Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 4 - Arbejde med asfaltmaterialer

Bilag 4 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 381 af 12. april 2023 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser).

Bilaget omfatter arbejde med nedennævnte arbejdsprocesser med anvendelse af de angivne asfaltmaterialer. Dog gælder følgende bestemmelser kun for arbejde, der udføres for en arbejdsgiver: pkt. 2.2.1, pkt. 4 og pkt. 7.

1.1. Vejasfalt

1.1.1. Overfladebehandling (OB) ved udsprøjtning af bitumenemulsion med efterfølgende afdækning med skærver.

1.1.2. Overfladebehandling (OB) ved udsprøjtning af bitumen eller modificeret bitumen tilsat opløsningsmidler på basis af mineralolier (cutbackbitumen) med efterfølgende afdækning med skærver.

1.1.3. Overfladebehandling (OB) med bitumen eller modificeret bitumen med eller uden flux på basis af planteolier.

1.1.4. Manuel eller maskinel udlægning af pulverasfalt (PA) (med og uden genbrug) blandet på fabrik.

1.1.5. Manuel eller maskinel udlægning af asfaltslidlag bortset fra pulverasfalt (PA) (med og uden genbrug) blandet på fabrik.

1.1.6. Manuel eller maskinel udlægning af asfaltbetonbindelag (ABB), beskyttelseslag (ÅAB, ABM) og grusasfaltbeton (GAB 0, GAB I og GAB II) (med og uden genbrug) blandet på fabrik.

1.1.7. Genbrug på vej: Opfræsning, regenerering og genudlægning.

1.1.8. Genbrug på vej: Opvarmning, opfræsning, regenerering og genudlægning.

1.1.9. Udlægning med maskine af asfaltbelægninger med modificeret bindemiddel, blandet på fabrik.

1.1.10. Vejarbejde med andre specialbelægninger med bitumen 20/30 – 650/900.

1.1.11. Klæbning med bitumenemulsion, udsprøjtet maskinelt eller med håndsprøjte.

1.1.12. Klæbning med bitumenopløsning, udsprøjtet maskinelt eller med håndsprøjte.

1.1.13. Arbejde med koldasfalt.

1.2. Støbeasfalt

1.2.1. Udendørs udlægning maskinelt eller manuelt med støbeasfalt blandet på fabrik.

1.2.2. Indendørs manuel udlægning af asfaltbelægning med støbeasfalt blandet på fabrik.

1.3. Tagdækning

1.3.1. Tagdækningsarbejde med varmeklæber til klæbning af tagpapbaner af oxideret bitumen eller polymerbitumen opvarmet på stedet.

1.3.2. Tagdækningsarbejde med koldklæber til klæbning af tagpap af bitumen indeholdende opløsningsmiddel.

1.3.3. Tagdækningsarbejde med koldklæber til klæbning af tagpap af bitumen uden opløsningsmidler.

1.3.4. Svejsning af tagpapbaner med brænder uden tilføring af bitumenklæber.

1.3.5. Overfladebehandling, grunding, priming o.l. med bitumen indeholdende opløsningsmidler.

1.3.6. Andre tagdækningsprocesser med bitumenprodukter.

1.4. Broisolering og andet vandtryks- og fugtisoleringsarbejde med bitumenprodukter

1.4.1. Broisolering og bygningsisolering, der omfatter tilsvarende produkter som i 1.3.1-1.3.6, idet »tagpapbaner« erstattes med »bitumenplader eller polymerbitumenmembraner i form af ruller«.

1.4.2. Anden overfladebehandling f.eks. ved gasledningsarbejder, udvendige beholderarbejder o.l.

2. Temperaturer

2.1. Ved de i 1.1-1.4 nævnte arbejdsprocesser skal asfaltmaterialer anvendes ved så lav en temperatur som muligt, og må højst anvendes ved følgende maksimumstemperaturer:

Fortegnelse over maksimale anvendelsestemperaturer i relation til bitumentype
Materialer/processer Maksimale anvendel-sestemperaturer Bitumentype
2.1.1. Vejasfalt
2.1.1.1. Overfladebehandling 90 °C Bitumenemulsion C70B, C70BP
2.1.1.2. Overfladebehandling 150 °C Cutbackbitumen
2.1.1.3. Overfladebehandling 190 °C Vejbitumen (250/330 - 650/900), modificeret bitumen, fluxet bitumen
2.1.1.4. Pulverasfalt 160 °C 250/330 - 330/430
2.1.1.5. Asfaltslidlag bortset fra pulverasfalt 185 °C 20/30 - 160/220
2.1.1.6. Asfaltbetonbindelag, beskyttelseslag og grusasfaltbeton 180 °C 20/30 - 160/220
2.1.1.7. Genbrug 190 °C 20/30 - 330/430
2.1.1.8. Genbrug 190 °C 20/30 - 330/430
2.1.1.9. Asfaltbelægninger med modificeret bitumen 190 °C Modificeret bitumen
2.1.1.10. Specialbelægninger Fx andet vejarbejde med bitumenholdige produkter 190 °C 20/30 - 330/430
2.1.1.11. Klæbning med bitumenemulsion 90 °C C50B, C60B, C70BP
2.1.1.12. Klæbning med bitumenopløsning Ingen opvarmning Cutbackbitumen
2.1.1.13. Koldasfalt Ingen opvarmning 20/30 - 330/430, modificeret bitumen
2.1.2. Støbeasfalt
2.1.2.1. Støbeasfalt udendørs 240 °C 10/20 - 40/60, modificeret bitumen
2.1.2.2. Støbeasfalt indendørs 250 °C 10/20 - 40/60, modificeret bitumen
2.1.3. Tagdækning
2.1.3.1. Oxideret bitumen 230 °C 115/15 - 95/35
2.1.3.2. Koldklæbning med organiske opløsningsmidler Ingen opvarmning Oxideret bitumen, polymerbitumen
2.1.3.3. Koldklæbning uden organiske opløsningsmidler Ingen opvarmning Oxideret bitumen, polymerbitumen
2.1.3.4. Svejsning Pga. den korte opvarmningstid er temperaturangivelse ikke mulig   Oxideret bitumen, polymerbitumen
2.1.3.5. Overfladebehandling herunder tagoverstrygning Ingen opvarmning 115/15 - 70/100
2.1.3.6. Andre processer Max. 230 °C  
2.1.4. Broisolering mm.
2.1.4.1. Broisolering Max. 250 °C  
2.1.4.2. Svejsning Pga. den korte opvarmningstid er temperaturangivelse ikke mulig   Oxideret bitumen, polymerbitumen
2.1.4.3. Andet Max. 250 °C  

2.2. Til opvarmning af materialer, der indeholder bitumen, og som benyttes ved de i 1.1-1.4 nævnte arbejdsprocesser skal der anvendes tekniske hjælpemidler, der er forsynet med termostat, der sikrer, at materialerne ikke opvarmes til højere temperaturer end nødvendigt for den tekniske anvendelse af materialet på stedet, hvor der udlægges, jf. 2.1.

2.2.1. De ansatte skal have mulighed for at kontrollere anvendelsestemperaturen på det sted, hvor materialet udlægges.

3. Forstøvning eller udsprøjtning

3.1. Forstøvning eller udsprøjtning af de i 1.1.12, 1.3.2, 1.3.5 og 1.4.1 nævnte klæbemidler og asfaltmaterialer, som indeholder organiske opløsningsmidler, er ikke tilladt.

3.1.1. Bestemmelsen kan fraviges i perioden 1. oktober til 1. april, hvis det ikke er teknisk muligt at opfylde bestemmelsen på grund af særlige omstændigheder vedrørende arbejdets karakter sammenholdt med trafikforholdene.

3.1.2. Hvis der foreligger sådanne særlige omstændigheder skal disse anføres i arbejdspladsvurderingen jf. § 6.

4. Personlige værnemidler

4.1. Åndedrætsværn skal altid være til rådighed ved arbejdsprocesserne.

4.2. Hvis det ved de i 4.2.1 nævnte arbejdsprocesser ikke har været teknisk muligt at træffe foranstaltninger, der hindrer udvikling af sundhedsskadelig luftforurening, skal egnet åndedrætsværn normalt anvendes, medmindre arbejdet er kortvarigt, udendørs arbejde.

