Gå til hovedindholdet

Arbejdstilsynet har ændret kravene for arbejde med varmepumper og køleanlæg

Med ændringerne bliver reglerne tilpasset udviklingen inden for varmepumpeteknologi. Samtidig ændres kravene til, hvor ofte mindre varmepumper og køleanlæg skal have eftersyn. Reglerne fremgår af bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr og bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Ændringerne betyder, at arbejde med mindre varmepumper og køleanlæg frem over kan foretages af personer med en mindre omfattende uddannelse. Samtidig stilles der nu krav om uddannelse for arbejde med anlæg, der indeholder kølemidler, der anses for farlige, ved en lavere grænse end hidtil. Desuden ændres kravene til hyppigheden for eftersyn.

Bekendtgørelserne træder i kraft d. 1. juli 2024.

Ændrede krav til uddannelse for arbejde med anlæg under 5 kg

Der indføres nye krav til, hvilke kvalifikationer, man skal have for at kunne udføre bl.a. eftersyn, reparation og vedligehold af varmepumper og køleanlæg med under 5 kg kølemiddelfyldning, uanset typen af kølemiddel. Kvalifikationskravene er tilpasset arbejdet, så kvalifikationerne passer til opgaverne. Det betyder, at uddannelsen vil kunne gennemføres på kortere tid.

Personer, der har arbejdsmiljøfaglig uddannelse efter de hidtil gældende regler kan fortsat foretage arbejde på anlæggene. 

Kravene for arbejdsmiljøfaglig uddannelse tilpasses den teknologiske udvikling

Udviklingen inden for grøn teknologi medfører, at klimaskadelige kølemidler henover en årrække vil blive udfaset til fordel for brug af naturlige kølemidler, der er mere klimavenlige. Visse af disse naturlige kølemidler er imidlertid brandfarlige og kan udgøre en fare for dem, der laver indgreb på anlæggets kølekreds. Arbejdstilsynet stiller derfor fra den 1. juli 2025 krav om arbejdsmiljøfaglig uddannelse ved arbejde på varmepumper og køleanlæg med mere end 1 kg kølemiddel i gruppe 1 (dvs. kølemidler, der efter CLP-forordningen anses for farlige). Grænsen var tidligere 2,5 kg.

Samtidig ændres kravet om uddannelse for arbejde med øvrige kølemidler, så der først stilles krav om arbejdsmiljøfaglig uddannelse ved 3 kg kølemidler og op. Her var kravet ligeledes 2,5 kg.

Endelig undtages arbejdet med opstilling, montering og idriftsættelse af hermetisk lukkede anlæg (monoblok typen) fra krav om uddannelse. Ved den type arbejde er man ikke i kontakt med kølemidlet.

Ikke krav om ISO 9001 certificering for virksomheder, ved arbejde på anlæg under 5 kg

Tidligere var der krav om, at arbejde på varmepumper og køleanlæg med over 2,5 kg kølemiddelfyldning skal udføres af virksomheder med ISO 9001 certificering. Dette ændres, så virksomheder uden certificering kan udføre arbejde på anlæg med under 5 kg kølemidler. Arbejde på anlæg over 5 kg kræver fortsat ISO 9001 certificering.

Kravene for eftersyn ændres 

Arbejdstilsynet stiller fremover ikke krav om, at varmepumper og køleanlæg med kølemiddelfyldning under 3 kg skal have eftersyn. Samtidig forlænges eftersynsintervallet for anlæg under 5 kg kølemiddelfyldning fra 1 år til 2 år.

Det sker som udmøntning af den opfølgende aftale ifm. Klimaftale for energi og industri mv. fra 30. oktober 2020.

Læs mere:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/498

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/505

Henter PDF