Gå til hovedindholdet

Domme

Vejarbejde med fare for påkørsel – Bevis – Strafudmåling (flere i fare, differentiering)

Vestre Landsrets dom afsagt den 19. maj 2020 af 12. afdeling i ankesag S–2399–19

Resumé

Et selskab var tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1, og bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde § 49, ved i november 2018 at have arbejdet med fjernelse af ukrudt ved svingsten i rundkørsel uden at dette blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet en medindehaver og en ansat færdedes på kørebanen under arbejdet, uden der var lavet nogen former for beskyttelsesforanstaltninger, da der hverken var etableret skiltning eller afmærkning, hvorved der blev fremkaldt fare for skade på liv eller helbred for en ansat og en medindehaver.

T ApS nægtede sig skyldig med henvisning til, at arbejdet på vejen kun var kortvarigt, at der blev anvendt en arbejdsvogn, som blev flyttet med rundt til at sikre mod påkørsel i stedet for kantafmærkning eller lignende, og at der i øvrigt ikke var konkret fare for påkørsel.

Byretten frifandt selskabet. Byretten lagde vægt på, at arbejdsvognen med blink blev brugt og flyttet med rundt eftersom arbejdet skred frem, at de arbejdende bar gult reflekstøj, og at arbejdet på selve vejbanen var kortvarigt, hvorfor det ikke fandtes bevist, at det udførte arbejde var i strid med arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1 eller bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde § 49.

Landsretten idømte selskabet en bøde på 75.000 kr. For Landretten blev der fremlagt supplerende materiale i form af oversigtskort og fotos. Landsretten lagde vægt på Vejdirektoratets vejledninger i håndbogen for afmærkning af vejarbejder mv. og på Arbejdstilsynets vurdering af, at arbejdet ikke blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. At arbejdet på vejbanen kun var kortvarigt kunne ikke føre til et andet resultat.

Læs hele dommen

Vejarbejde med fare for påkørsel - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF