G� til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 2 - Ikke-kohærent optisk stråling

Bilag 2 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 562 af 26. maj 2010 om beskyttelse mod udsættelse for kunstig optisk stråling i forbindelse med arbejdet

De biofysisk relevante eksponeringsværdier for optisk stråling kan fastlægges ved hjælp af nedenstående formler. De formler, der skal anvendes, afhænger af den stråling, der udsendes af kilden, og resultaterne sammenlignes med de tilsvarende eksponeringsgrænseværdier (ELV), der er nævnt i tabel 2.1. Der kan være mere end en eksponeringsværdi og tilsvarende eksponeringsgrænse, der er relevant for en given kilde til optisk stråling.

a) - o) henviser til de tilsvarende rækker i tabel 2.1.

a)  H e f f = 0 t     λ = 180 n m λ = 400 n m E λ λ , t S λ d λ d (Heff er kun relevant i området 180-400 nm)

b) H U V A = 0 t     λ = 315 n m λ = 400 n m E λ λ , t d λ d t (HUVA er kun relevant i området 315-400 nm)

c), d)  L B = λ = 300 n m λ = 700 n m L λ λ Β λ d λ  (LB er kun relevant i området 300-700 nm)

e), f)   E B = λ = 300 n m λ = 700 n m E λ λ Β λ d λ  (EB er kun relevant i området 300-700 nm)

g)-l)  L R = λ 1 λ 2 L λ λ R λ d λ (Se Tabel 2.1 for relevante værdier for λ1 og λ2)

m), n)  E I R = λ = 780 n m λ = 3000 n m E λ λ d λ (EIR er kun relevant i området 780-3000 nm)

o)  H s k i n = 0 t     λ = 380 n m λ = 3000 n m E λ λ , t d λ d t (Hskin er kun relevant i området 380-3000 nm)

Hvad angår dette direktiv, kan de ovennævnte formler erstattes af følgende udtryk og anvendelsen af diskrete værdier som fastsat i de følgende tabeller:

E e f f = λ = 180   n m λ = 400   n m E λ S λ Δ λ   H e f f = E e f f Δ t

Noter

Eλ (λ,t), Eλ spektral irradians eller spektral effekttæthed: Effekten af den indfaldende stråling på en flade pr. arealenhed udtrykt i watt pr. kvadratmeter pr. nanometer [W m-2 nm-1]; værdierne Eλ(λ,t) og Eλ kommer fra målinger eller kan oplyses af fabrikanten af udstyret
Eeff effektiv irradians (UV område): Beregnet irradians inden for UV bølgelængdeområdet 180-400 nm spektralt vægtet med S (λ), udtrykt i watt pr. kvadratmeter [W m-2]
H strålingseksponering, integralet af irradiansen over tiden udtrykt i joule pr. kvadratmeter [J m-2]
Heff effektiv strålingseksponering: Strålingseksponering spektralt vægtet med S (λ), udtrykt i joule pr. kvadratmeter [J m-2]
EUVA total irradians (UV-A): Beregnet irradians inden for UV-A bølgelængdeområdet 315-400 nm, udtrykt i watt pr. kvadratmeter [W m-2]
HUVA strålingseksponering, integralet eller summen af irradiansen over tid og bølgelængde for UV-A stråling indenfor bølgelængdeområdet 315-400 nm, udtrykt i joule pr. kvadratmeter [J m-2]
S (λ) spektral vægtning, der tager hensyn til, at sundhedsvirkningen af UV-stråling på øjne og hud afhænger af bølgelængden (Tabel 2.2) [dimensionsløs]
t, Δt tid, varighed af eksponeringen udtrykt i sekunder [s]
λ bølgelængde udtrykt i nanometer [nm]
Δ λ båndbredde udtrykt i nanometer [nm], intervaller benyttet til beregning eller måling
Lλ (λ), Lλ spektral radians fra kilden udtrykt i watt pr. kvadratmeter pr. steradian pr. nanometer [W m-2 sr -1 nm-1]
R (λ) spektral vægtning, der tager hensyn til, at skaden på øjet forårsaget af synlig stråling og IR-A-stråling afhænger af bølgelængden (Tabel 2.3) [dimensionsløs]
LR effektiv radians (termisk skade) beregnet stråling spektralt vægtet med R (λ) udtrykt i watt pr. kvadratmeter pr. steradian [W m-2 sr -1]
B (λ) spektral vægtning, der tager hensyn til, at den fotokemiske skade på øjet forårsaget af blåt-lys-stråling afhænger af bølgelængden (Tabel 2.3) [dimensionsløs]
LB effektiv radians (blåt-lys): Beregnet radians spektralt vægtet med B (λ), udtrykt i watt pr. kvadratmeter pr. steradian [W m-2 sr-1]
EB effektiv irradians (blåt-lys): Beregnet irradians spektralt vægtet med B (λ), udtrykt i watt pr. kvadratmeter [W m-2]
EIR total irradians (termisk skade): Beregnet irradians indenfor det infrarøde bølgelængde-område på 780 nm-3 000 nm, udtrykt i watt pr. kvadratmeter [W m-2]
Eskin total irradians (synlig, IR-A og IR-B): Beregnet irradians indenfor det synlige og infrarøde bølgelængdeområde på 380 nm-3 000 nm, udtrykt i watt pr. kvadratmeter [W m-2]
Hskin strålingseksponering, integralet eller summen over tid og bølgelængde af irradiansen in-denfor det synlige og infrarøde bølgelængdeområde på 380 nm-3 000 nm, udtrykt i joule pr. kvadratmeter (J m-2)
α vinkelmæssig udstrækning: Den vinkelmæssige udstrækning af en tilsyneladende kilde set fra et givet sted i rummet, udtrykt i milliradianer (mrad). Den tilsyneladende kilde er den reelle eller virtuelle genstand, der danner det mindst mulige billede på nethinden.

Tabel 2.1: Eksponeringsgrænseværdier for ikke-kohærent optisk stråling

Index. Bølgelængde nm Eksponerings-grænseværdi Enheder Bemærkning Legemsdel Risiko
a.
180-400
(UV-A,
UV-B og
UV-C)
Heff = 30
Pr. dag 8 timer
[J m-2]
 
øje
    hornhinde
    bindehinde
    linser
hud
fotokeratitis
konjunktivitis
katarakt
erytem
elastosis
hudkræft
b.
315-400
(UV-A)
HUVA = 104
Pr. dag 8 timer
[J m-2]
 
øje linser
katarakt
c.
300-700
(blåt-lys)
se note1
L B = 10 6 t
for t ≤ 10 000 s
L:[W m-2 sr-1]
t: [sekunder]
 
for α ≥ 11 mrad
   
d.
300-700
(blåt-lys)
se note1
LB = 100
for t > 10 000 s
[W m-2 sr-1]
 
øje nethinde
fotoretinitis
e.
300-700
(blåt-lys)
se note1
E B = 100 t
for t ≤ 10 000 s
EB: [W m-2]
t: [sekunder]
 
for α < 11 mrad
se note 2
   
f.
300-700
(blåt-lys)
se note1
EB = 0.01
t >10 000 s
[W m-2]
     
g.
380-1 400
(Synlig og
IR-A)
L R = 2,8 10 7 C α
for t >10 s
[W m-2 sr-1]
 
Cα = 1,7 for
         α ≤ 1.7 mrad
Cα = α for
   
h.
380-1 400
(Synlig og IR-A)
L R = 5 10 7 C α t 0,25
for 10 µs ≤ t ≤ 10 s
LR: [W m-2 sr-1]
t: [sekunder]
 1,7 ≤ α ≤ 100 mrad
Cα = 100 for
α > 100 mrad
øje nethinde
forbrænding af nethinden
i.
380-1 400
(Synlig og IR-A)
L R = 8,89 10 8 C α
for t <10 µs
[W m-2 sr-1]
λ1= 380; λ2= 1 400
   
j.
780-1 400
(IR-A)
L R = 6 10 6 C α
for t > 10 s
[W m-2 sr-1]
 
 
Cα = 11 for
α ≤ 11 mrad
   
k.
780-1 400
(IR-A)
L R = 5 10 7 C α t 0,25
for 10 µs ≤ t ≤ 10 s
LR: [W m-2 sr-1]
t: [sekunder]
Cα = α for
11≤ α ≤ 100 mrad
Cα = 100 for
α > 100 mrad
øje nethinde
forbrænding af nethinden
l.
780-1 400
(IR-A)
L R = 8,89 10 8 C α
for t < 10 µs
[W m-2 sr-1]
(målefelt: 11 mrad)
 
