G� til hovedindholdet

Domme

Teknisk hjælpemiddel – Smørring af maskine under opbygning – Arbejdsgiveransvar (instruktion)

Vestre Landsrets dom afsagt den 13. juni 2019 af 5. afdeling i ankesag nr. S-1953-18

Resumé

Et selskab var tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 45, stk. 1 og § 11, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler, idet en ansat i august 2016 i forbindelse med smørring af en maskine under opbygning tørrede olie af med en klud, uden at maskinen herunder var standset og sikret imod igangsætning. Kluden kom herved i klemme mellem et remhjul og drivremmen, og den ansattes højre pegefinger blev trukket med ind mellem maskindele, hvorved han kom til skade.

Selskabet påstod frifindelse, principalt med henvisning til, at en maskine under opbygning ikke er et teknisk hjælpemiddel, og subsidiært med henvisning til skadelidtes erhvervsmæssige erfaring.

Byretten idømte selskabet en bøde på 52.500 kr. Byretten fandt, at også en maskine under opbygning er omfattet af arbejdsmiljølovgivningen om tekniske hjælpemidler, og at der i udgangspunktet kan stilles samme krav til den sikkerhedsmæssige indretning af maskiner under opbygning med roterende dele som til færdige maskiner med roterende dele. Byretten lagde herefter til grund, at den eneste sikkerhedsmæssige foranstaltning ved smørring og aftørring af maskinen bestod i en transportable boks, som kunne tænde og slukke maskinen, ligesom skadelidte ikke havde modtaget nogen instruktion i, hvordan aftørring af maskinen skulle ske. På den baggrund og da skadelidtes handling i relation til aftørring af olie efter en konkret vurdering af hans faglige baggrund og arbejdspladsens og maskinens indretning ikke kunne anses for en så uforudsigelig og atypisk handling, at der ikke var grundlag for at pålægge tiltalte strafansvar, fandt byretten selskabet skyldig i tiltalen.

Landretten stadfæstede byrettens dom og tiltrådte byrettens vurdering af, at arbejdsmiljølovens § 45 også omfatter maskiner under opbygning.

Læs hele dommen

Teknisk hjælpemiddel – smørring af maskine under opbygning - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF