G� til hovedindholdet

AT-vejledninger

Bilag 1 - Uddrag af bekendtgørelse 561/94, kapitel 2 og bilag VIII

Bilag 1 til AT-vejledning om Maskiner og maskinanlæg

“CE-mærkede maskiner og sikkerhedskomponenter

§ 5. Reglerne i dette kapitel gælder for maskiner og særskilt markedsførte sikkerhedskomponenter, således som defineret og afgrænset i bilag VIII.

BILAG VIII Området for kapitel 2

1. Definitioner

1.1.

Ved “maskine” forstås i denne bekendtgørelses kapitel 2 en række indbyrdes forbundne dele eller anordninger, hvoraf mindst en er bevægelig, samt tilhørende drivanordninger, styringskredsløb og energitilførselskredsløb osv., der er samlet således, at de er indbyrdes forbundne med henblik på en nærmere fastlagt anvendelse, navnlig forarbejdning, behandling, flytning og emballering af et materiale.

1.2.

1.3.

Som “maskine” betragtes også udskifteligt udstyr, der ændrer en maskines funktion, og som markedsføres med henblik på af operatøren selv at blive koblet sammen med en maskine eller en række forskellige maskiner eller med en traktor, for så vidt udstyret ikke er en reservedel eller et værktøj.

1.4.

Ved “sikkerhedskomponent” forstås i denne bekendtgørelses kapitel 2 en komponent, som fabrikanten eller dennes repræsentant, der er etableret i Fællesskabet, markedsfører med henblik på, at den skal varetage en sikkerhedsfunktion under anvendelsen, og hvis funktionssvigt eller fejlfunktion bringer udsatte personers sikkerhed eller sundhed i fare. Det er en forudsætning, at der ikke er tale om udskifteligt udstyr.

2. Ikrafttrædelsestidspunkter

2.1. Generelt

Medmindre andet følger af pkt. 2.2, gælder følgende tidspunkter for anvendelsen af kapitel 2:

2.1.1. Maskiner

Fra 1. januar 1995 skal kapitel 2 følges, dvs. at maskiner, der fra denne dato markedsføres eller leveres til brug som nye, skal opfylde reglerne i kapitel 2. Det samme gælder brugte maskiner, der fra denne dato importeres fra lande uden for EU-fællesskabet.

I perioden 1. januar 1993-31. december 1994 har de til kapitel 2 svarende regler i bekendtgørelse nr. 694 af 7. august 1992, kapitel 2, været gældende alternativt med de hidtil gældende regler. På maskiner leveret til brug i denne periode finder reglerne i kapitel 2 således anvendelse, hvis maskinen er markedsført og forsynet med dokumentation i overensstemmelse med disse regler.

Kapitel 2 finder ikke anvendelse for maskiner, der er leveret til brug før den 1. januar 1993.

2.1.2. Sikkerhedskomponenter

Fra den 1. januar 1997 skal kapitel 2 følges, dvs. at sikkerhedskomponenter, der fra denne dato særskilt markedsføres eller leveres til brug som nye, skal opfylde reglerne i kapitel 2. Det samme gælder brugte sikkerhedskomponenter, der fra denne dato importeres fra lande uden for EU-fællesskabet.

I perioden 1. januar 1995-31. december 1996 gælder kapitel 2 alternativt med de hidtil gældende regler. For sikkerhedskomponenter, der særskilt leveres til brug i denne periode, finder reglerne i kapitel 2 således anvendelse, hvis komponenten er markedsført og forsynet med dokumentation i overensstemmelse med disse regler.

Kapitel 2 finder ikke anvendelse på sikkerhedskomponenter, der er leveret til brug før den 1. januar 1995.

2.2. Specielt

2.2.1.

Maskiner omfattet af bekendtgørelse nr. 15 af 9. januar 1989 om EF-direktiv om selvkørende industritruck, som ændret ved bekendtgørelse nr. 43 af 24. januar 1990.

Fra den 1. januar 1996 skal kapitel 2 følges, dvs. at maskiner af nævnte art, der efter denne dato markedsføres eller leveres til brug som nye, skal opfylde reglerne i kapitel 2. Det samme gælder brugte maskiner af nævnte art, der fra denne dato importeres fra lande uden for EU-fællesskabet.

I perioden 1. juli 1995-31. december 1995 gælder kapitel 2 alternativt med ovennævnte bekendtgørelse og nærværende bekendtgørelses kapitel 3. På maskiner af nævnte art leveret til brug i denne periode finder reglerne i kapitel 2 således anvendelse, hvis maskinen er markedsført og forsynet med dokumentation i overensstemmelse med disse regler.

Kapitel 2 finder ikke anvendelse på omhandlede maskiner, der er leveret til brug inden den 1. juli 1995.

2.2.2. Maskiner til personløft eller -flytning

Fra den 1. januar 1997 skal kapitel 2 følges, dvs. at maskiner af nævnte art, der efter denne dato markedsføres eller leveres til brug som nye, skal opfylde reglerne i kapitel 2. Det samme gælder brugte maskiner af nævnte art, der fra denne dato importeres fra lande uden for EU-fællesskabet.

