Gå til hovedindholdet

Tilsyn med virksomheder der arbejder med nanomaterialer i produktionen

At-intern instruks IN-9-4. Arbejdsmiljøemne: Kemi, støv og biologi. Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor. Ikrafttræden: 1. oktober 2014.

1. Indledning

Formålet med denne instruks er at angive, hvordan du som tilsynsførende skal føre tilsyn med virksomheders håndtering af fremstillede nanopartikler- og materialer (herefter blot nanomaterialer). Der gælder de samme regler for nanomaterialer, som der gælder for stoffer og materialer generelt, og instruksen er derfor en præcisering af de gældende regler i forhold til nanomaterialer.

Indånding af luftbåret støv og aerosoler på nanoform vurderes at være den farligste eksponering for nanomaterialer i arbejdsmiljøet, og er derfor det primære fokus i instruksen. Instruksen omfatter tilsyn på alle typer af virksomheder, der arbejder med nanomaterialer i produktionen. Det kan være alle former for processer, hvor der indgår pulvere, granulat, pasta og opslæmning / væske med nanomaterialer indenfor bl.a. bioteknologi / farmaci, elektronik / telekommunikation, energi / katalyse, materialefremstilling (komponenter og  kompositter), overfladebehandling af materialer, rengøringsmidler, kosmetik og farve- og lakindustrien.

Nanomaterialer er materialer, som indeholder partikler, som måler 1-100 nm i én af partiklernes dimensioner. Nano betyder milliarddel. En nanometer er altså 10-9 meter eller en milliontedel millimeter.

2. Tilsyn: Hvordan du identificerer nanomaterialer på virksomheden

For at identificere nanomaterialer på virksomheden bør du være opmærksom på følgende og stille følgende spørgsmål:

 • Spørg om de ansatte arbejder med produkter i pulverform, og hvis de gør, om virksomheden ved, om nogle af produkterne er på nanoform. Hvis virksomheden har produkter på pulverform, og der er krav om sikkerhedsdatablad, kan partiklernes størrelsesfordeling samt overfladeareal stå under sikkerhedsdatabladets pkt. 9 i sikkerhedsdatabladet, hvis disse ikke står et andet sted i sikkerhedsdatabladet. Et overfladeareal på over 60 m2/cmvil indikere partikler på nanoform. Oplysningerne kan også fremgå i et eventuelt produktblad.
 • Du kan også kigge efter produktnavne, hvori der fx indgår ordet nano, dot, cluster, fullerene, fulleroid, kvante / quantum, organoflake, organoclay, rør / tube, dendrimer og ultrafine.

For at få afdækket, om der er nanomaterialer på virksomheden, kan du overveje at afgive undersøgelsespåbud (§21-påbud). Undersøgelsespåbud kan fx anvendes, når der er en konkret mistanke vedrørende forekomsten af nanomaterialer på virksomheden uden at dette med sikkerhed kan konstateres. Undersøgelsespåbud afgives efter retningslinjerne i kvalitetsprocedure G-201: Reaktioner til virksomheden.

2.1: Tilsyn med nanomaterialer

Hvis virksomheden arbejder med nanomaterialer, skal du føre tilsyn med virksomhedens forebyggelse af risikoen for udsættelse for nanomaterialer. Du skal føre tilsyn på følgende områder:

 1. Kemisk arbejdspladsvurdering (kemisk APV)
 2. Arbejdspladsbrugsanvisning (APB)
 3. Forebyggelse ved arbejde med stoffer og materialer:
  1. Substitution
  2. Indretning af arbejdsstedet, herunder tekniske foranstaltninger
  3. Personlige værnemidler
  4. Instruktion, oplæring og tilsyn.

1: Kemisk arbejdspladsvurdering (kemisk APV)

Du skal føre tilsyn med, om virksomheden har udarbejdet den særlige kemiske APV for produkter med nanomaterialer. Den særlige kemiske APV er et supplement til den almindelige APV. Virksomheden skal udarbejde en kemisk APV for alle farlige stoffer, også for de farlige stoffer,
som ikke er omfattet af kravet om sikkerhedsdatablad og arbejdspladsbrugsanvisning (APB).

Stoffer som ikke er omfattet af kravet om sikkerhedsdatablad og APB kan stadig indebære en risiko for de ansatte på grund af deres fysisk-kemiske eller toksikologiske (sundhedsfarlige) egenskaber, eller den måde hvorpå de ansatte bruger stofferne, eller hvordan stofferne forekommer på arbejdspladsen. Dette kunne fx være nanomaterialer på pulver- eller aerosolform, hvor der ikke er krav om sikkerhedsdatablad. Nanomaterialer i pulver- og aerosolform vil altid være omfattet af Arbejdstilsynets farlighedsbegreb.

I den kemiske APV skal virksomheden blandt andet vurdere nanomaterialets farlige egenskaber, udsættelsesgraden i forhold til de ansatte og virkningen af de forebyggende foranstaltninger, der er foretaget.

Hvis virksomheden ikke har udarbejdet en kemisk APV for de nanomaterialer, som virksomheden bruger, skal du vejlede i, hvordan virksomheden kan lave en kemisk APV. Du kan fx henvise til arbejdsmiljøemneordet om nanoteknologi samt til At-vejledning 9.3.1 om virksomheder der arbejder med teknisk fremstillede nanomaterialer.

2: Arbejdspladsbrugsanvisning (APB)

Virksomheden skal udarbejde en APB, når der arbejdes med stoffer og materialer, hvor der krav om et sikkerhedsdatablad. Hvis virksomheden udarbejder APB´er, har virksomheden opfyldt kravet om udarbejdelse af kemisk APV.

Du skal føre tilsyn med, om virksomheden har udarbejdet APB´er for nanomaterialer. I APB´en skal virksomheden have vurderet nanomaterialernes specielle egenskaber og sundhedsrisici, herunder specielt de fysisk-kemiske egenskaber og de toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber).

Der er krav om sikkerhedsdatablad og APB for nanomaterialer i pulverform eller nanomaterialer indeholdt i væskeform, granulat eller pastaform, hvis produktet blandt andet indeholder:

 • Stoffer og materialer der er klassificeret som farlige efter Miljøministeriets og EU´s regler.
 • 1 % eller mere af stoffer og materialer, som er klassificerede som sundheds- eller miljøfarligt.
 • 1 % eller mere af stoffer og materialer, som er opført som specifikt stof eller materiale på Arbejdstilsynets grænseværdiliste.

Der henvises til At-vejledning C.0.11 om arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer

Der henvises til kvalitetsprocedure RT-8 om kontrol af egenindsats

3: Forebyggelse ved arbejde med stoffer og materialer

Du skal føre tilsyn med, om virksomheden har forebygget tilstrækkeligt.

Forebyggelsesprincipperne for arbejde med stoffer og materialer gælder også for nanomaterialer:

Virksomheden skal på baggrund af sin risikovurdering (kemisk APV/APB) begrænse eller fjerne risikoen for udsættelse for nanomaterialer mest muligt i forbindelse med arbejdets udførelse. Du skal ved tilsyn vurdere følgende:

 • Om virksomheden har foretaget substitution, dvs. fjernet, erstattet, eller begrænset mængden af nanomaterialer til det minimum, som er nødvendigt for arbejdet.
 • Om virksomheden har indrettet arbejdsstedet, så påvirkningen fra nanomaterialer bliver fjernet eller minimeret.
 • Om virksomheden benytter tekniske hjælpemidler, fx om virksomheden har etableret tilstrækkelig procesventilation.
 • Om virksomheden har sikret, at de ansatte benytter egnede personlige værnemidler.
 • Om virksomheden har en tilstrækkelig oplæring, instruktion og tilsyn af de ansatte.

Det vil ofte nødvendigt at kombinere flere forebyggende foranstaltninger.

3a: Substitution

Du skal føre tilsyn med, om virksomheden har sørget for, at farlige stoffer og materialer på arbejdspladsen fjernes, erstattes med mindre farlige alternativer eller begrænses til et minimum. Det kan fx ske ved, at virksomheden erstatter nanomaterialer på pulverform med nanomaterialer indeholdt i pasta, granulat eller væske/opslæmning, hvor eksponeringen normalt vil være lavere.

Nanomaterialer bruges netop på grund af deres specifikke nano-egenskaber. Derfor vil det i nogle tilfælde ikke være muligt for virksomheden at substituere nanomaterialet til et mindre farligt stof eller materiale, herunder et mindre farligt nanomateriale. Du skal i de tilfælde føre tilsyn med, om virksomheden kan redegøre for, om de har overvejet substitutionsmuligheder.

3b: Indretning af arbejdsstedet, herunder tekniske foranstaltninger

Du skal føre tilsyn med de tekniske foranstaltninger på virksomheden. Du skal vurdere følgende:

 • Om virksomheden har sikret effektiv procesventilation ved arbejdsprocesser, der kan afgive støv, generende luftforurening eller aerosoler, så forureningen fjernes på det sted, hvor den udvikles.
 • Om virksomheden har truffet foranstaltninger således at færrest muligt ansatte risikerer at blive udsat for nanomaterialer.
 • Om virksomheden har sikret indkapsling af arbejdsprocessen ved stærkt luftforurenende arbejdsprocesser, hvor effektiv procesventilation ikke kan hindre spredningen af forureningen. Det kan blandt andet være nødvendigt ved omhældning / blanding / omrøring af nanomaterialer fra sække.

3c: Personlige værnemidler

Du skal føre tilsyn med brugen af personlige værnemidler. Her skal du vurdere, om beskyttelsesniveauet er tilstrækkeligt for de givne arbejdsprocesser. Du skal vurdere følgende:

 • Om virksomheden har sikret, at de ansatte som minimum bruger åndedrætsværn af filterklasse P3, hvis der er risiko for udsættelse for frie nanomaterialer og aerosoler. Alt efter udsættelsesgraden skal de ansatte benytte enten turbomaske eller luftforsynet åndedrætsværn.
 • Om virksomheden har sikret, at de ansatte benytter luftforsynet åndedrætsværn, hvis de ansatte arbejder med eller opholder sig i et rum, hvor der arbejdes med nanomaterialer, der kan indebære en særlig risiko, fx kulstofnanorør. Kulstofnanorør er mistænkt for at
  være kræftfremkaldende.
 • Om virksomheden har sikret, at de ansatte bruger støvafvisende arbejdsbeklædning, egnede handsker og tætsluttende briller i hele arbejdets udstrækning, når de arbejder med nanomaterialer på pulverform.

3d. Instruktion, oplæring og tilsyn

Du skal føre tilsyn med, om virksomheden har procedurer og retningslinjer for instruktion, oplæring og tilsyn af de ansatte, der arbejder med nanomaterialer. Du skal vurdere følgende:

 • Om virksomheden har oplært og instrueret de ansatte i at udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, hvor de ansatte arbejder med nanomaterialer.
 • Om virksomheden har instrueret de ansatte i sikker håndtering af nanomaterialerne, herunder i hvilke personlige værnemidler, de ansatte skal anvende, og hvordan disse anvendes korrekt.
 • Om der føres effektiv kontrol og tilsyn med arbejdet.

Der henvises til At-intern instruks 6/2012 om arbejdsgiverens pligt til at oplære, instruere og føre tilsyn med sine ansatte, herunder nyansatte.

2.2 Tilsyn: Typiske reaktioner

Grundlaget for eventuelle påbud skal ske indenfor de gældende retningslinjer, herunder retningslinjerne i kvalitetsprocedurerne G-201 om reaktioner til virksomheden og RT-4 om bagatelgrænsen.

Arbejdspladsbrugsanvisninger

Hvis du konstaterer, at virksomheden ikke har udarbejdet de lovpligtige APB´er, kan du afgive påbud om at efterkomme dette efter § 21, stk.1, i bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og materialer.

Substitution

Hvis du konstaterer, at virksomheden ikke har undersøgt muligheden for substitution, kan du reagere med påbud om, at virksomheden skal dokumentere, hvorfor den ikke har substitueret efter § 11-12 i bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og materialer.

Der kan afgives rådgivningspåbud efter § 28 i rådgivningsbekendtgørelsen om undersøgelse af substitutionsmuligheder, hvis virksomheden benytter nanomaterialer, der er omfattet af bekendtgørelsens § 28, stk. 1.

Virksomhedens forebyggelse: Unødig påvirkning

Hvis du konstaterer, at virksomheden ikke har truffet tilstrækkelige forebyggelsesforanstaltninger i forbindelse med håndtering af nanomaterialer, kan du afgive påbud i forhold til unødig påvirkning efter § 16 i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse.

Tekniske foranstaltninger: Ventilation og indkapsling

Hvis du konstaterer, at der ved en arbejdsproces sker udvikling af støv eller anden generende luftforurening, og der ikke er etableret tilstrækkelig ventilation, kan du afgive påbud om etablering af mekanisk procesudsugning efter § 35 i bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning og efter § 16 i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse.

Du skal normalt reagere med strakspåbud, hvis du konstaterer, at procesventilationen ikke bliver benyttet.

Der kan afgives rådgivningspåbud efter § 17 i rådgivningsbekendtgørelsen, når der afgives påbud, der vedrører sundhedsskadelig luftforurening fra en arbejdsproces på faste arbejdssteder, hvor én eller flere af betingelserne i bestemmelsens nr. 1-3 er til stede.

Personlige værnemidler

Hvis du konstaterer, at der ikke anvendes personlige værnemidler, fx åndedrætsværn, og at arbejdet ikke kan planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt uden værnemidler, kan du afgive påbud. Tilsvarende gælder, hvis du konstaterer, at der anvendes personlige værnemidler, men at disse ikke er egnede til formålet.

Afhængig af de konkrete forhold, afgives påbud med hjemmel i § 3, § 4 og/eller § 5 i bekendtgørelsen om brug af personlige værnemidler og § 16 i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse. Du vil i disse situationer meget ofte kunne reagere med strakspåbud.

Vær opmærksom på § 9 i bekendtgørelsen om brug af personlige værnemidler, hvorefter arbejdsgiveren under hensyn til den aktuelle arbejdssituation ved skiltning, skal angive det område, inden for hvilket personlige værnemidler skal bruges, samt arten af disse.

Instruktion, oplæring og tilsyn

Hvis du konstaterer, at de ansatte ikke har fået en tilstrækkelig oplæring og instruktion i at håndtere nanomaterialer på en farefri måde, kan du reagere med påbud efter § 18 i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse. Der henvises til At-intern instruks 6/2012 om arbejdsgiverens pligt til at oplære, instruere og føre tilsyn med sine ansatte, herunder nyansatte.

Sidst revideret: 13. august 2019

Henter PDF