Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om anmeldelsespligt til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) for selvstændigt erhvervsdrivende uden ansatte

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 2162 af 15. december 2020 om anmeldelsespligt til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) for selvstændigt erhvervsdrivende uden ansatte

Anmeldelsespligt til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) for selvstændigt erhvervsdrivende uden ansatte

I medfør af § 7 a, stk. 6, § 7 d, stk. 4 og § 10 b i lov om udstationering af lønmodtagere m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1144 af 14. september 2018, som ændret ved lov nr. 1939 af 15. december 2020, fastsættes:

§ 1. Udenlandske selvstændigt erhvervsdrivende uden ansatte, der leverer tjenesteydelser i Danmark, skal anmelde oplysninger til Erhvervsstyrelsen i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT), når der udføres arbejde inden for følgende brancher:

 1. Bygge- og anlægsvirksomhed.
 2. Installation og reparation af maskiner og udstyr.1)

§ 2. Følgende oplysninger skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen:

 1. Virksomhedens navn, forretningsadresse og kontaktoplysninger.
 2. Dato for påbegyndelse og afslutning af tjenesteydelsen.
 3. Sted for levering af tjenesteydelsen.
 4. Virksomhedens branchekode.
 5. Oplysninger om eventuel momsregistrering i hjemlandet.
 6. Oplysninger om dansk hvervgiver i forbindelse med tjenesteydelsen, hvis hvervgiveren ikke er en privatperson.

§ 3. Udenlandske selvstændigt erhvervsdrivende uden ansatte skal ikke foretage anmeldelse efter § 1, hvis

 1. levering af tjenesteydelsen ikke varer over 8 dage,
 2. levering af tjenesteydelsen sker som led i levering af et teknisk anlæg eller en teknisk installation og
 3. den udenlandske selvstændigt erhvervsdrivende uden ansatte har til opgave og er specialiseret i eller kvalificeret til at montere, installere, efterse, reparere eller informere om et teknisk anlæg eller en teknisk installation i Danmark.

§ 4. Oplysningerne efter § 2 skal anmeldes senest samtidig med at leveringen af tjenesteydelsen i Danmark påbegyndes. Ændringer vedrørende oplysningerne skal anmeldes senest førstkommende hverdag efter ændringen.

§ 5. Der er offentlig adgang til de oplysninger, der er nævnt i § 2, nr. 1-2 og 4-5.

Stk. 2. Faglige organisationer og arbejdsgiverorganisationer har adgang til oplysninger om de enkelte arbejdssteder, jf. § 2, nr. 3.

§ 6. Udenlandske selvstændigt erhvervsdrivende uden ansatte, der er omfattet af anmeldelsespligten til RUT, jf. § 1, har pligt til, senest samtidig med at levering af tjenesteydelsen påbegyndes, at give dokumentation til hvervgiver for, at anmeldelse er foretaget.

Stk. 2. En hvervgiver, der modtager en tjenesteydelse fra udenlandske selvstændigt erhvervsdrivende uden ansatte, der er omfattet af anmeldelsespligten til RUT, jf. § 1, skal, senest 3 dage efter at levering af tjenesteydelsen er påbegyndt, rette henvendelse til Arbejdstilsynet, såfremt hvervgiver ikke har modtaget dokumentation for, at virksomheden har foretaget anmeldelse til Erhvervsstyrelsen, eller hvis oplysninger om sted for levering af tjenesteydelsen eller dato for påbegyndelse og afslutning af tjenesteydelsen er mangelfulde eller forkerte.

§ 7. Med bøde straffes den, der på følgende måde overtræder bekendtgørelsens bestemmelser:

 1. Undlader rettidigt at anmelde oplysninger eller afgiver urigtige eller mangelfulde oplysninger til RUT, jf. § 2.
 2. Undlader at give dokumentation til hvervgiver i henhold til § 6, stk. 1.
 3. Undlader at rette henvendelse til Arbejdstilsynet i henhold til § 6, stk. 2.

Stk. 2. Overtrædelser efter stk. 1, nr. 2 og 3, straffes dog ikke, såfremt der er sket korrekt anmeldelse efter § 2.

Stk. 3. Ved straffens udmåling efter stk. 1 betragtes det som en skærpende omstændighed, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, eller hvis der ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, eller hvis overtrædelsen i øvrigt er af grovere karakter.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021.

Beskæftigelsesministeriet, den 15. december 2020

Peter Hummelgaard / Eva Jensen

Officielle noter

1) ”Installation og reparation af maskiner og udstyr” er en branchegruppering inden for industrien og omfatter følgende NACE-koder: 33.11, 33.12, 33.13, 33.14, 33.19, 33.20, 95.11, 95.12, 95.21, 95.22, 95.23, 95.24, 95.25 og 95.29.

Indhold

Indhold

Henter PDF