G� til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 1 - Personløft med kran

Bilag 1 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 428 af 5. april 2022 om anvendelse af tekniske hjælpemidler

Ud over kravene i § 59, stk. 2, skal betingelserne i dette bilag opfyldes, når der udføres personløft med en kran, der er beregnet til løft af gods.

Der er udelukkende tale om arbejdskurv (kurv) eller arbejdsplatform (platform), som er ophængt i kranens krog og dermed ikke sammenkoblet med kranen. Kurv eller platform skal betragtes som en del af byrden.

1. Kran

1.1. Kranen skal have en tilladelig belastning på mindst 1.500 kg i den stilling, hvori personløftet sker.

1.2. Vægten af det samlede løft, dvs. kurv eller platform med personer og materialer, må ikke overstige 1/4 af kranens tilladelige belastning og må aldrig være over 1.000 kg.

1.3. Kranen må ikke være indrettet til fri firing, og der skal være mindst én hejse- og firehastighed på højst 0,3 m/s.

1.4. Ved persontransport må krankrogens hastighed i enhver retning ikke overstige 0,5 m/s.

1.5. Føreren af kranen skal have gennemført en kranføreruddannelse og være i besiddelse af kranførercertifikat, jf. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser. Føreren skal herudover være er fuldt fortrolig med kranens individuelle manøvrering og funktion.

1.6. Et personløft skal altid tilrettelægges, så krogen ikke kommer topskiven nærmere end 2 m.

1.7. Inden personløft udføres, skal det kontrolleres, at kranen har et sikkert virkende højdestop. Det skal endvidere kontrolleres, at kraner med bevægelig udligger har et sikkert virkende endestop for udliggerens opadgående bevægelser, og at løbekatten ikke kan afspore eller køre ud over skinnernes ender, samt at den er sikkert fastholdt i enhver stilling.

2. Kurv eller platform

2.1. Kurv eller platform skal være omgivet på alle sider af et 1 m højt rækværk med tilstrækkelig styrke, der slutter tæt til gulvet med en 15 cm høj fodliste. Rækværket skal minimum bestå af håndliste og knæliste hele vejen rundt eller være udfyldt med forsvarligt net eller plademateriale. 10 cm over og 10 cm inden for rækværkets øverste kant skal der findes en håndliste.

2.2. Der skal være forankringspunkter til at fastgøre faldhindrende udstyr. Hvert forankringspunkt skal kunne optage en kraft på mindst 3 kN. Antallet af forankringspunkter skal mindst svare til det tilladte antal personer i kurv eller platform.

2.3. Der skal være en låge i rækværket. Lågen må ikke åbne udad. Lågen skal kunne lukke selv og være forsynet med en solidt og automatisk virkende låseanordning.

2.4. Gulvet skal være tæt.

2.5. Kurv eller platform skal bæres af

  1. et stift ophængningsstativ, der foroven afsluttes af et øje eller lignende til fastgørelse i krankrogen, eller
  2. af kæder eller stropper af stål, forsvarligt fastgjort mindst i højde med rækværkets øverste kant. Kæder eller stropper skal være samlet foroven i ét fastgørelsespunkt på en sådan måde, at ingen vinkel i lodret plan mellem stropper eller kæder er over 90 grader.

2.6. Kæder, stropper og ophængningsstativ skal være en fast del af kurven. Kæder eller stropper må ikke kunne fjernes fra kurv eller platform uden brug af værktøj.

2.7. Hver stålkæde skal kunne bære den samlede belastning med en sikkerhedsfaktor på 8 over for kædens garanterede mindste brudstyrke. Der må ikke bruges kæder af materiale, der er tyndere end 6 mm.

2.8. Hver stålstrop skal kunne bære den samlede belastning med en sikkerhedsfaktor på 10 over for stroppens garanterede mindste brudstyrke. Der må ikke anvendes stropper med diameter under 8 mm.

2.9. Sikkerhedsfaktoren for fastgørelsen (øjebeslag, sjækkel, ophængningsstativ o.l.) af løftegrejet skal være mindst 8 i forhold til ophængningens mindste garanterede brudstyrke.

2.10. Kurv eller platform må ikke ved ugunstigste placering af lasten hælde mere end 20 grader.

2.11. Kurvens eller platformens fastgørelse til krankrogen skal være afhægtningssikret.

2.12. Kurv eller platform skal være tydelig mærket med tilladelig belastning.

2.13. Belastningen angives som maksimalt tilladt belastning i kg og som tilladte antal personer + øvrig vægt i kg.

2.14. Kurv eller platform må ikke være CE-mærket efter EU-lovgivningen om maskiner.

3. Brug

3.1. Personløft med kran må kun ske ved anvendelse af kurv eller platform.

3.2. Kurv eller platform må ikke forlades i løftet stilling.

3.3. Der skal forefindes en brugsanvisning for kurv eller platform, som skal indeholde fyldestgørende oplysninger om anvendelse og vedligeholdelse. Brugsanvisningen skal opbevares i kurven eller platformen.

3.4. Inden løftet skal materiel og arbejdsforhold gennemgås af kranføreren sammen med den eller dem, der skal transporteres. Herudover skal kranføreren kontrollere kurv eller platform, dens ophæng og fastgørelse til krankrogen samt kranens funktioner og sikkerhedsudstyr.

3.5. Personer i kurven eller platformen skal anvende faldhindrende udstyr, som forhindrer, at personen kan falde ud af kurven eller platformen.

3.6. Der må kun medtages værktøj og genstande af en sådan form og vægt, at de farefrit kan håndteres af en enkelt person.

3.7. Skal der elsvejses fra kurv eller platform, skal det sikres, at svejsestrømmen ikke kan gå gennem kranens hejsetov, fx ved isolering af krankrogen.

3.8. Personløft med kran i det fri må ikke finde sted under ugunstige vejrforhold.

3.9. Sker løftet på et færdselsområde, skal der foretages trafikafspærring, så påkørsel af kranen hindres, og uvedkommende personer ikke kan komme ind i kranens arbejdsområde.

3.10. Kranføreren skal kunne føre en samtale med mindst én person i kurven eller på platformen. Kan de ikke umiddelbart høre hinanden, skal der etableres forbindelse, fx radio eller telefon. Kranføreren skal have visuel kontakt med mindst en person i kurven eller på platformen, der kender korrekt tegngivning ved kranarbejde.

Indhold

Indhold

Henter PDF