Gå til hovedindholdet

AT-vejledninger

Rum for større damp- og hedtvandskedler

Vejledningen oplyser om de krav, der efter arbejdsmiljølovgivningen og Arbejdstilsynets praksis stilles til kedelrum for større damp- og hedtvandskedler og for anlæggets opstilling heri.

Baggrund

  • Bekendtgørelse nr. 564 af 22. december 1971 om dampkedelanlæg på landjorden.
  • Arbejdstilsynets publikation nr. 39/1980: Forskrifter for fyrede hedtvandsanlæg
  • Arbejdstilsynets publikation nr. 67/1977: Forskrifter for fyrede dampkedelanlæg

Denne At-meddelelse oplyser om de krav, der efter arbejdsmiljølovgivningen og Arbejdstilsynets praksis stilles til kedelrum for større damp- og hedtvandskedler og for anlæggets opstilling heri.

Større damp- og hedtvandskedler producerer damp eller hedtvand (vand med temperatur over 120°C) og har et produkttal større end 10. Produkttallet beregnes som kedlens rumindhold på vand/dampsiden i m3gange dens indstillingstryk i bar.

Ved anlæg med flere kedler er det kedlen med det største produkttal, der er bestemmende for, om denne At-meddelelse finder anvendelse.

For kedler med produkttal lig med eller under 10, se At-meddelelse nr. 1.02.2 om kedelrum for mindre damp- og hedtvandskedler.

Der stilles også krav fra bygningsmyndigheden.

Opstilling

Kedler skal opstilles i særskilt rum.

Kedelrummet må ikke ligge over eller under rum, hvor personer hyppigt opholder sig.

Kedler med produkttal større end 100 skal opstilles i særskilt kedelbygning eller bygningsdel med egen tagkonstruktion og adskilt fra den øvrige bygning med mindst 2-stens mur, 20 cm jernbeton eller tilsvarende.

Kedelrummet betragtes som arbejdsrum og skal opfylde arbejdsmiljølovgivningens almindelige krav hertil, se At-meddelelse nr. 1.01.1 om arbejdsrum på faste arbejdssteder.

Kedelrummets gulv må ikke ligge lavere end 1 m under terræn.

Kedelrummet må kun benyttes til formål, der knytter sig til kedlens drift og pasning. Det skal holdes ryddeligt.

Over gallerier, løbebroer, betjeningsplatforme og adgangsveje til mandehuller skal der være en fri højde på mindst 1,9 m.

Gulvet skal være forsynet med nødvendige afløb.

Udløb fra udblæsningsrør skal være placeret hensigtsmæssigt og uden risiko for personskade.

Udgangsforhold og færdselsveje

Et kedelrum skal have forsvarlige færdselsveje og udgange.

Der skal være mindst 2 udgange i passende afstand fra hinanden og med hængslede døre. Den ene skal være placeret bag kedlen. Mindst én af dørene skal føre direkte til det fri, åbne udad og have tærskel i gulvhøjde.

Færdselsveje skal forløbe så retlinjet som muligt. Blinde ender skal undgås.Kedler med tilhørende hjælpeaggregater og rørledninger skal være opstillet, så de ikke forringer passagemulighederne væsentligt.

Rørledninger med temperatur over 60 °C skal isoleres, hvis de er beliggende, så de kan berøres.

Færdselsveje og passager skal overalt have en fri højde på mindst 1,9 m og en bredde på mindst 0,7 m.

Platforme og gallerier skal forsynes med rækværk (hånd-, knæ- og fodliste).

Hvor gallerier forløber over én eller flere kedler, skal der være mindst 2 nedgange.

Eventuelle eksplosionsklapper på kedlen skal placeres eller indrettes således, at personer ikke kan rammes.

Pladsforhold om kedlen

Kedlen skal være placeret hensigtsmæssigt, så betjening, vedligeholdelse og kontrolarbejde kan foregå uhindret og sikkert.

Samtlige rense- og besigtigelsesåbninger skal være eller let kunne gøres tilgængelige.

Der skal være mindst 0,5 m mellem kedlen og den nærmeste væg. Arbejdstilsynet kan kræve en større afstand, hvis placering af armaturer, rense- og besigtigelsesåbninger gør det nødvendigt.

Ligeledes kan placering af rense- og besigtigelsesåbninger i kedlens bund gøre det nødvendigt, at kedlens fundamenter hæves, eller at der anlægges revisionsgrav.

Belysning

Kedelarmaturer til driftsovervågning skal være velbelyst, og almenbelysningen skal give god belysning af hele rummet og være indrettet, så blænding og generende reflekser undgås.

Støj og ventilation

Blæsere, ventiler m.m. skal give mindst mulig støj og vibrationer.

Der skal være tilstrækkelig tilførsel af frisk luft for en korrekt forbrænding i kedlen.

Ventilation skal være udført på en måde, der sikrer personalet mod skadelige temperatur- og trækpåvirkninger.

Erik Andersen

Læs også

Baggrund

Dampkedelanlæg på landjorden - Bekendtgørelse 564 - 1971 - Ophævet. Erstattet af:.

Anvendelse af trykbærende udstyr - Bekendtgørelse 1977 - 2021 - med senere ændringer

Arbejdstilsynets publikation nr. 39/1980: Forskrifter for fyrede hedtvandsanlæg.

Arbejdstilsynets publikation nr. 67/1977: Forskrifter for fyrede dampkedelanlæg.

Indhold

Indhold

Henter PDF