Gå til hovedindholdet

Domme

Svejsning af svøb – Arbejdsgiveransvar (planlægning, instruktion, tilsyn) - Strafudmåling (alvorlig personskade, gentagelsesvirkning, differentiering)

Vestre Landsrets dom afsagt den 2. juli 2019 af 13. afdeling i ankesag nr. S-0485-19

Resumé

T A/S var tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljøloven i to forhold, begge begået i 2016.

Forhold 1

Forhold 1 var en tiltale for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1 og § 7, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse, idet arbejdet med hæftning af et valset svøb ikke var planlagt, tilrettelagt og blev udført således, at det var sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet en ansatte i maj 2016 udførte de første hæftninger i hver side af svøbet, uden at disse var tilstrækkelig lange, hvilket medførte, at de to første hæftninger løsnede sig, da den ansatte trådte op i den indvendige del af svøbet for at udføre de sidste tre hæftninger, hvorved svøbet sprang tilbage i udgangspositionen og ramte den ansatte, og hvorved han pådrog sig alvorlig skade i form af et lukket lårbensbrud.

Forhold 2

Anklagemyndigheden påstod efter bevisførelsen frifindelse for forhold 2, hvorefter retten alene tog stilling til forhold 1.

Tiltalte gjorde under sagen gældende, at længden af en hæftning fremgik klart af en arbejdsbeskrivelse om det pågældende arbejde, som yderligere var hængt op i nærheden af arbejdsstedet, og som den ansatte var blevet gjort bekendt med.

Byretten idømte tiltalte en bøde på 120.000 kr. Byretten fandt det bevist, at selskabet ikke havde sørget for eller i tilstrækkelig grad havde sikret sig, at arbejdet var planlagt, tilrettelagt og rent faktisk blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Byretten henviste til skadelidtes troværdige og sikre forklaring om, at han gennem mange år havde lavet en mindre hæftning i hver side, inden han steg ind i svøbet og færdiggjorde hæftningen, at han ikke havde modtaget anden instruktion eller fået påtalt, at han ikke udførte sig arbejde, som han skulle, og en forklaring fra skadelidtes kollega, om at kollegaen udførte hæftningen på samme måde.

Landsretten stadfæstede byrettens dom af de grunde, som byretten har anført. Efter overtrædelsens karakter sammenholdt med antallet af medarbejdere og det forhold at tiltalte tidligere er straffet for lignende overtrædelser, fandt Landsretten straffen passende udmålt.

Læs hele dommen

Svejsning af svøb - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF