Gå til hovedindholdet

Domme

Staldkat anvendt udover løfteevne og med ansatte som kontravægt – Teknisk hjælpemiddel – Arbejdsgiveransvar (Planlægning, instruktion, tilsyn) – Strafudmåling (alvorlig personskade, flere i fare)

Vestre Landsrets dom afsagt den 14. marts 2022 af 13. afdeling i ankesag nr. S-0497-21.

Resumé

T A/S var tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1 samt bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler § 9, stk. 1, som ansvarlig for, at arbejdet ikke var planlagt, tilrettelagt og ikke blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, da ansatte anvendte et teknisk hjælpemiddel under betingelser det ikke er egnet til i forbindelse med aflæsning af fibercementplanker fra lastbillad. En ansat anvendte i november 2018 en staldkat til at løfte paller med fibercementplanker med en vægt på 1.793 kg., selvom staldkatten maksimalt måtte løfte 1.460 kg. under de angivne forhold, hvorfor to andre ansatte stillede sig bag på staldkatten som kontravægt, hvorunder en af de ansatte kom alvorligt til skade da staldkatten væltede, ligesom der blev fremkaldt fare for den anden ansatte der stod bag på staldkatten.

Byretten fandt T A/S skyldig. Under retssagen forklarede virksomheden, at føreren af staldkatten havde certifikat og under sin uddannelse burde have lært at aflæse maskinens diagram med angivelse af maksimal løfteevne, samt lært, at personer ikke måtte stå bagpå og agere kontravægt. Desuden forklarede virksomheden, at det normalvis var lastbilchaufføren, der læssede de medbragte materialer af, og alternativt at godset kunne have været omplaceret før staldkatten blev anvendt til af aflæsse, så pallerne ikke havde haft en overvægt. Retten lagde til grund, at pallen med fibercementplanker vejede mere end staldkattens maksimale løfteevne i den angivne position gaflerne var hævet til, og at de ansatte ikke havde andre maskiner end staldkatten stillet til rådighed til brug for aflæsningen. Efter skadelidtes forklaring, lagde retten desuden til grund, at de ansatte tidligere havde stået på staldkatten som kontravægt, samt at virksomhedens projektleder senest var på byggepladsen dagen forinden. Retten fandt på baggrund heraf, at T A/S ikke havde planlagt, tilrettelagt og udført arbejdet sikkerhedsmæssigt forsvarligt, herunder at virksomheden ikke havde stillet et egnet teknisk hjælpemiddel til rådighed for den konkrete arbejdsopgave, ligesom virksomheden ikke havde ført et effektivt tilsyn med, at arbejdet blev udført forsvarligt. Der var således ikke grundlag for at fritage T A/S for strafansvar efter arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3. Virksomheden blev idømt en bøde på 140.000 kr., fordi der var sket alvorlig personskade, fordi der var opstået fare for flere ansatte, fordi virksomheden tidligere var straffet for grov overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, samt under hensyn til antallet af ansatte i virksomheden.

Landsretten stadfæstede byrettens dom. Landsretten tiltrådte byrettens begrundelse, og anførte desuden, at det på baggrund af de ansattes forklaringer i retten fandtes bevist, at de ikke var instrueret i fremgangsmåden ved aflæsning og ikke havde fået instruktion om, hvordan de skulle forholde sig, hvis der blev leveret materiale på byggepladsen, som de selv skulle aflæsse ved brug af tekniske hjælpemidler.

Læs hele dommen

Staldkat anvendt udover løfteevne og med ansatte som kontravægt - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF