G� til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 1 - Opstillingsinspektion

Bilag 1 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 461 af 23. maj 2016 om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner

Elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner skal have opstillingsinspektion, jf. kapitel 3 om opstilling og opstillingsinspektion. Opstillingsinspektionen for opstilling af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner skal udføres efter:

 • punkt 1 til 9 ved opstilling, og
 • punkt 3 til 11 ved ombygning eller væsentlig reparation.

Opstillingsinspektionen skal omfatte:

 1. At overensstemmelseserklæring eller kopi af denne er vedlagt journalen eller brugsanvisningen til CE-mærket elevator, rulletrappe eller lignende maskine, og om der i overensstemmelseserklæringen er angivet følgende:
  1. Fabrikants/installatørs navn og adresse.
  2. Nummer på bemyndiget organ eller evt. fabrikantens eller elevatorinstallatørens egenkontrol.
  3. Særlige funktioner som brandmandselevator, handicapadgang og andre lignende særlige funktioner.
 2. At CE-mærket er påført elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine, når der er tale om elevatorer, rulletrapper eller lignende maskiner, der er omfattet af elevatordirektivet eller maskindirektivet.
 3. At adgangsveje frem til elevatorskakt er i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om adgangsveje til elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner.
 4. At adgangsveje til områder med maskineri og lignende anordninger, som er nødvendige for kontrol, vedligeholdelse, reparation eller nødbetjening af elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine er i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om adgangsveje til elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner.
 5. At der ikke er fremmede installationer i skakten.
 6. At der ikke er fremmede installationer i rum for maskineri. I bygninger, som er opført før 1960, kan kravet være fraveget, hvis der foreligger væsentlige tekniske vanskeligheder forbundet med opfyldelsen af kravet.
 7. Om øvre og nedre redningsrum som frit rum er tilstrækkelige i forhold til reglerne eller, om der foreligger en forhåndsgodkendelse efter bekendtgørelse om indretning m.v. af elevatorer, for så vidt angår elevatorer omfattet af elevatordirektivet.
 8. Indretning1) af rum for drivmaskineri og adgangsveje, herunder:
  • Frihøjde i rum for maskineri og adgangsveje til rum for maskineri.
  • Belysning i rum for maskineri og adgangsveje til rum for maskineri.
  • Placering af og frit areal foran styreskabe og servicepaneler.
  • Aflåsning m.m. af døre til skakt og rum til maskineri.
  • Imødegåelse af risiko for indespærring, jf. kravene i bekendtgørelse om adgangsveje til elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner.
 9. Afprøvning og inspektion af særlige funktioner, jf. overensstemmelseserklæring, eksempelvis brandmandselevator m.m.
  For ombygning eller væsentlig reparation, jf. § 36, af personelevatorer og person-godselevatorer, jf. § 1, stk. 2, nr. 1 og 2 skal opstillingsinspektion foruden punkterne 3 til 9 også indeholde en inspektion af:
 10. At der er udstedt en verifikationsrapport, som dækker det ombyggede eller væsentlige reparerede.
 11. At brugsanvisningen er opdateret med de relevante dele der er ombygget

For elevatorer, der ikke er omfattet af elevatordirektivet, samt for rulletrapper og lignende maskiner, skal det tillige inspiceres, hvorvidt elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine er opstillet i henhold til fabrikantens anvisninger.

Hvis inspektionen viser, at et eller flere af kravene ikke er opfyldt, meddeles dette til ejeren med henvisning til, hvilke konkrete krav der ikke er opfyldt, jf. § 17.

Inspektionsorganet skal datere og underskrive opstillingsinspektionsrapporten og indføre rapporten eller konklusionen af denne i journalen for elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine, jf. § 9. Dette skal ske, uanset om kravene i dette bilag er opfyldt.

Elevator, rulletrappe og lignende maskine må ikke tages i brug, førend kravene til opstillingsinspektion og kravene om udstedelse af inspektionsattest er opfyldt, jf. §§ 16-17.

1) Gælder dog ikke for CE-mærkede elevatorer for så vidt angår de områder, der er underlagt krav i elevatordirektivet.

Indhold

Indhold

Henter PDF