Gå til hovedindholdet

Behandling af personoplysninger i IMI

Arbejdstilsynet benytter Informationssystemet for det indre marked (IMI) i forbindelse med anerkendelse af udenlandske arbejdstageres kvalifikationer, og kontrol af udenlandske virksomheders reelle etablering i hjemlandet.

Anerkendelse af udenlandske arbejdstageres kvalifikationer

Nogle erhvervsmæssige kvalifikationer, fx inden for bygge og anlæg, skal godkendes af Arbejdstilsynet, hvis de er erhvervet i udlandet. Kvalifikationerne skal være godkendt, før medarbejderen må udføre arbejde i Danmark.

Behandling Anerkendelse af udenlandske arbejdstageres kvalifikationer
Retsgrundlag Behandlingen finder sted med hjemmel i følgende:
 • Artikel 8, artikel 50, stk. 1, 2 og 3, og artikel 56 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (anerkendelsesdirektivet) jf.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1024/2012 af 25. oktober 2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked og om ophævelse af Kommissionens beslutning 2008/49/EF artikel 13.
 • Artikel 6 stk. 1, litra c, og artikel 10 i databeskyttelsesforordningen.
Beskrivelse af personoplysninger, herunder kategori af oplysninger Almindelige personoplysninger
 • Navn
 • Adresse
 • Evt. telefon
 • Evt. mailadresse
 • Fødselsdato
 • Fødested (eller by)
 • Nationalitet
 • Evt. uddannelse og uddannelses niveau/karakter
 • Evt. oplysninger om hvor (geografisk) ansøgeren har uddannet sig
 • Evt. erhvervserfaring
 • Evt. oplysninger om ansættelsessteder

Følsomme personoplysninger

 • Ingen

Oplysninger om strafbare forhold

 • Evt. dokumentforfalskning
Formål

Arbejdstilsynet behandler personoplysninger til det formål at sikre, at en person, der vil have anerkendelse for arbejdsrelateret kvalifikationer erhvervet i udlandet, kan dokumentere at vedkommendes udenlandske kvalifikationer svarer til dem, man ville opnå ved at gennemføre den relevante erhvervsfaglige uddannelse i Danmark.

Arbejdstilsynet behandler ligeledes oplysningerne til det formål at afklare, hvorvidt et konkret certifikat er gyldigt.

Øvrige systemer GetOrganized

Kontrol af udenlandske virksomheders reelle etablering i hjemlandet

Privatpersoner og virksomheder (hvervgivere), der hyrer en udenlandsk virksomhed, skal se dokumentation for, at virksomheden er anmeldt i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).

Behandling Kontrol af udenlandske virksomheders reelle etablering i hjemlandet
Retsgrundlag

Behandlingen finder sted med hjemmel i følgende:

 • Direktivet om udstationering af arbejdstagere som et led i udveksling af tjenesteydelser (udstationeringsdirektivet) er blevet implementeret i lov om udstationering af lønmodtagere mv. Arbejdstilsynets opgave med kontrol af reel etablering er hjemlet i bekendtgørelse om Arbejdstilsynets undersøgelse af udenlandske virksomheders reelle etablering §§ 2, 4, 5. jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1024/2012 af 25. oktober 2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked og om ophævelse af Kommissionens beslutning 2008/49/EF artikel 13.
 • Artikel 6 stk. 1, litra c, og artikel 10 i databeskyttelsesforordningen.
Beskrivelse af personoplysninger, herunder kategori af oplysninger

Som udgangspunkt behandles der oplysninger om virksomheder. I enkelte tilfælde behandles der oplysninger om enkeltmandsvirksomheder, hvorfor oplysningerne i disse tilfælde bliver at sidestille med personoplysninger. 

Almindelige personoplysninger

 • Navn
 • Nationalitet
 • Adresse
 • Mailadresse
 • Telefon nummer
 • Arbejdsområde/branche
 • Fastansættelse eller midlertidig ansættelse
 • Indberettet skat/moms i hjemlandet

Følsomme personoplysninger

 • Ingen

Oplysninger om strafbare forhold

 • Ingen
Formål

Arbejdstilsynet behandler (person)oplysninger til det formål, at afdække om de udenlandske virksomheder, som arbejder i Danmark, er reelt etableret i hjemlandet, for herved at sikre ordnede forhold på arbejdsmarkedet i Danmark.

Øvrige systemer

RUT / (VIRK)

Postkassen IMI

ATIS

Oplysningspligten for de registrerede ifm Arbejdstilsynets behandling af personoplysninger i IMI

Arbejdstilsynet er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger og din ret til privatlivets fred. Nedenfor kan du læse, hvorfor vi behandler dine personoplysninger, hvordan vi indsamler og håndterer dem, hvordan vi beskytter og anvender dem, samt hvilke rettigheder du har i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger. Du kan også finde kontaktoplysninger på både Arbejdstilsynet og Arbejdstilsynets databeskyttelsesrådgiver.

Dataansvarlig

Arbejdstilsynet er sammen med øvrige kompetente myndigheder og Europa-Kommissionen dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Du kan læse mere om det fælles dataansvar på Kommissionens hjemmeside.

