Gå til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare ved lærlings demontering af stillads i 6 meters højde – Bevis - Arbejdsgiveransvar (planlægning, instruktion, tilsyn) – Strafudmåling (gentagelsesvirkning)

Østre Landsrets dom afsagt den 2. juni 2021 af 14. afdeling i ankesag nr. S-2577-20.

Resumé

T A/S var tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1 og bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde § 37, stk. 1, ved i marts 2018 at være ansvarlig for, at arbejdet med demontering af stilladsdæk ikke var planlagt, tilrettelagt eller udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet en ansat stilladsmontørlærling under demonteringsarbejdet sad på hug ved kanten af et stilladsdæk i 6 meters højde, uden at der var truffet passende foranstaltninger mod risikoen for nedstyrtning.

T A/S nægtede sig skyldig, og nedlagde påstand om, at de ikke skulle ifalde ansvar for den skete lovovertrædelse, da der havde været den fornødne instruktion samt ført et effektivt tilsyn.

Byretten fandt på baggrund af vidneforklaringer og fotos bevist, at der var sket en overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen. Byretten fandt at arbejdsgivers instruktions- og tilsynsforpligtelse var særligt skærpet, dels henset til at arbejdet blev udført af to lærlinge alene, og dels henset til, at lærlingene skulle sikre sig mod nedstyrtning ved anvendelse af metoden ”1 meter løft”, som, ifølge vidneforklaring fra Arbejdstilsynets tilsynsførende, er en fremgangsmåde som tager maget lang tid. På baggrund af vidneforklaring fandt byretten, at virksomhedens tilsynsmetode ikke havde været tilstrækkelig sikker og effektiv, og virksomheden kunne derfor ikke fritages for ansvar. Byretten idømte T A/S en bøde på 75.000 kr.

Landsretten stadfæstede byrettens dom. Landsretten fandt, at virksomheden ikke havde opfyldt sine pligter efter arbejdsmiljølovens kapitel 4 vedrørende instruktion om tilsyn, og derfor ikke kunne blive fritaget for straf efter § 83, stk. 3. Landsretten lagde i den forbindelse vægt på vidneforklaringen fra Arbejdstilsynets tilsynsførende, der forklarede, at lærlingene på arbejdsstedet havde oplyst, at de ikke var instrueret i den konkrete arbejdsopgave, og at han på tilsynsbesøget havde konstaterede, at der ikke var materiel til rådighed på arbejdsstedet til at demontere stilladset på en lovlig måde. Landsretten lagde endvidere vægt på, at forklaringerne afgivet af virksomhedens direktør og den ansatte fremstod konstruerede, og for den ansattes vedkommende også selvmodsigende.

Læs hele dommen

Nedstyrtningsfare ved lærlings demontering af stillads i 6 meters højde - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF