Gå til hovedindholdet

AT-vejledninger

Bilag 1 - Krav til mindstetemperatur i nu ophævede ældre regler

Bilag 1 til AT-vejledning om temperatur i arbejdsrum på faste arbejdssteder

Generer PDF
 

Mindstetemperatur ioC

 

Virksomheds-typer

Stillestående og stillesid-dende arbej-de samt arbejde med let legemlig anstrengel-se

Arbejde med begrænset legemlig anstrengel-se

Arbejde med stærk legemlig anstrengel-se

Bemærkninger

Jern- og metalindustri

18

14

10

Senest 1 time efter arbejdstids begyndelse. I store haller tillades lokal opvarmning af arbejdspladsen (fx strålevarme).

Støberier

18 (10)

10

10

Senest 1 time efter arbejdstids begyndelse

Akkumulatorfa-brikker

18 (15)

-

-

 

Bogbinderier, papirvare, kartonnage m.v.

18; 16*)

15

15

I store rum tillades lokal opvarmning af arbejdspladser (fx strålevarme)

Bogtrykkerier m.v.

18 (15)

15

15

 

Stenhuggerier og reproanstalter

18 (15)

15

15

 

Træindustri, korkvarefabrik-ker

18

15 *)

15 *)

Senest 1 time efter arbejdstids begyndelse i store rum tillades opvarmning af arbejdsplads. *) Ned til 12oC tillades, hvis hensyn til materialerne kræver det

Savværkshaller

-

10

10

Senest 1 time efter arbejdstids begyndelse

Frisør og skønhedspleje

16

-

-

Normalt højst 25oC

Lervarefabrikker

18 (15)

     

Porcelæns- og fajancefabrikker

18

15

15

I store rum tillades lokal opvarmning af arbejdspladserne (fx strålevarme)

Tekstilfabrikker m.v.

18; 16*)

15

15

 

Tovværksfa-brikker

18; 16*)

15

15

 

Sækkefabrikker

18 (15)

15

15

Bortset fra rum, der alene benyttes til sorteringsrum

Tobaksfabrikker

18; 16*)

15

15

 

Vaskerier, farverier

18 (15)

15

15

Senest 1 time efter arbejdstids begyndelse

Skotøjsfabrikker

18 (15)

15

15

 

I parentes er angivet temperatur, der var fastsat i de nu ophævede regulativer, der havde hjemmel i fabriksloven fra 1913. Lovgrundlaget blev ændret med arbejderbeskyttelsesloven af 1954. Som konsekvens heraf kræver Arbejdstilsynet 18 °C i arbejdsrum med stillesiddende eller stillestående arbejde.

Temperaturer markeret med *) angiver tilladte mindstetemperatur i den første time af arbejdstiden.

Henter PDF