Gå til hovedindholdet

Domme

Teknisk hjælpemiddel – Stige anvendt som adgangsvej ifm. skorstensfejning – Arbejdsgiveransvar (planlægning) – Frifindelse

Østre Landsrets dom afsagt den 18. september 2019 af 20. afdeling i ankesag nr. S-1298-18

Resumé

Indehaveren af en personligt ejet virksomhed var tiltalt som arbejdsgiver for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1 og § 45, stk. 1 og § 4, § 9, stk. 1 og stk. 2 og § 17, stk. 1, bilag 1, pkt., 6.38 og 6.39 i bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler, idet en ansat stod på en stige i ca. 3,5 meters højde, hvor stigen – som blev anvendt som adgangsvej - var placeret med en bred stigefod på et 34 cm. bredt trappetrin, uden at stigen var fastgjort foroven eller forneden, hvorved stigen skred ud og den ansatte styrtede ned og pådrog sig personskade.

Byretten idømte arbejdsgiveren en bøde på 30.000 kr. Med baggrund i den tilsynsførendes forklaring, lagde byretten til grund, at der ved anvendelse af en stige som adgangsvej til tag, er en forhøjet risiko for, at stigen flytter sig, hvorfor det ikke var sikkerhedsmæssigt forsvarligt, at placere en stige på et trappetrin i hvert fald i den situation. Risikoen kunne minimeres væsentligt, hvis stigen var sikret mod udskridning oppe eller nede. Da arbejdsgiveren aldrig havde set, hvordan skadelidte arbejdede eller opstillede stiger, da skadelidte ikke havde sikkerhedsudstyr til rådighed, der kunne sikre stigen mod udskridning, fandt byretten, at arbejdsgiveren ikke har ført tilstrækkelig opsyn med den ansatte, ligesom han ikke havde sikret sig, at arbejdet kunne ske sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Landsretten frifandt arbejdsgiveren, med henvisning til at tiltalte havde opfyldt sine pligter efter arbejdsmiljølovens kapitel 4, uanset om skadelidtes konkrete anvendelse af stigen måtte anses for en uagtsom overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen. Landsretten henviste til, at skadelidte var en erfaren skorstensfejer, at anvendelse af stige må anses for at være en sædvanlig og rutinepræget opgave, der udføres udendørs året rundt, at skadelidte havde forklaret, at der ikke gjorde sig særlige forhold gældende på den pågældende adresse. Landsretten henviste endvidere til en vidneforklaring fra en produktspecialist, om den anvendte stiges generelle anvendelighed og stabilitet. Dette vidne forklarede i Landsretten, at den konkrete opstilling af stigen havde været forsvarlig. Landsretten fandt herefter, at der ikke var ført det til domfældelse under en straffesag fornødne bevis for, at tiltalte havde overtrådt de anførte bestemmelser i arbejdsmiljølovgivning.

Læs hele dommen

Teknisk hjælpemiddel – stige anvendt som adgangsvej ifm. skorstensfejning - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF