Gå til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare ifm. stilladsnedtagning – Arbejdsgiveransvar (planlægning)

Østre Landsrets dom afsagt den 18. december 2019 af 13. afdeling i ankesag nr. S-547-19

Resumé

T A/S var tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1 og § 37, stk. 1 i bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde § 37, stk. 1, ved i marts 2016 at have været ansvarlig for, at arbejdet med nedtagning af stillads ikke var planlagt, tilrettelagt og udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet to ansatte arbejdede med nedtagning af et stillads i henholdsvis 4 og 3 meters højde, uden at der var etableret foranstaltninger, der effektivt sikrede de ansatte mod risiko for nedstyrtning, og hvorved begge de ansatte var i fare for at styrte ned på terræn med fare for personskade.

Byretten idømte selskabet en bøde på 87.500 kr.  Byretten anførte, at det afgørende i sagen var, om en faldsikring i form af faldsele med blokkere har været tilstrækkelig sikring på stedet. Byretten vurderede, at dette ikke var tilfældet, og henviste bl.a. til den tilsynsførende fra Arbejdstilsynets forklaring om, at sikring med faldsele og faldblokker i den konkrete situation ikke ville have været tilstrækkelig til at undgå personskade ved fald blandt andet på grund af de opragende dele, og , at de ansatte på stedet havde fortalt, at der ikke var givet anden instruks, end at stilladset skulle tages ned, som det var stillet op, ligesom der ikke på arbejdsstedet var en arbejdsbeskrivelse eller lign., og at en ledelsesrepræsentant på overtrædelsestidspunktet havde oplyst, at der skulle anvendes et opskydeligt rækværk, som ifølge tilsynsførendes forklaring ikke var tilstede på arbejdsstedet. Byretten frifandt T A/S vedrørende den ene ansattes overtrædelse med henvisning til, at den ansatte efter det oplyste havde til opgave at tage imod stilladsdele fra jorden, og at det ikke kunne bebrejdes virksomheden, at han befandt sig på stilladset uden faldsikring

Landsretten stadfæstede byrettens dom, herunder frifindelsen vedr. den ene ansattes overtrædelse. Landsretten var efter bevisførelsen enig med byretten i, at faldsikring i form af sele og faldblok ikke kan anses for at have været tilstrækkelig sikkerhedsforanstaltninger i de lave højder. Henset til at det måtte lægges til grund at den ansatte alene var anvist at benytte faldsikring i form af sele og faldblok, fandt Landsretten selskabet ansvarlig for at nedtagning af stilladset ikke var planlagt, tilrettelagt og udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Oplysninger om at den ansattes uddannelse i stilladsarbejde omfattende personlige værnemidler kunne ikke føre til et andet resultat.

Læs hele dommen

Nedstyrtningsfare ifm. stilladsnedtagning - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF