Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem DS/OHSAS 18001 m.v.

Arbejdstilsynets bekendtgørelsen nr. 1191 af 9. oktober 2013 om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem DS/OHSAS 18001 m.v. - med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning

SAMMENSKRIVNINGEN omfatter følgende bekendtgørelser

nr. 1191 af 9. oktober 2013, der trådte i kraft den 1. november 2013 - Retsinformation

nr. 1610 af 19. december 2017, der trådte  i kraft den 1. januar 2018 - Retsinformation

nr. 536 af 24. maj 2018, der trådte i kraft den 1. juli 2018 - Retsinformation

nr. 1237 af 29. oktober 2018, der trådte i kraft den 15. november 2018 - Retsinformation

nr. 1395 af 29. november 2018, der trådte i kraft den 1. januar 2019 - Retsinformation

nr. 1422 af 29. september 2020, der trådte i kraft den 1. november 2020 - Retsinformation

I medfør af § 65 b, stk. 4, og § 65 d, i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september 2017, som ændret ved lov nr. 1543 af 19. december 2017, fastsættes efter bemyndigelse:

Formål og område

§ 1. Virksomheder med ansatte, der har erhvervet et certifikat ved akkrediteret certificering efter DS/OHSAS 18001 og som opfylder de betingelser, der er angivet i § 2 kan få udstedt et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat.

Stk. 2. Dokumentationen skal opfylde kravene i § 3 og § 4.

Betingelser

§ 2. Virksomheden skal udover kravene i DS/OHSAS 18001 opfylde følgende betingelser, som certificeringsorganet kontrollerer, at virksomhedens ledelsessystem sikrer 

 1. virksomheden eller produktionsenheden har ikke væsentlige arbejdsmiljøproblemer, for så vidt angår de i bilag 1 nævnte områder. Ved væsentlige arbejdsmiljøproblemer forstås problemer, der vil kunne medføre et påbud i henhold til lov om arbejdsmiljø,
 2. virksomheden eller produktionsenheden sikrer at medarbejderne eller deres repræsentanter inddrages i,
  1. fastlæggelse, implementering og evaluering af arbejdsmiljøpolitikken,
  2. kortlægning og vurdering af arbejdsmiljøet, og
  3. udarbejdelse af handlingsplaner.
  og
 3. virksomheden eller produktionsenheden behandler og oplyser certificeringsorganet om anmeldepligtige arbejdsulykker og arbejdsmiljømæssige påvirkninger fra anmeldte erhvervssygdomme, som virksomheden har kendskab til, samt om forebyggelsen heraf. Oplysningerne skal gives til certificeringsorganet i anonymiseret form og således, at certificeringsorganet ikke kan identificere de personer, der har været udsat for ulykkerne eller erhvervssygdommene.

Krav til dokumentation m.v.

§ 3. Som dokumentation for opfyldelse af kravene i DS/OHSAS 18001 og betingelserne i § 2 udsteder det akkrediterede certificeringsorgan ét anerkendt arbejdsmiljøcertifikat.

Stk. 2. Certifikatet skal omfatte enten den samlede virksomhed (den juridiske enhed med alle tilhørende produktionsenheder) eller en eller flere produktionsenheder. Det skal fremgå ved angivelse af produktionsenhedsnummer på certifikatet, eller på et bilag hertil, hvilke produktionsenheder, der er omfattet af certificeringen.

Stk. 3. Certificeringsorganet skal ved udstedelse af certifikatet sende kopi af det pågældende certifikat og eventuelle bilag hertil til Arbejdstilsynet sammen med oplysning om, hvorvidt den arbejdsmiljøcertificerede virksomhed ønsker en kronesmiley på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Stk. 4. Certificeringsorganet skal orientere Arbejdstilsynet, når et certifikat er frataget, suspenderet eller bortfaldet. 

Krav til certificeringsorganerne

§ 4. Det anerkendte arbejdsmiljøcertifikat nævnt i § 3 skal være udstedt af et certificeringsorgan, der er akkrediteret af DANAK (Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond) eller et tilsvarende anerkendt akkrediteringsorgan til at certificere efter DS/OHSAS 18001 og efter betingelserne nævnt i § 2.

Stk. 2. Certificeringsorganet skal inden for maksimalt to certificeringsperioder (6 år) kontrollere alle produktionsenheder omfattet af certifikatet. Hvis certifikatet efterfølgende udvides til at omfatte andre produktionsenheder, skal nye produktionsenheder være kontrolleret senest i den efterfølgende certificeringsperiode.

§ 4 a. Certificeringsorganet skal anvende minimum 5 pct. mere tid på audit end beregnet i henhold til retningslinjerne for opnåelse af arbejdsmiljøcertifikat efter OHSAS 18001. Det gælder for certificeringsaudit, årlige overvågningsaudit og re-certificeringsaudit. Den øgede audittid skal anvendes til at kontrollere det materielle arbejdsmiljø på virksomheden med henblik på at kontrollere, om virksomhedens arbejdsmiljøledelsessystem sikrer, at der ikke er væsentlige arbejdsmiljøproblemer, jf. bilag 1, som vil kunne medføre påbud i henhold til lov om arbejdsmiljø.

Klage

§ 5. Klager i forbindelse med certificering, som foretages af et akkrediteret certificeringsorgan, behandles af det akkrediterede certificeringsorgan efter procedurer fastlagt i overensstemmelse med kravene i internationale standarder for akkreditering til certificering af ledelsessystemer. Klager skal således sendes til det akkrediterede certificeringsorgan.

Stk. 2. Klage kan ikke indbringes for en administrativ myndighed.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2013.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 87 af 31. januar 2005 om anerkendelse af DS/OHSAS 18001 m.v. som dokumentation for et godt arbejdsmiljø den 1. november 2013.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 87 af 31. januar 2005 om anerkendelse af DS/OHSAS 18001 m.v. som dokumentation for et godt arbejdsmiljø finder fortsat anvendelse for arbejdsmiljøcertifikater udstedt med hjemmel heri inden 1. november 2013.

Arbejdstilsynet, den 9. oktober 2013

Jens Jensen / Anette Lerche 

Bilag

1 - Væsentlige arbejdsmiljøforhold inden for udvalgte områder, jf. § 2, stk. 1, nr. 1

Indhold

Indhold

Henter PDF