Gå til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtning i lastrum ved losning af skib på Grønland – Arbejdsgiveransvar (planlægning) – Bevis – Strafudmåling (alvorlig personskade)

Grønlands Landsrets dom afsagt den 27. april 2021 i ankesag sagl.nr. K 205/20.

Resumé

T1 A/S var tiltalt for overtrædelse af § 32, stk. 1 i den grønlandske arbejdsmiljølov og § 1, nr. 1 i den grønlandske bekendtgørelse om arbejdets udførelse, ved at være ansvarlig for, ikke at have planlagt, tilrettelagt eller sikret, at losningsarbejde på en trawler i december 2017 blev udført sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Den ansatte stod oven på en palle på trawlerens dæk, tæt på lugeåbningen ned til trawlerens lastrum, hvor en sikkerhedsbom var løst fastgjort med et reb. Da den ansatte lænede sig ind mod sikkerhedsbommen for at gribe ud efter kranens løftegrej, faldt han mindst 8 meter ned i lastrummet, med alvorlig personskade til følge.

T2 A/S var tiltalt for overtrædelse af den grønlandske lov om sikkerhed til søs for samme arbejdsulykke, ved at have undladt at sørge for at menneskeliv på søen var betryggende sikret, herunder at skibsføreren ikke havde opfyldt sine pligter i forhold til at sikre, at arbejdet ombord på trawleren var planlagt, tilrettelagt eller sikret således, at losningsarbejdet blev udført sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Begge selskaber nægtede sig skyldige.

Byretten fandt begge selskaber skyldige som anført i tiltalen. Under byretssagen blev der fremført modstridende forklaringer vedrørende forholdene på trawleren, og byretten lagde til grund, at arbejdsulykken skete ved, at sikkerhedsbommen, som var fastgjort med reb, gav efter, da ansatte lænede sig imod bommen for at gribe ud efter kranens løftegrej, samt at det ikke kunne udelukkes at have haft betydning, at ansatte havde stået på en palle, som medførte at højden til bommens overkant blev reduceret. Byretten lagde desuden til grund, at det var besætningen på trawleren (ansat hos T2 A/S), som klargjorde trawleren til losning, og at direktøren i T1 A/S forinden losningsarbejdets påbegyndelse sikrede forholdene på trawleren, herunder om der var rækværk ved lugeåbninger, men ikke om disse var monteret korrekt. Byretten fandt, at der påhvilede både T1 A/S som arbejdsgiver og T2 A/S som reder, en selvstændig forpligtelse til at sikre og kontrollere at bl.a. sikkerhedsbommen ved lastrummet var monteret og tilstrækkeligt fastgjort, men at ingen af selskaberne havde opfyldt denne forpligtelse. Byretten idømte begge selskaber en bøde på hver 40.000 kr.

Landsretten stadfæstede byrettens dom både i forhold til skyldsspørgsmålet og strafudmålingen. Landsretten tilsidesatte en (ny) forklaring fra direktøren i T1 A/S om, at sikkerhedsbommen ikke var sikret med reb forud for arbejdets påbegyndelse.

Læs hele dommen

Nedstyrtning i lastrum ved losning af skib på Grønland - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF