Gå til hovedindholdet

Domme

Gennemstyrtningsfare og nedstyrtningsfare ved tagarbejde (to forhold) – Arbejdsgiveransvar (planlægning) – Strafudmåling (alvorlig personskade, gentagelsesvirkning, differentiering, kumulation)

Vestre Landsrets dom afsagt den 6. december 2019 af 5. afdeling i ankesag nr. S-2542-19

Resumé

T A/S var tiltalt for to overtrædelser af arbejdsmiljøloven. I forhold 1 var der tiltalt for overtrædelse af AML § 38, stk. 1, og bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejdes § 38, stk. 6, idet en ansat i december 2016 arbejdede med demontage af et tag, uden at der var sikret mod gennemstyrtningsfaren, hvilket medførte at den ansatte under arbejdet faldt gennem en tagplade ca. 1 meter ned på loftet og pådrog sig alvorlig personskade. I forhold 2 var der rejst tiltalt for overtrædelse af AML § 38, stk. 1, og bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejdes § 38, stk. 1, nr. 3, idet en ansat i september 2016 arbejdede med udskiftning af tagbeklædning på et tag med en 45 graders hældning, hvor højden til kip var i 5,38 m og til tagfod var 2,5 meter, uden at der var truffet effektive foranstaltninger mod nedstyrtningsfaren.

Byretten idømte selskabet en bøde på i alt 192.500 kr. for begge forhold.

Forhold 1

Vedr. forhold 1 henviste byretten til formandens forklaring om, at han ikke gav instrukser om arbejdets udførelse til skadelidte, samt til skadelidtes forklaring om, at han – der som ufaglært havde arbejdet for tiltalte i en anden afdeling i ca. 1 år - ikke modtog instrukser om, hvordan arbejdet skulle udføres, herunder om der skulle anvendes sikkerhedsudstyr. Retten fandt det herefter bevist, at selskabet ikke havde planlagt og tilrettelagt arbejdet, så det kunne udføres forsvarligt.

Forhold 2

Vedr. forhold 2 lagde byretten til grund, at formanden på pladsen i forbindelse med et tilsyn på pladsen et par dage efter opstart, havde givet de ansatte pålæg om at opsætte rækværk på stilladset. Da arbejdslederen imidlertid ikke straks sørgede for, at arbejdet ikke blev genoptaget, før rækværk var påsat, og da han i flere dage efterfølgende undlod at føre tilsyn, fandtes selskabet skyldig i forhold 2.

Landsretten stadfæstede byrettens dom. Vedr. forhold 2 henviste Landsretten til den tilsynsførendes forklaring om, at han på stedet havde fået oplyst af de ansatte og bekræftet af arbejdslederen, at arbejdet var planlagt uden stillads med rækværk. Landsretten fandt på denne baggrund, at arbejdet i forhold 2 hverken var planlagt, tilrettelagt eller udført på en sikkerhedsmæssig fuld forsvarlig måde.

Læs hele dommen

Gennemstyrtningsfare og nedstyrtningsfare ved tagarbejde (to forhold) - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF