fast under opbygning af stilladset. Han fortalte politiet, hvor linen kunne sættes fast på stilladset, der var fastgjort til muren. Det er rigtigt, at han har forklaret, at han tit brugte sin sele, men at det ikke var påkrævet ved arbejdet ved gavlen på det tidspunkt, da der var rækværk. Han har også forklaret, at de altid fik instruktion af ledelsen, hvis de skulle lave noget specifikt, men at de ved alt andet arbejde godt kendte reglerne.

Han følte sig uretfærdigt behandlet af Arbejdstilsynet, da han efter sin opfattelse havde gjort alt, hvad han kunne for at leve op til kravene og udføre arbejdet så forsvarligt som muligt. Han skrev derfor mail af 3. april 2017 (bilag 1.13). Vidnet mener ikke, at han i firmaet er blevet bedt om at udføre arbejde, som kan være farligt for medarbejderne. De kan få det sikkerhedsudstyr, som de beder om. De er aldrig blevet nægtet hjælpemidler.

Sagen sluttet.

Retten hævet.

Udskrift af Vestre Landsrets dombog

Dom afsagt den 15. juni 2018 af Vestre Landsret.

Anklagemyndigheden
mod
T A/S

Retten i Aalborg har den 23. januar 2018 afsagt dom i 1. instans.

Påstande

T A/S har påstået frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Forklaringer

Vidne 1 og vidnerne Vidne 2, Vidne 3, Vidne 4 og Vidne 5 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Vidne 1 har supplerende forklaret, at ansat A havde det overordnede ansvar på byggepladsen. Vidne 4 havde sin daglige gang på byggepladsen, og det var derfor typisk Vidne 4, der gav instruktioner med hensyn til fx opbygning af stilladset. Han er informeret om, at det også skete ved opbygningen af det konkrete stillads.

Han var ikke selv på arbejdspladsen under Arbejdstilsynets tilsyn. Det er normal procedure, at de ansatte, der opbygger stilladser, har liner på. Hans virksomhed har kun haft 3 arbejdsmiljøsager på 21 år. Det har altid ligget ham meget på sinde, at arbejdet skal udføres arbejdsmiljørigtigt.

En H-sele skal fastgøres enten til en yoyo eller til en karabinhage med fast line, der fastgøres til fx en væg. Vidne 5 har skrevet, at han brugte en H-sele og en line, der blev hægtet om en karabinhage.
Vidne 4 var stort set dagligt på byggepladsen. Virksomheden havde da arbejdet på projekterne i byen C i ca. 2 år, og de ansatte havde derfor stor erfaring med at opsætte stilladser der. Det vurderes fra gang til gang, hvad der er det mest hensigtsmæssige ved opbygning af stilladser på en byggeplads. Det konkrete arbejde var planlagt til at blive udført med fast line. Materiellet var funktionsdygtigt. Han har aldrig dispenseret fra sikkerhedsreglerne for opsætning af stilladser. Man kunne godt arbejde på det pågældende sted med en fast line fæstnet til en karabinhage.

Da de fik besøgsrapporten fra Arbejdstilsynet, blev den forelagt for ansat A, som blev bedt om at sætte ord på, hvad der var sket. Ansat A bad herefter Vidne 5 om at beskrive hændelsesforløbet, hvilket han gjorde i e-mailen af 3. april 2017, ekstrakten side 58.

Vidne 2 har supplerende forklaret, at han tog foto 1 ud gennem forruden fra bilen ca. ½ minut efter, de var ankommet til byggepladsen. På fotoet kan man se, at personen, som er Vidne 5, havde stilladssøjler i hænderne. Vidnet så, at Vidne 5 tog en stilladssøjle fra en teleskoplæsser, og at han herefter gik rundt om hjørnet med den. Han passerede da hjørnet, hvor der ikke var rækværk. Der blev sat et rækværk op, mens vidnet og hans kollega gik og ledte efter Vidne 4. Vidnet så ikke, at rækværket blev sat op. De havde forinden bedt arbejderne komme ned og ikke fortsætte arbejdet.

Der sidder to faste liner på en H-sele, og disse liner skal fastgøres for at sikre mod fald. Der skal bruges to hænder til at flytte linerne, når man går. Vidne 5 havde stilladssøjler i hænderne, og han lavede ikke nogen bevægelser, som man ville gøre, hvis man skulle flytte karabinerne/linerne. Han ville kunne se, hvis Vidne 5 havde haft liner på. Der var ikke en faldsikring i form af en yoyo, men det var heller ikke muligt på det pågældende sted, fordi det ville kræve, at der var 5,75 m til terræn, og det var der ikke.

Det var svært på det pågældende hjørne at finde et ankerpunkt, og det var derfor, han spurgte Vidne 5, om de havde talt om det. Efter vidnets opfattelse var den eneste mulighed at bruge H-sele med karabinhager. De skulle have gjort rækværket færdigt, før de arbejdede rundt om hjørnet. Så længe der var en åbning i rækværket, som de skulle passere, var der risiko for en faldulykke.

Han bad straks de to arbejdere om at stoppe arbejdet og komme ned. Vidnet så, at ansat D gik ned. Han kan ikke huske, om han så, at Vidne 5 kom ned. Hverken vidnet eller hans kollega var på stilladset, men de så det nedefra. Vidne 5 havde ikke liner i H-selen. Han kan ikke huske, om de tjekkede karabinhagerne, for dem havde Vidne 5 ikke på. H-selen var i orden.

Vidne 3 har supplerende forklaret, at han og hans kollega, da de ankom, så Vidne 5 gå med en stilladssøjle. Han havde en H-sele på, men ikke liner. Vidnet så, at Vidne 5 satte en håndliste på rækværket. Der var da gået 5-10 minutter, efter de var ankommet. Vidnet kan ikke huske, om han sagde noget til Vidne 5 i den anledning. Det var vidnets indtryk, at Vidne 5 vidste, at rækværket ikke var i orden, og at det var derfor, han satte håndlisten på. Vidne 5 havde set vidnet og hans kollega. Det var vidnets indtryk, at Vidne 5 vidste, at de var fra Arbejdstilsynet, for de havde grønne hjelme på og kørte i en bil med Arbejdstilsynets logo.

Det er rigtigt, at de ved deres ankomst straks bad de to stilladsarbejdere om at stoppe arbejdet og komme ned. Vidnet kontrollerede ikke, om det materiel, der var til stede, opfyldte kravene.

Vidne 4 har supplerende forklaret, at han ikke selv var med til at montere stilladset. Det gjorde ansat D og Vidne 5. ansat D havde stilladskursus. Vidnet førte tilsyn, men der kunne godt være 1 time eller 2 eller mere mellem, at han kiggede på stilladsopbygningen, for han førte tilsyn med hele byggepladsen. Han var på byggepladsen hver dag. Det nederste dæk på stilladset var opbygget helt i overensstemmelse med reglerne. Vidnet havde set, at de ansatte på et tidligere tidspunkt havde brugt liner. Man kan godt bruge liner, selv om man bærer på en stilladssøjle. Man skal så bare lægge stilladssøjlen, når man skal flytte linerne. Linerne var nedtaget, da Arbejdstilsynet kom, fordi der da var monteret en håndliste. Han kan ikke huske, om han tidligere på dagen havde set, at der var en håndliste. Der var sikkerhedsudstyr til stede på byggepladsen. Da han kom til stedet, så han, at der var en håndliste. Han mener ikke, at der var en line.

Inden arbejdet blev påbegyndt, gennemgik de reglerne for opsætning af stilladser, herunder sikkerhedsudstyr. Det var mest ansat D, der gav instrukser, fordi han havde stilladskursus. Man går kun med en H-sele for at kunne spænde sig fast. Det er ikke hans opfattelse, at man går med den for at vænne sig til den. Hvis han ser en ansat, der ikke har sele og line på i et tilfælde, hvor der ikke er rækværk, påtaler han det, og de får besked om at tage det på.

Vidne 5 har supplerende forklaret, at det var ansat D og Vidne 4, der havde instrueret ham i opsætning af stilladser. Han har været med til at bygge stilladser i omkring 30 år. De havde lavet dækket nedenunder, herunder hjørnet. Da Arbejdstilsynet kom, havde han en H-sele på med liner med karabinhager. Der var en håndliste på rækværket ved hjørnet, da Arbejdstilsynet kom. Det er han helt sikker på. Det var kun knælisten, der manglede. Det var enten ham eller ansat D, der havde sat håndlisten på, men han kan ikke huske, hvem af dem det var. Når han gik rundt om hjørnet, skulle han ikke bruge line, fordi der var et rækværk med håndliste. De havde konkret gennemgået arbejdsopgaverne med Vidne 4, inden de startede. Der var det rigtige arbejdsudstyr til stede på byggepladsen. De var instrueret i at bruge H-sele, hvis der ikke var rækværk. Det tager ca. 3 minutter at montere håndlisten på rækværket, som anklagemyndigheden påstår ikke var der. Man kan godt flytte en stilladssøjle, mens man har H-sele med liner på.

Landsrettens begrundelse og resultat

Også efter bevisførelsen for landsretten tiltrædes det af de grunde, der er anført af byretten, at tiltalte er fundet skyldig som sket.

Efter den generelt alvorlige fare, der er forbundet med at arbejde på et stillads, hvor der er ca. 5,3 meter til det omgivende underlag, kan det efter bevisførelsen for landsretten, herunder Vidne 4s forklaring, ikke lægges til grund, at der har været udført et effektivt tilsyn med arbejdet. Det tiltrædes derfor, at der ikke er grundlag for at fritage tiltalte for bødeansvar efter arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3.

Da der foreligger skærpende omstændigheder, er bøden er passende fastsat.

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

Thi kendes for ret

Byrettens dom stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.

Indhold

Indhold

Henter PDF