Gå til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare ved arbejde på tag tæt ved kant – Arbejdsgiverbegrebet (indlejet, bevis)

Østre Landsrets dom afsagt den 7. september 2020 af 17. afdeling i ankesag S-3691-19

Resumé

Et selskab var tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1, og bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde § 38, stk. 1, nr. 1, ved i februar 2018 at have været ansvarlig for, at en ansat udførte arbejde med montering af blikkanter på et fladt tag, uden at arbejdet blev planlagt, tilrettelagt og udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet den ansatte arbejdede knæliggende på taget i cirka 15 meters højde helt ud til kanten, uden at der var truffet passende sikkerhedsforanstaltninger i form af sikring mod nedstyrtning, hvorved der var fremkaldt fare for skade på den ansattes liv og helbred.

Selskabet påstod frifindelse med henvisning til, at den ansatte var udlånt/udlejet til anden virksomhed, der havde tagentreprisen på byggepladsen.

Byretten idømte selskabet en bøde på 30.000 kr. Efter bevisførelsen lagde retten til grund, at den ansatte befandt sig på taget som anført i tiltalen, og at han havde påtaget sig arbejdet på foranledning af den øverste ansvarlige i selskabet ved ledelsens fravær.

Landsretten stadfæstede byrettens dom. Landsretten fandt det bevist, at den ansatte udførte arbejdet som ansat i det tiltalte selskab, idet det var den øverste ansvarlige fra selskabet, der havde bedt den ansatte udføre det pågældende kantarbejde på taget, idet den ansatte ikke havde haft kontakt med personer fra det andet selskab, og idet det var tiltalte, der stod for leveringen af sikkerhedsudstyret mod faldsikring. Landsretten tiltrådte dermed, at det tiltalte selskab var ansvarlig for, at arbejdet blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt og udtalte, at det forhold, at den øverste ansvarlige på grund af sygdom ikke var til stede på pladsen den pågældende dag ikke kunne føre til et andet resultat.

Læs hele dommen

Nedstyrtningsfare ved arbejde på tag tæt ved kant - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF