Gå til hovedindholdet

AT-vejledninger

Rum for mindre damp- og hedtvandskedler

Vejledningen oplyser om de krav, der efter arbejdsmiljølovgivningen og arbejdstilsynets praksis stilles til rum for mindre damp- og hedtvandskedler og for anlæggets opstilling heri.

Baggrund

  • Bekendtgørelse nr. 564 af 22. december 1971 om dampkedelanlæg på landjorden.
  • Arbejdstilsynets publikation nr. 39/1980: Forskrifter for fyrede hedtvandsanlæg.
  • Arbejdstilsynets publikation nr. 67/1977: Forskrifter for fyrede dampkedelanlæg.

Denne At-meddelelse oplyser om de krav, der efter arbejdsmiljølovgivningen og arbejdstilsynets praksis stilles til rum for mindre damp- og hedtvandskedler og for anlæggets opstilling heri.

Mindre damp- og hedtvandskedler producerer damp eller hedtvand (vand med temperatur over 120 °C) og har et produkttal mindre end eller lig med 10. Produkttallet beregnes som kedlens rumindhold på vand/dampsiden i kubikmeter gange dens indstillingstryk i bar.

Ved anlæg med flere kedler er det kedlen med det største produkttal, der er bestemmende for, om denne At-meddelelse finder anvendelse.

For kedler med produkttal over 10, se At-meddelelse nr. 1.02.3 om kedelrum for større damp- og hedtvandskedler.

Der stilles også krav fra bygningsmyndigheden.

Opstilling

Kedelrummet kan være et arbejdsrum og skal i så fald opfylde arbejdsmiljølovgivningens almindelige krav hertil, se At-meddelelse nr. 1.01.1 om arbejdsrum på faste arbejdssteder.

Kedler med produkttal større end 1 må ikke opstilles i beboelsesejendomme.

Opstilling i kælder mere end 1 m under terræn tillades, hvis udgangsforhold og øvrige forhold anses for betryggende.

Rumhøjden skal være mindst 2,1 m.

Gulvet skal have nødvendigt afløb.

Udløb fra udblæsningsrør skal være placeret hensigtsmæssigt og uden risiko for personskade.

Udgangsforhold

I stueplan eller kælder kræves kun 1 udgang fra kedelrummet, hvis den fører direkte til det fri. Dog tillades udgang gennem gang eller passage, hvis den har en højde af mindst 1,9 m, og der desuden, hvis kedlen har et produkttal større end 1, findes et let passabelt vindue i rummet. Døre skal åbne udad.

Hvis kedlen er placeret over stueplan, gælder kravene til udgangsforhold for arbejdsrum, se At-meddelelse nr. 1.01.2 om udgangsforhold i forbindelse med faste arbejdssteder.

Pladsforhold om kedlen

Kedlen skal være placeret hensigtsmæssigt, så betjening, vedligeholdelse og kontrolarbejde kan foregå uhindret og sikkert.

Samtlige rense- og besigtigelsesåbninger skal være eller let kunne gøres tilgængelige.

Belysning

Belysningen skal være indrettet, så driftsovervågning kan foretages på betryggende måde.

Ventilation

Der skal være den nødvendige ventilation til at sikre en korrekt forbrænding i kedlen.

Erik Andersen

Relaterede bekendtgørelser og vejledninger

Baggrund

Dampkedelanlæg på landjorden - Bekendtgørelse 564 - 1971 - Ophævet. Erstattet af:.

Anvendelse af trykbærende udstyr - Bekendtgørelse 1977 - 2021 - med senere ændringer

Arbejdstilsynets publikation nr. 39/1980: Forskrifter for fyrede hedtvandsanlæg.

Arbejdstilsynets publikation nr. 67/1977: Forskrifter for fyrede dampkedelanlæg.

Indhold

Indhold

Henter PDF