G� til hovedindholdet

Domme

Stige på stillads brugt som adgangsvej – Arbejdsgiveransvar (planlægning, instruktion, tilsyn) – Strafudmåling (alvorlig personskade, differentiering)

Østre Landsrets dom afsagt den 18. august 2020 af 16. afdeling i ankesag S-3425-19

Resumé

Et selskab var tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1 og § 45, stk. 1 og bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler § 17, stk. 1, jf. bilag 1, punkt 6.34, jf. punkt 6.38, ved i april 2017 ikke at have planlagt og tilrettelagt arbejdet med etablering af en trappe fuldt forsvarligt, og at have været ansvarlig for at de tekniske hjælpemidler, som var stillet til rådighed, ikke blev anvendt fuldt forsvarligt, idet der ikke var etableret en adgangsvej, hvorfor adgang til arbejdsstedet alene kunne ske fra et loftsrum, som var 3,37 meter over terræn, og den ansatte, der ikke havde fået nærmere instruktioner om brug af tekniske hjælpemidler, som adgangsvej benyttede et rullestillads og en 2 meter høj sammenklappet wienerstige, der var placeret med skråt pres ned mod på stilladsets øverste dæk, hvilket medførte, at stilladset, der ikke var sikret, væltede, da den ansatte stod på stigen, hvorved han faldt ca. 2,3 meter ned på terræn med alvorlig personskade til følge.

Selskabet påstod frifindelse, og henviste blandt andet til, at den ansatte var uddannet tømrer, at brug af stillads indgår i tømreruddannelsen, og at ’alle ved, at man ikke må bruge en stige på et stillads.’

Byretten idømte T A/S en bøde på 60.000 kr. Byretten lagde vægt på, at den ansatte ikke var blevet instrueret i, hvordan han skulle udføre arbejdet med at banke puds af loftet, efter at hullet i etageadskillelsen var etableret, og at han på forespørgsel havde fået at vide, at han måtte anvende rullestilladset i det lukkede rum under udførelsen af arbejdet. Byretten lagde videre vægt på, at den ansvarlige byggeleder så den ansatte på stilladset, og så ham klatre op af stigen, få timer før ulykken skete, hvorfor det var med virksomhedens vidende, at arbejdet ikke blev udført sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Landsretten stadfæstede byrettens dom. Landsretten lagde til grund, at den ansatte ikke havde fået instruktion i arbejdets udførelse eller brug af tekniske hjælpemidler, men at han dog ved forespørgsel til sin arbejdsgiver havde fået oplyst, at han måtte anvende rullestilladset i det lukkede rum i forbindelse med, at han bankede puds af loftet. Landsretten lagde videre til grund, at den ansvarlige byggeleder så den ansatte anvende stigen på rullestilladset uden at påtale dette.

Læs hele dommen

Stige på stillads brugt som adgangsvej - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF