G� til hovedindholdet

AT-vejledninger

Bilag 1 - Sikkerhedsforskrifter

Bilag 1 til AT-vejledning om klassifikation af laboratorier, anlæg og produktion

Sikkerhedsforskrifterne kan bl.a. indeholde bestemmelser om:

Adgangsregler

 • Hvilke regler der er for uvedkommende personers adgang.
 • Hvor tasker, overtøj m.m. skal opbevares – uden for det klassificerede område.
 • Hvilke personlige værnemidler, fx kitler og fodtøj, som alle altid skal bære i lokalerne, også besøgende og håndværkere.
 • Hvor de personlige værnemidler ikke må bruges, hvornår der skal skiftes til anden beklædning, og hvor de personlige værnemidler opbevares, når de ikke er i brug.
 • Hvilken slags handsker der skal bruges, hvornår, og hvor de findes.
 • Hvordan rengøringspersonale, håndværkere og teknisk personale skal vejledes, og hvem der vejleder.

Forbud

 • At indtagelse og opbevaring af drikke og mad ikke er tilladt i lokalet.
 • At uvedkommende materialer ikke må findes i laboratoriet. Det gælder fx tekniske hjælpemidler, som ikke bruges i forbindelse med det konkrete arbejde, tasker og beklædningsgenstande. Papkasser hører heller ikke hjemme i klassificerede lokaler; de kan eventuelt erstattes af plastkasser.
 • Hvad der ikke må hældes i vasken.
 • Hvad der ikke må lægges i papirkurven – den kan måske undværes!
 • At nødvendige opslag på vægge og andre steder bør være beklædte med plast.
 • At håndvasken i klasse 2-områder kun må bruges til at vaske hænder i.
 • At døre og vinduer skal holdes lukkede i klasse 2-områder. I klasse 1-områder bør de holdes lukkede af hensyn til ventilationsanlæggets effektivitet.
 • At mundpipettering er forbudt.

Selve arbejdet

 • Hvornår vask af hænder er et krav, hvor hænderne kan vaskes, og hvilke håndklæder der kan bruges.
 • Hvor notater, rapporter og andet skriftligt materiale skrives og opbevares.
 • Hvornår der skal arbejdes i stinkskab eller i LAF-bænk.
 • At kanyler, sprøjter og skarpe genstande skal bruges mindst muligt.
 • At dannelse af aerosoler skal undgås mest muligt.
 • Hvem der dagligt rengør arbejdspladser, fx borde, stinkskabe, LAF-bænke, vaske, og hvilke rengøringsmidler og -metoder der skal anvendes.

Affald og genbrugsartikler

 • Hvordan genbrugs(glas)varer og affald med GMO’er (flydende, fast eller stikkende) og personlige værnemidler skal behandles, og hvor det gøres ved autoklavering eller kemisk desinfektion. Kemisk desinfektion er dog kun tilladt i klasse 1-områder.
 • Hvilke beholdere der skal bruges til at transportere affald eller genbrugsartikler ud af lokalet, og hvordan de samme beholdere skal være mærkede.
 • At transportbeholdere fra klasse 2-områder skal desinficeres på ydersiden, før de fjernes fra lokalet.

Spild og uheld

 • Hvilke midler til desinfektion der skal være i lokalet. Det gælder også i opbevaringsrum.
 • Hvordan lokalet bliver bragt i orden igen efter spild eller uheld.
 • Hvem der tilkaldes i tilfælde af uheld uden for almindelig arbejdstid.
 • Hvor logbogen6 til notering af uheld og spild er anbragt i klasse 2-4.

Opbevaring og anden transport af GMO’er

 • Hvor der eventuelt opbevares GMO’er, fx i fryser (rumnummer) eller kølerum (rumnummer) uden for det lokale, hvor det egentlige arbejde med GMO’er foregår.
 • Hvordan opbevaringsstederne er mærkede.
 • Hvilke beholdere der skal bruges til opbevaring af GMO’erne, og hvordan de er mærkede.
 • Hvordan transport af GMO’er til andre klassificerede lokaler skal foregå, og hvordan beholderne skal mærkes.

Ansvar

 • Hvem der er overordnet ansvarlig for lokalet, herunder for at lokalet er ryddeligt.
 • Hvem der har ansvaret for instruktion.

6 Logbog, hæfte eller elektronisk registrering, hvor alle ulykker eller uheld, der kan have eventuelle konsekvenser for personer eller miljøet, bliver noteret.

Indhold

Indhold

Henter PDF