Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 3 - Akkreditering af inspektionsorganer vedrørende personførende byggepladselevatorer

Bilag 3 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 428 af 5. april 2022 om anvendelse af tekniske hjælpemidler.

1. Et inspektionsorgan, som udfører opstillingsinspektion og periodisk inspektion af personførende byggeelevatorer, skal være akkrediteret af DANAK - Den Danske Akkrediteringsfond eller af et tilsvarende anerkendt akkrediteringsorgan.

2. Inspektionsorganet skal være akkrediteret efter den til enhver tid gældende standard DS/EN ISO/IEC 17020 »Overensstemmelsesvurdering – Krav til forskellige typer inspektionsorganer«, som inspektionsorgan type A.

3. Ud over kravet i pkt. 1, skal det ved akkrediteringen af et inspektionsorgan til inspektion af personførende byggepladselevatorer dokumenteres, at virksomheden:

  1. har kendskab til arbejdsmiljølovgivningen og relevante, anerkendte normer, standarder m.v.,
  2. godtgør, at medarbejdere løbende informeres om og instrueres i relevante bekendtgørelser, At-vejledninger, normer, standarder, samt har kendskab til fabrikanters brugsanvisninger, vedligeholdelsesvejledninger m.v., der er relevante for de typer af personførende byggepladselevatorer, som virksomheden udfører inspektion af,
  3. er i besiddelse af det nødvendige værktøj, herunder måleudstyr, for at kunne udføre inspektionen, og
  4. anvender personale, der har indgående kendskab til personførende byggepladselevatorers virkemåde, sikkerhedsfunktioner og afprøvningsmetoder samt er i stand til at vurdere, om byggepladselevatoren fortsat er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

Indhold

Indhold

Henter PDF