Gå til hovedindholdet

Domme

To forhold - Intern færdsel på lasteplads (frifindelse) og Nedstyrtningsfare for nyansat ved stilladsmontage i 24 m højde – Arbejdsgiveransvar (planlægning, instruktion, tilsyn, nyansat) – Strafudmåling (forhøjet grundbøde, sagsbehandlingstid)

Østre Landsrets dom afsagt den 12. marts 2021 af 12. afdeling i ankesag nr. S-30-20.

Resumé

T ApS var tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen i to forhold:

Forhold 1

Virksomheden var tiltalt for overtrædelse af § 38 og § 42 i arbejdsmiljøloven og § 13, stk. 1 og stk. 3 i bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning, ved at være ansvarlig for, at arbejdet med lastning af lastbil ikke var planlagt, tilrettelagt og udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, da virksomheden ikke havde truffet effektive foranstaltninger til adskillelse af kørende og gående færdsel på lastepladsen. En ansat stod i oktober 2015 på virksomhedens lasteplads, og var i færd med at laste stilladsmateriel på sin lastbil, da en kollega kom kørende i lastbil tæt bag den ansatte, hvilket medførte, at den ansattes fod blev kørt over af lastbilens bagerste hjulsæt, idet han trådte et skridt tilbage under lastningen.

T ApS nægtede sig skyldig.

Byretten fandt virksomheden skyldig efter tiltalen, og lagde til grund, at der på virksomhedens lasteplads var fastsat en hastighedsgrænse, men at der ikke var øvrige faste retningslinjer eller anvisninger for kørslen på lastepladsen, men at de ansatte blot skulle køre efter forholdene og bruge deres sunde fornuft. Byretten lagde desuden til grund, at der var tale om en sædvanlig arbejdssituationen på lastepladsen, hvor der ikke skulle mere til at udløse en arbejdsulykke end den omstændighed, at en ansat trådte ét skridt tilbage. Virksomheden havde således ikke planlagt, tilrettelagt og udført arbejdet sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, da der ikke var truffet effektive foranstaltninger til adskillelse af kørende og gående færdsel.

T ApS ankede byrettens dom med påstand om frifindelse og subsidiært formildelse.

Landsretten frifandt T ApS og lagde til grund herfor, at der på virksomhedens lasteplads var fastsat en hastighedsbegrænsning samt påbud om at anvende refleksvest, at den kørende og gående færdsel på lastepladsen alene bestod af virksomhedens egne ansatte, som havde et godt kendskab til lastepladsen samt henset til oplysningerne om lastepladsens indretning og funktion.

Forhold 2

Virksomheden var tiltalt for overtrædelse af § 38, stk. 1 i arbejdsmiljøloven og § 37, stk. 1 i bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde, ved at være ansvarlig for, ikke at have tilrettelagt og udført arbejde med stilladsmontage sikkerhedsmæssigt forsvarligt. I december 2016 var en lærling, som havde været ansat i ca. 5 måneder på overtrædelsestidspunktet, i færd med at montere et stillads i ca. 24 meters højde, uden at der var etableret effektive, kollektive sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning, hvorved der var fare for, at den ansatte kunne styrte ned.

T ApS nægtede sig skyldig.

Lærlingen forklarede i byretten, at han havde taget stilladskursus, at han var vidende om, hvorledes arbejdet skulle udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt, men at han havde ondt i skulderen og derfor udførte arbejdet i modstrid med hvad virksomheden havde anvist. Lærlingen forklarede desuden, at han havde glemt sin egen sele derhjemme, og derfor havde fundet en anden i en af byggepladsens skurvogne.

Byretten dømte T ApS skyldig, og lagde til grund, at det var ubestridt, at arbejdet blev udført i strid med arbejdsmiljølovgivningen. Byretten fandt, at overtrædelsen ikke alene skyldtes den ansattes bevidste tilsidesættelse af velkendte, forsvarlige arbejdsmetoder, men ligeledes, at virksomheden ikke havde planlagt og tilrettelagt arbejdet fuldt forsvarligt, at lærlingen havde begrænset erfaring, at instruktionen til lærlingen var givet på dansk, som ikke var hans modersmål, at lærlingen arbejdede alene og at der kun blev ført tilsyn med ham ca. én gang om dagen.

T ApS ankede byrettens dom med påstand om frifindelse og subsidiært formildelse.

Landsretten stadfæstede byrettens dom og lagde vægt på, at lærlingen på overtrædelsestidspunktet var en forholdsvis uerfaren stilladsmedarbejder uden dansk som modersmål, og at det måtte lægges til grund, at lærlingen havde et særligt behov for instruktion og effektivt tilsyn. Landsretten fandt ikke grundlag for at nedsætte bøden henset til sagsbehandlingstiden, da der var tale om alvorlige og ikke ukomplicerede forhold ligesom efterforskningen havde krævet flere myndigheders involvering. Virksomheden blev idømt en bøde på 87.500 kr.

Læs hele dommen

To forhold - Intern færdsel på lasteplads (frifindelse) og Nedstyrtningsfare for nyansat ved stilladsmontage i 24 m højde - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF