G� til hovedindholdet

Arbejdstilsynets tilsyn med mærkning af beholdere og synlige rørsystemer, der indeholder farlige kemiske stoffer og materialer

At-intern instruks IN-9-5. Anvendelsesområde: Kemi, biologi og øvrige. Ansvarlig enhed: AFC – Kemi, ulykker og internationalt. Ikrafttræden: 1. juli 2017. Senest redigeret: 9. maj 2018

Emne og baggrund

Denne instruks beskriver Arbejdstilsynets tilsyn med virksomhedernes egen indsats i form af mærkning af beholdere, tanke og synlige rørsystemer, der indeholder farlige kemiske stoffer og materialer.

Instruksen beskriver Arbejdstilsynets reaktionsniveau og valg fra 1. juni 2017 og frem.

Arbejdstilsynets regler

Beholdere, tanke og synlige rørsystemer, der indeholder farlige stoffer og materialer på en arbejdsplads, skal mærkes efter Arbejdstilsynets bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning på én af følgende måder:

  1. med farepiktogrammer efter CLP-forordningen, eller
  2. med de symboler, der er angivet i bilag 3 i bekendtgørelsen om sikkerhedsskiltning.

Mærkningen skal være udført med de farver, der er angivet i CLP-forordningen eller i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning.

Indtil 1. juni 2017 har det været muligt for virksomhederne at mærke beholdere og rørsystemer med de orange faresymboler efter Miljøstyrelsens regler om klassificering og mærkning.

Ved beholdere forstås alle typer for emballager, som fx tanke, spande, flasker, kolber, bøtter, tuber, poser m.m., der kan opbevares farlige kemiske stoffer og materialer i.

Instruks

1. Beholdere og rørsystemer uden mærkning

Opbevarer eller anvender en virksomhed farlige kemiske farlige stoffer og materialer i beholdere eller rørsystemer uden mærkning som beskrevet i afsnittet om reglerne ovenfor, skal der reageres med påbud.

Bagatelgrænse

Hvis virksomheden kan sandsynliggøre, at der træffes andre foranstaltninger til at sikre beskyttelsesniveauet, afgives der ikke reaktion for umærkede beholdere, hvis:

  • det farlige stof/materiale i beholderen udelukket anvendes kortvarigt, eller
  • indholdet af beholderen hyppigt udskiftes

Der er ingen bagatelgrænse for reaktion, når der er tale om opbevaring af stoffer og materialer i beholdere og rørsystemer helt uden mærkning.

2. Beholdere, rørsystemer m.m. med mærkning efter de gamle regler (Orange faresymboler)

Perioden 1. juni 2017 til 31. maj 2019

Hvis det konstateres, at der på en virksomhed forsat er beholdere og rørsystemer med de gamle orange faresymboler, vil Arbejdstilsynet frem til 31. maj 2019 vejlede virksomhederne, om at de har pligt til at mærke beholdere, tanke og synlige rørsystemer på arbejdspladsen, der indeholder farlige kemiske stoffer og materialer med piktogrammer efter CLP-forordningen eller det tilsvarende symbol vist i bilag 3 i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning.

Bagatelgrænse

Der afgives en vejledning om mærkning af beholdere m.m. uanset, hvor få eller hvor mange farlige kemiske stoffer og materialer en virksomhed anvender eller opbevarer.

Perioden 1. juni 2019 og fremefter

Arbejdstilsynet afgiver fra 1. juni 2019 og frem påbud med frist på 3 måneder til virksomhederne om, at de skal mærke beholdere, tanke og synlige rørsystemer på arbejdspladsen, der indeholder farlige kemiske stoffer og materialer, med enten piktogrammer efter CLP-forordningen eller det tilsvarende symbol vist i bilag 3 i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning.

Bagatelgrænse

Konstaterer Arbejdstilsynet, at en virksomhed anvender eller opbevarer fem eller færre farlige stoffer og materialer, der fortsat er mærket med de orange faresymboler, får virksomhederne en vejledning om at mærke beholdere m.m. med farepiktogrammer efter CLP eller symboler vist i bilag 3 i Arbejdstilsynets signalbekendtgørelse, såfremt anvendelsen af det kemiske stof eller materiale kun sker i små mængder, lejlighedsvis og svarer til privatbrug af fx kontorlim.

Særligt for pesticider og biocider

Miljøstyrelsen godkender en særlig etiket, der sættes på pesticider og biocider, der blandt andet oplyser om produktets mærkning.
Landmænd og andre slutbrugere må ikke ændre disse etiketter efter Miljøstyrelsens regler.

Landmænd og andre slutbrugere af pesticider og biocider vil derfor enten overtræde Miljøstyrelsens eller Arbejdstilsynets regler, alt efter om de ændrer etiketten på pesticidet/biocidet eller ej.

Når der føres tilsyn med mærkning af beholdere og rørsystemer på landbrug, gartnerier og andre steder, hvor der anvendes pesticider og biocider gælder denne samme instruks som beskrevet ovenfor.

Regelgrundlag

Bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning § 4 samt bilag 8

Referencer

Arbejdstilsynets informationsside om mærkning af farlige kemikalier.

Miljøstyrelsens information om CLP-forordningen

 

Henter PDF