Gå til hovedindholdet

AT-vejledninger

Bilag 1 - Erhverv, der kræver en særlig uddannelse eller prøve

Bilag 1 til AT-vejledning om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.

Arbejde, som indebærer brug af tekniske hjælpemidler, og som udgør særlige ulykkesrisici

De forskellige krav til uddannelserne fremgår af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

1. Arbejde med eftersyn, vedligeholdelse og reparation på elevatorer mv.

Der er krav om uddannelse ved arbejde med eftersyn, vedligeholdelse og reparation på elevatoren mv.

2. Arbejde som kedelpasser

Der er krav om et kedelpassercertifikat ved selvstændig pasning af dampkedler mv. i kontrolklasse A og B.

3. Arbejde som kranfører

Der er krav om et kranførercertifikat ved arbejde med mekanisk drevne kraner o.l. hejsemidler, som kan løfte en byrde frithængende, og som har mindst én mekanisk drevet bevægelse ud over hejse- og firebevægelsen.
Der stilles ikke krav om uddannelse til løft af byrder med kraner i følgende situationer:

 • Hvis kranens tilladte belastning maksimalt er 8 tons/tonsmeter.
 • Hvis den tilladte belastning er begrænset til 8 tons, fx med nøglekontakt, og hvis belastningen fra byrden altid er inden for kranens understøttelsesflade, så der ikke er risiko for, at kranen kan vælte.
 • Hvis kranen kun kan løfte byrder i lodret retning. Det kræves således ikke certifikat for at løfte med en talje på en manuelt drevet løbekat.
 • Hvis det er en fast installeret kran, der ikke kan vælte, og hvis den er opstillet, så personer ikke kan komme ind i arbejdsområdet, mens den er i drift, og det er udelukket, at fejlbetjening eller tab af byrder kan forvolde personskade.
 • Hvis kranen tilhører et skib og føres af skibets besætning.
 • Hvis kranen afprøves efter opstilling eller reparation, når formålet er at kontrollere, at alt fungerer, som det skal.

Tilsvarende stilles der ikke krav om kranføreruddannelse til entreprenørmaskiner, herunder teleskoplæssere, der bruges som kran i forbindelse med deres normale arbejdsopgaver. Undtagelsen gælder når alle følgende betingelser er opfyldt:

 • Hvis der ikke er andre personer i umiddelbar nærhed af den byrde, der løftes, transporteres eller sættes af. Det er dog tilladt at styre byrden på plads under afsætningen.
 • Hvis byrden ikke løftes mere end ca. 1 m over terræn.
 • Hvis maskinerne efterses og vedligeholdes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger.
 • Hvis leverandørens brugs- og vedligeholdelsesanvisninger er på maskinen.

Undtagelserne gælder for alle kran- og certifikattyper, herunder for teleskoplæssere, der bruges til kranarbejde.

Uanset de oven for nævnte undtagelser er der krav om kranførercertifikat:

Hvis der løftes personer med kraner, eller hvis to eller flere kraner arbejder sammen om at løfte en byrde (”samløft”), med mindre:

 • kranerne kun har mekanisk drevet hejs og fri bevægelse eller
 • hvis det ikke er muligt for personer at komme ind i arbejdsområdet under drift så det kan udelukkes, at fejlbetjening eller tab af byrden kan forvolde personskade, eller
 • kranerne tilhører et skib og føres af skibets besætning.

4. Arbejde som fører af gaffeltruck og gaffelstablere

Der er krav om certifikat ved arbejde med gaffeltrucks og gaffelstablere, som har mekanisk løft af byrden langs den ene side af en lodret mast og har mekanisk kørsel.

Der stilles ikke krav om gaffeltruckførercertifikat til:

 • Gaffeltrucks og gaffelstablere med en løftehøjde på højst 1 m.
 • Gaffeltrucks og gaffelstablere, som altid under kørslen er styret af skinner e.l., fx sporbundne plukketrucks og reolstablere.
 • Gaffeltrucks og gaffelstablere, der tilhører et skib og føres af dets besætning.
 • Jordbrugstraktorer med gaffelløfteraggregat eller med lignende udstyr, der løfter byrden langs siden af en lodret mast, når løfterens største løftehøjde ikke overstiger 3,3 m. og føreren mindst er i besiddelse af traktorførerbevis. Denne undtagelse gælder dog kun ved traktorernes anvendelse inden for jordbruget, og kun for traktorer, der ikke er udlejet erhvervsmæssigt med fører fra maskinstationer o.l.

Gaffeltrucks monteret med selvstændig bevægelig kranarm må kun føres af personer, der er i besiddelse af kranførercertifikat.

5. Arbejde som fører af teleskoplæsser

Der er krav om certifikat til teleskoplæsser ved arbejde med teleskoplæssere, som har mekanisk løft af byrden placeret på gafler for enden af en udskydelig arm, med udskud på over 1,5 m.

Der er ligeledes krav om certifikat til teleskoplæsser ved arbejde med teleskoplæssere, der anvendes til personløft og til teleskoplæsser der er monteret med løfteåg til containere, og som anvendes i terminalområder.

Der er derudover krav om kranførercertifikat til teleskoplæsser ved arbejde med teleskoplæssere, der indrettes og bruges til kranarbejde.

Der stilles ikke krav om kranførercertifikat til teleskoplæssere, der bruges som kran i forbindelse med maskinernes normale arbejdsopgaver, hvis

 • byrden ikke løftes mere end ca. 1 m over terræn,
 • der ikke er personer i umiddelbar nærhed af byrden, når den løftes, transporteres eller afsættes. Dog er det tilladt at styre byrden på plads under afsætning, og
 • maskinerne efterses og vedligeholdes i overensstemmelse med leveran dørens anvisninger, og leverandørens brugs- og vedligeholdelsesanvisninger er på maskinen
 • hvis leverandørens brugs- og vedligeholdelsesanvisninger er på maskinen.

6. Arbejde som kølemontør

Der er krav om et certifikat ved selvstændigt arbejde med opstilling, montering, idriftsætning, reparation, vedligeholdelse, nedlukningsarbejde, herunder tømning, samt foretagelse af årligt eftersyn af anlæg med fyldning større end 2,5 kg kølemiddel på køleanlæg mv.

7. Arbejde som stilladsopstiller

Der er krav om en uddannelse ved arbejde med opstilling, ændring af opstilling og ved nedtagning af

 • stilladser, der er mere end 3 m høje, samt
 • skorstens- og rygningsstilladser og stilladser ophængt i kæder, der er mere end 3 m over det omgivende underlag.

Arbejde, som indebærer brug af særlige farlige stoffer og materialer, og som udgør særlig sundhedsfare

1. Arbejde med indvendig nedrivning af asbest

Der er krav om en uddannelse ved arbejde med nedrivning af asbestholdigt materiale indvendigt i bygninger og i skibe, tog, maskiner mv., hvor dette materiale har været anvendt som isolering mod varme, kulde, støj, fugt og brand.

2. Arbejde med asfaltmaterialer

Der er krav om en uddannelse ved arbejde med asfaltmaterialer i form af vejasfalt, støbeasfalt, tagdækning eller broisolering og andet vandtryks- og fugtisoleringsarbejde med bitumenprodukter.

Dog stilles der ikke krav om en uddannelse ved arbejde med:

 • Asfaltmaterialer i form af tagdækning, når de personer, der udfører arbejdet, har arbejdet med asfaltmaterialer i form af tagdækning forud for den 1. december 2011.
 • Tagdækning eller broisolering og andet vandtryks- og fugtisoleringsarbejde med bitumenprodukter, når der arbejdes med uopvarmede asfaltmaterialer, som fx vindpap og murpap, som ikke indeholder organiske opløsningsmidler. (Dog kun, hvis der ved arbejdsprocessen ikke dannes luftforurening).

3. Arbejde med epoxy og isocyanater

Der er krav om en uddannelse ved arbejde med epoxy og isocyanater bortset fra ved fremstilling af epoxy og isocyanater.

4. Arbejde med styren

Der er krav om en uddannelse ved arbejde med styren, herunder polyester - støbning og spartelarbejde i forbindelse med finish ved polyesterstøbning. Der er ikke noget uddannelseskrav ved arbejde med færdighærdet polyester.

5. Arbejde med svejsning

Der er krav om en uddannelse ved arbejde med svejsning og termisk skæring i metal samt slibning i tilknytning hertil.

Koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægsområdet

Der er krav om en uddannelse ved arbejde som koordinator af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægsområdet. Der henvises til At-vejledning F. 2.3. om arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægspladser.

Indhold

Indhold

Henter PDF