G� til hovedindholdet

Domme

Teknisk hjælpemiddel – Vinkelsliber anvendt uden afskærmning og håndtag – Arbejdsgiver ansvar (instruktion) - Strafudmåling (differentiering – CVR-nummer)

Østre Landsrets dom afsagt den 9. februar 2018 af 23. afdeling i ankesag nr. S-2530-17

Resumé

En indehaver af en personligt ejet virksomhed var tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 45, stk. 1 og bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler § 4 og § 9, stk. 1, jf. stk. 2, ved den 7. april 2016 ikke at have planlagt, tilrettelagt og udført arbejdet sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet en ansat anvendte en vinkelsliber uden afskærmning eller håndtag, hvilket medførte, at den ansatte skar sig i armen og pådrog sig personskade.

Tiltalte gjorde under sagen gældende, at der ikke skulle ske differentiering af bøden, da overtrædelsen var begået i virksomhedens værksted, hvor der kun var to ansatte. Tiltalte forklarede, at han kun havde et CVR-nummer, men at han under dette CVR-nummer drev både et værksted og en vognmandsforretning, der havde adskilte regnskaber. Han havde samlet set omkring 50 ansatte.

Byretten fandt indehaveren skyldig og idømte ham en bøde på 52.500 kr. Bøden blev fastsat med udgangspunkt i en grundbøde på 20.000 kr. og forhøjet med 10.000 kr., fordi der forelå den skærpende omstændighed, at den ansatte var kommet til skade. Bøden blev herefter ydeligt forhøjet med 75 %, fordi virksomheden på overtrædelsestidspunktet havde mindst 50 medarbejdere. Byretten anførte, at der ved vurderingen af, om der skulle ske differentiering, skal lægges vægt på det samlede antal ansatte i hele virksomheden på overtrædelsestidspunktet, og at begrebet ”virksomheden” skal forstås som en juridisk enhed i overensstemmelse med CVR-loven. Byretten henviste til, at der ved ”en juridisk enhed” ifølge CVR-loven blandt andet forstås en fysisk person i dennes egenskab af arbejdsgiver eller selvstændigt erhvervsdrivende, og juridiske personer med selvstændig retsevne, og at det af lovbemærkningerne til loven fremgår, at CVR-nummeret skal fungere som identifikation af den juridiske enhed.

Tiltalte ankede byrettens dom til formildelse.

Landsretten stadfæstede byrettens dom ”af de grunde der er anført af byretten”. Landsretten udtalte supplerende, at ”det forhold, at tiltaltes virksomhed både omfatter hyrevognsvirksomhed og autoværksted kan ikke føre til andet resultat, når virksomheden drives under samme CVR-nummer og med fælles ledelse og regnskabsaflæggelse”.

Læs hele dommen

Teknisk hjælpemiddel – Vinkelsliber anvendt uden afskærmning og håndtag - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF