G� til hovedindholdet

Ny undersøgelse om uønsket seksuel opmærksomhed og kønsbaseret chikane på arbejdspladser i Danmark

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har gennemført en undersøgelse af uønsket seksuel opmærksomhed og chikane på arbejdspladser i Danmark. Undersøgelsen er finansieret af finanslovsbevillingen til Arbejdstilsynets indsats om seksuel chikane og psykisk arbejdsmiljø fra 2021.

Det særlige ved undersøgelsen er, at det nationalt og forskningsbaseret bliver klarlagt, hvilken karakter hændelser med uønsket seksuel opmærksomhed og kønsbaseret chikane har. Det kan være med til at målrette forebyggelsen af problemerne.

Hovedresultater

 • 22,2 pct. af lønmodtagere på det danske arbejdsmarked estimeres til at have oplevet mindst én hændelse af uønsket seksuel opmærksomhed og chikane inden for de seneste 12 mdr.
  • Heraf rapporterer 15,9 pct. af svarpersonerne mindst én hændelse af kønskrænkende adfærd,
  • 15,6 pct. rapporterer mindst en hændelse af uønsket seksuel opmærksomhed, og
  • 2,8 pct. rapporterer mindst en hændelse af tvang og bestikkelse.
 • De hyppigst forekommende hændelser er, at der bliver talt nedsættende om kvinder/mænd (14,2 pct.) og seksuelle kommentarer om krop, livsstil og tøj (7,5 pct.).
 • Der rapporteres oftest en intern udøver af hændelserne. Samlet set rapporterer 67 pct. af de personer, som har oplevet mindst én hændelse, at der var en intern udøver, mens 30 pct. rapporterer en ekstern udøver.
 • Forekomst af uønsket seksuel opmærksomhed er relateret til alder – med en faldende forekomst med en stigende alder.
 • Flere kvinder end mænd har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed.
 • Der er ofte tale om gentagne hændelser.

Resultaterne af undersøgelsen er i tråd med lignende tidligere undersøgelser på området, eksempelvis fra Norge og EU, hvor der er spurgt på lignende måde.

Undersøgelsens resultater er behæftet med en vis usikkerhed, idet det er muligt, at personer, der har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed og chikane, har været mere tilbøjelige til at besvare det udsendte spørgeskema. Dette indebærer en risiko for, at undersøgelsen overvurderer, hvor stor en andel af lønmodtagere der har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed.

I projektets videre arbejde vil der blive udarbejdet analyser med henblik på at afdække branchemæssige forskelle og opgøre lønmodtageres viden om arbejdspladsernes håndtering af tilfælde med uønsket seksuel opmærksomhed og chikane.

Uønsket seksuel opmærksomhed og chikane på arbejdspladser i Danmark - pdf

Spørgeskema om Uønsket Seksuel Opmærksomhed og Chikane på arbejdspladsen - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

 

Fakta om undersøgelsen

Af Arbejdstilsynets undersøgelse ’National Overvågning af Lønmodtagernes Arbejdsmiljø (NOA-L), fremgår det, at der er 2,4 pct. af lønmodtagerne, der svarer, at de har været udsat for seksuel chikane inden for de seneste 12 måneder, mens 4,4 pct. svarer, at de har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed, som de ikke selv betegner som seksuel chikane.

Divergensen mellem forekomsten i de to undersøgelser vurderes at skyldes følgende:

 • Der spørges med 21 uddybende spørgsmål til konkrete hændelser i NFA’s undersøgelse
 • Undersøgelsen har udelukkende haft fokus på uønsket seksuel opmærksomhed og chikane, hvilket kan medføre, at personer, som har oplevet disse typer adfærd, har været mere tilbøjelige til at svare end andre inviterede personer.
 • Opgørelsesmetoden er ikke sammenlignelig med den metode, som er anvendt i NOA-L, hvor der kun er to spørgsmål, hvori uønsket seksuel opmærksomhed ikke uddybes nærmere.

Arbejdstilsynets indsats

Undersøgelsen er finansieret af midler bevilliget til Arbejdstilsynets indsats om seksuel chikane og psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med finansloven for 2021.

Arbejdstilsynet har siden foråret 2021 med budskabet ”Seksuel chikane skal stoppes – Lad os hjælpe jer” haft fokus på forebyggelse af seksuel chikane. Indsatsen indebærer, at der i forbindelse med tilsyn oplyses om de regler, der gælder på området, og hvor virksomhederne kan finde hjælp til arbejdet med at forebygge og håndtere seksuel chikane. Virksomheder i udvalgte brancher får desuden konkret vejledning om forebyggelse og håndtering.

Indsatsen omfatter derudover en kommunikationskampagne og inspirationsmøder for virksomheder.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i marts 2022 en trepartsaftale om initiativer til at modgå seksuel chikane på arbejdspladser. Initiativerne er ved at blive udmøntet.

Trepartsaftale om initiativer til at modgå seksuel chikane på arbejdspladser - pdf

Henter PDF