4.2.1. Eksempler på arbejdsprocesser, hvor der normalt skal anvendes egnet åndedrætsværn:

4.2.1.1. Arbejdsprocesser, hvor der indgår organiske opløsningsmidler, jf. 1.1.2, 1.1.12, 1.3.5 og 1.4.1.

4.2.1.2. Arbejdsprocesser, hvor der sker udlægning ved sprøjtning, jf. 1.1.12, 1.3.2, 1.3.5 og 1.4.1.

4.2.1.3. Arbejdsprocesser, hvor der sker udlægning ved hjælp af maskiner, og hvor arbejdsprocesserne består af betjening på eller ved maskinen, f.eks. strygebrætføreren og føreren af udlæggermaskiner uden førerhus, og hvor arbejdet foregår i røgfanen, medmindre temperaturen er under den i 4.2.1.3.1 nævnte.

4.2.1.3.1. Fortegnelse over maksimale materialetemperaturer målt på udlægningsstedet
Materialer Materiale-temperaturer Bitumentype 
1. Pulverasfalt, jf. pkt. 1.1.4.
Tætgraderet  145 °C 330/430
Åbengraderet  135 °C  330/430
Tætgraderet 150 °C 250/330
Åbengraderet 140 °C 250/330
2. Asfaltslidlag bortset fra pulverasfalt, jf. pkt. 1.1.5.
Tætgraderet 165 °C 100/150 - 160/220
Åbengraderet  150 °C 100/150 - 160/220
Tætgraderet 175 °C 70/100
Åbengraderet 160 °C 70/100
Tætgraderet 180 °C 40/60
Åbengraderet 165 °C 40/60
Tætgraderet 185 °C 20/30 - 35/50
Åbengraderet 170 °C 20/30 - 35/50
3. Asfaltbetonbindelag, beskyttelseslag og grusasfaltbeton, jf. pkt. 1.1.6.
GAB 0, GAB I, ÅAB og ABM type a 175 °C 70/100 - 160/220
GAB 0, GAB I, GAB II, ABB, ABM type b og ABM type c 180 °C 40/60, modificeret bitumen
4. Asfaltbelægninger med modificeret bitumen, jf. pkt. 1.1.9.
AB, SMA, TBk, DA og ABB  185 °C K og R > 50
AB, SMA, TBk, DA og ABB  160 °C K og R 35 - 50

4.2.1.4. Maskinudlægning, hvor der anvendes asfaltmaterialer, der er tilsat fordampelige tilsætningsstoffer eller slipmidler, som f.eks. dieselolie eller petroleum, anvendes åndedrætsværn også udenfor røgfanen.

4.2.1.5. Ved svejsning af tagpap og asfaltmembraner i lukkede rum, samt udendørs arbejde med svejsning af tagpap og asfaltmembraner med utilstrækkelig ventilation.

4.2.1.6. Arbejdsprocesser med genbrugsmaterialer, hvor der afgives stenkulstjæredampe, og arbejdsprocesser, hvor genbrugsasfalt opvarmes med en gasflamme i nærheden af røgfanen.

4.2.1.7. Arbejdsprocesser med varmeklæber, jf. 1.3.1, 1.4.1 og støbeasfalt, jf. 1.2.1 og 1.2.2, når arbejdet foregår i røgfanen.

4.3. Hvor sundhedsskadelig hudkontakt fra materialerne, herunder påvirkning fra kondensater, ikke kan undgås, skal der anvendes egnede personlige værnemidler, som skal skiftes i fornødent omfang.

5. Rengøring

De tilgængelige dele af tekniske hjælpemidler, som under arbejdet forurenes med materialer omfattet af arbejdsprocesserne i 1.1-1.4, skal rengøres jævnligt. Rengøringen skal foretages på en sådan måde, at materialerne spredes mindst muligt, og således at sundhedsskadelig påvirkning undgås.

6. Uddannelse

Arbejde med asfaltmaterialer i form af vejasfalt, støbeasfalt, tagdækning eller broisolering og andet vandtryks- og fugtisoleringsarbejde med bitumenprodukter, må kun udføres af personer, der har gennemgået en uddannelse og er i besiddelse af et uddannelsesbevis, jf. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

7. Velfærdsforanstaltninger

Der skal medbringes vand og rensemiddel, hvis arbejdet ikke foregår nær skurvogne eller faste samlingssteder.

Indhold

Indhold

Henter PDF