Informationssystemet for det indre marked - IMI - Europa kommissionen

Formål

 • IMI
  • Når Arbejdstilsynet behandler personoplysninger i IMI, gør vi det med henblik på at kunne håndtere dine oplysninger i forbindelse med administration af et myndighedssamarbejde om sager vedr. udøvelse af fri bevægelighed i det indre marked i EU.
 • Anerkendelse af udenlandske arbejdstageres kvalifikationer
  • Se det anførte formål ovenfor
 • Kontrol af udenlandske virksomheders reelle etablering i hjemlandet
  • Se det anførte formål ovenfor

Retsgrundlag

 • IMI
  • Behandlingen af dine oplysninger i Informationssystemet for det indre marked (IMI) sker med henblik på myndighedssamarbejde med andre databeskyttelsesmyndigheder i EU, jf. IMI forordningens art. 13, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra c, og artikel 10.
 • Anerkendelse af udenlandske arbejdstageres kvalifikationer
  • Se det anførte retsgrundlag ovenfor
 • Kontrol af udenlandske virksomheders reelle etablering i hjemlandet
  • Se det anførte retsgrundlag ovenfor

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger, herunder identifikationsoplysninger
 • Oplysninger om strafbare forhold, herunder dokumentforfalskning

Modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Andre offentlige myndigheder (herunder i andre EU-lande)
 • EU-Kommissionen

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi har modtaget dine personoplysninger via andre myndigheder, herunder i andre EU-lande, eller hvis du har afgivet oplysningerne direkte i IMI eller til en kontaktperson i Arbejdstilsynet. Behandlingen af dine personoplysninger er en forudsætning for at vi kan besvare din henvendelse.

Opbevaring af dine personoplysninger

Kommissionen sørger for drift af IMI-systemet og er ansvarlig for, at dine personoplysninger heri opbevares i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen. Dine personoplysninger lagres på Europa-Kommissionens servere.

For at beskytte dine personoplysninger har Kommissionen truffet en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Tekniske foranstaltninger omfatter passende tiltag til at håndtere onlinesikkerhed, risiko for datatab, ændring af data eller uautoriseret adgang under hensyntagen til den risiko, der er forbundet med behandlingen og arten af de personoplysninger, der behandles. De organisatoriske foranstaltninger omfatter begrænsning af adgangen til personoplysninger til kun at omfatte autoriserede personer med et legitimt behov for at deltage i behandlingen.

Personoplysninger, der behandles i IMI, blokeres normalt 6 måneder, efter proceduren for administrativt samarbejde blev formelt afsluttet i systemet.

Alle personoplysninger slettes automatisk i IMI 3 år efter den formelle afslutning af en administrativ samarbejdsprocedure.

Det er desuden muligt i konkrete tilfælde at slette personoplysninger i IMI inden opbevaringsperiodens udløb, hvis en kompetent myndighed udtrykkeligt anmoder om det, og forudsat at du som berørt person har givet dit samtykke til det.

Dine personoplysninger vil ikke blive brugt til automatisk beslutningstagning, herunder profilering.

For så vidt angår personoplysninger, som Arbejdstilsynet har modtaget via Outlook, overføres disse til Arbejdstilsynets journaliseringssystem, herunder GetOrganized og/eller ATIS. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare disse oplysninger, men vi kan orientere dig om, at vi vil lægge vægt på Arbejdstilsynets dokumentationsforpligtelse og arkivlovgivningen, når vi beslutter, hvornår dine oplysninger, skal slettes fra GetOrganized og ATIS.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
  • Du har som berørt person også ret til at få adgang til dine oplysninger i IMI. Du kan anmode hvilken som helst kompetent myndighed, der er involveret i din sag om adgang til oplysningerne. Myndigheden skal godkende din anmodning. Hvis sagen stadig er åben, eller den blev afsluttet for under 6 måneder siden, kan myndigheden udskrive en rapport til formålet i IMI-databasen. Ved anmodninger vedrørende ældre sager skal myndigheden kontakte Kommissionens IMI-helpdesk. Den kan hente oplysninger i op til 3 år efter sagens afslutning. Derefter slettes alle personoplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
  • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning
  • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling
  • Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse
  • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk.

Datatilsynet - datatilsynet.dk

Kontakt Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du har spørgsmål til vores behandling heraf, er du altid velkommen til at kontakte Arbejdstilsynet. Du finder vores kontaktoplysninger i boksen til højre.

Arbejdstilsynet
Landskronagade 33
2100 København Ø
CVR-nr.: 21 48 18 15

Telefon: 70 12 12 88

E-mail: at@at.dk

Kontakt data-beskyttelsesrådgiveren

Databeskyttelsesrådgiveren hjælper også gerne med at besvare spørgsmål om dine rettigheder, og hvordan Arbejdstilsynet behandler dine personoplysninger. Du finder Databeskyttelsesrådgiverens kontaktoplysninger nedenfor:

Arbejdstilsynets databeskyttelsesrådgiver

Telefon: (+45) 50 91 77 68 i tidsrummet tirsdage kl. 9-12 og onsdage kl. 13-16

E-mail: dpo@bm.dkHenter PDF