I perioden 1. januar 1995-31. december 1996 gælder kapitel 2 alternativt med de hidtil gældende regler. På maskiner af nævnte art leveret til brug i denne periode finder reglerne i kapitel 2 således anvendelse, hvis maskinen er markedsført og forsynet med dokumentation i overensstemmelse med disse regler.

Kapitel 2 finder ikke anvendelse på omhandlede maskiner, der er leveret til brug før den 1. januar 1995.

2.2.3. Førerværn omfattet af følgende bekendtgørelser:

a) Bekendtgørelse nr. 47 af 26. januar 1990 om EF-direktiv om førerværn på visse typer bygge- og anlægsmateriel med henblik på beskyttelse mod nedfaldende genstande (FOPS).

b) Bekendtgørelse nr. 48 af 26. januar 1990 om EF-direktiv om førerværn på visse typer bygge- og anlægsmateriel med henblik på beskyttelse ved væltning og/eller stejling (ROPS).

Fra den 1. januar 1997 skal kapitel 2 følges, det vil sige, at førerværn af nævnte art, der efter denne dato markedsføres eller leveres til brug som nye, skal opfylde reglerne for sikkerhedskomponenter i kapitel 2. Det samme gælder brugte førerværn af nævnte art, der fra denne dato importeres fra lande uden for EU-fællesskabet.

I perioden 1. januar 1995-31. december 1996 gælder kapitel 2 alternativt med bekendtgørelserne nævnt under litra a) - b) og nærværende bekendtgørelses kapitel 3. På førerværn af nævnte art leveret til brug i denne periode finder reglerne i kapitel 2 således anvendelse, hvis førerværnet er markedsført og forsynet med dokumentation i overensstemmelse med disse regler.

Kapitel 2 finder ikke anvendelse på omhandlede førerværn, der er leveret til brug før den 1. januar 1995.

3.

Følgende maskiner omfattes ikke af kapitel 2:

 • maskiner, hvis eneste energikilde er den menneskelige kraft anvendt direkte, medmindre der er tale om en maskine, som anvendes til at løfte byrder
 • maskiner til medicinsk brug, der anvendes i direkte kontakt med patienten
 • materiel specielt til markedsfester og forlystelsesparker
 • dampkedler og trykbeholdere
 • maskiner, som anvendes eller er specielt konstrueret til anvendelse inden for det nukleare område, og hvis svigt kan medføre frigivelse af radioaktivitet
 • radioaktive kilder inkorporeret i en maskine
 • skydevåben
 • lagertanke og rørledninger til benzin, dieselbrændstof, brandbare væsker og farlige stoffer
 • transportmidler, fx køretøjer og påhængsvogne, der udelukkende er beregnet til personbefordring i luften, ad vej, ad jernbane eller ad vandvej, samt transportmidler i det omfang, de er beregnet til godstransport i luften, ad offentlig vej, ad jernbane eller ad vandvej. Vejkøretøjer, der anvendes i malmudvindingsindustrien, er omfattet af kapitel 2
 • søgående skibe og mobile offshore-enheder samt udstyr om bord på sådanne skibe og enheder
 • tovinstallationer, herunder svævebaner, til offentlig eller ikke-offentlig personbefordring
 • landbrugs- eller skovbrugstraktorer, som defineret i artikel 1, stk. 1 i Rådets direktiv 74/150/EØF af 4. marts 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer med senere Ændringer *)
  *) Jf. bekendtgørelse nr. 475 af 18. september 1975 om EF-direktiv om landbrugs- og skovbrugshjultraktorer.
 • maskiner, der er specielt konstrueret og fremstillet til militære eller politimæssige formål
 • elevatorer, der permanent betjener fastlagte niveauer i bygninger og anlæg ved hjælp af en elevatorstol, som bevæger sig langs faste styreskinner i en bevægelsesbane med en hældningsgrad på over 15 i forhold til det vandrette plan, og som er beregnet til at transportere – personer – personer og gods – gods alene hvis elevatorstolen er tilgængelig, dvs. at en person let kan komme ind i den, og den er udstyret med betjeningsanordninger placeret inde i kabinen eller inden for rækkevidde af en person i kabinen.
 • tandhjulsbaner som persontransportmidler
 • elevatorer i mineskakter
 • teatersceneelevatorer
 • personførende og persongodsførende byggepladselevatorer.

4.

Når de i bekendtgørelsens kapitel 2 omhandlede risici for en maskines eller en sikkerhedskomponents vedkommende er helt eller delvis omfattet af EF-særdirektiver, finder nærværende bekendtgørelses kapitel 2 ikke anvendelse, eller den ophører med at finde anvendelse, for så vidt angår disse maskiner eller disse sikkerhedskomponenter og disse risici, så snart særdirektiverne er gennemført.

5.

Når risici for en maskines vedkommende hovedsagelig skyldes elektricitet, er denne maskine udelukkende omfattet af Rådets direktiv 73/23/EØF af 19. februar 1973 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser”.

Indhold

Indhold

Henter PDF