λ= 780; λ2= 1 400
   
m.
780-3 000
(IR-A og IR-B)
EIR = 18 000 t-0,75
for t ≤ 1 000 s
E: [W m-2]
t: [sekunder]
   
 
forbrænding af hornhinden
katarakt
n.
780-3 000
(IR-A og IR-B)
EIR = 100
for t > 1 000 s
[W m-2]
 
øje
     hornhinde
     linse
 
o.
380-3 000
(Synlig, IR-A
og IR-B)
Hskin = 20 000 t0,25
for t < 10 s
H: [J m-2]
t: [sekunder]
 
hud
forbrænding
Note 1:
Området 300 til 700 nm omfatter dele af UV-B, alle UV-A og det meste af synlig stråling; den dermed forbundne risiko omtales normalt som "blåt-lys", selv om blåt-lys i snæver forstand kun omfatter området fra ca. 400 til 490 nm.
Note 2:
Med henblik på vedholdende fiksering af meget små kilder med en sigtevinkel < 11mrad, kan LB konverteres til EB. Dette gælder normalt kun for instrumenter til øjenundersøgelse eller et stabiliseret øje under bedøvelse. Den maksimale "stirretid" findes således: tmax = 100/EB med EB udtrykt i W m-2. Øjenbevægelserne under normale visuelle opgaver gør, at denne ikke overstiger 100 sekunder.

Tabel 2.2: S (λ) [dimensionsløs], 180 nm til 400 nm

λ i nm S (λ) λ i nm S (λ) λ i nm S (λ) λ i nm S (λ) λ i nm S (λ)
180 0,0120 228 0,1737 276 0,9434 324 0,000520 372 0,000086
181 0,0126 229 0,1819 277 0,9272 325 0,000500 373 0,000083
182 0,0132 230 0,1900 278 0,9112 326 0,000479 374 0,000080
183 0,0138 231 0,1995 279 0,8954 327 0,000459 375 0,000077
184 0,0144 232 0,2089 280 0,8800 328 0,000440 376 0,000074
185 0,0151 233 0,2188 281 0,8568 329 0,000425 377 0,000072
186 0,0158 234 0,2292 282 0,8342 330 0,000410 378 0,000069
187 0,0166 235 0,2400 283 0,8122 331 0,000396 379 0,000066
188 0,0173 236 0,2510 284 0,7908 332 0,000383 380 0,000064
189 0,0181 237 0,2624 285 0,7700 333 0,000370 381 0,000062
190 0,0190 238 0,2744 286 0,7420 334 0,000355 382 0,000059
191 0,0199 239 0,2869 287 0,7151 335 0,000340 383 0,000057
192 0,0208 240 0,3000 288 0,6891 336 0,000327 384 0,000055
193 0,0218 241 0,3111 289 0,6641 337 0,000315 385 0,000053
194 0,0228 242 0,3227 290 0,6400 338 0,000303 386 0,000051
195 0,0239 243 0,3347 291 0,6186 339 0,000291 387 0,000049
196 0,0250 244 0,3471 292 0,5980 340 0,000280 388 0,000047
197 0,0262 245 0,3600 293 0,5780 341 0,000271 389 0,000046
198 0,0274 246 0,3730 294 0,5587 342 0,000263 390 0,000044
199 0,0287 247 0,3865 295 0,5400 343 0,000255 391 0,000042
200 0,0300 248 0,4005 296 0,4984 344 0,000248 392 0,000041
201 0,0334 249 0,4150 297 0,4600 345 0,000240 393 0,000039
202 0,0371 250 0,4300 298 0,3989 346 0,000231 394 0,000037
203 0,0412 251 0,4465 299 0,3459 347 0,000223 395 0,000036
204 0,0459 252 0,4637 300 0,3000 348 0,000215 396 0,000035
205 0,0510 253 0,4815 301 0,2210 349 0,000207 397 0,000033
206 0,0551 254 0,5000 302 0,1629 350 0,000200 398 0,000032
207 0,0595 255 0,5200 303 0,1200 351 0,000191 399 0,000031
208 0,0643 256 0,5437 304 0,0849 352 0,000183 400 0,000030
209 0,0694 257 0,5685 305 0,0600 353 0,000175    
210 0,0750 258 0,5945 306 0,0454 354 0,000167    
211 0,0786 259 0,6216 307 0,0344 355 0,000160    
212 0,0824 260 0,6500 308 0,0260 356 0,000153    
213 0,0864 261 0,6792 309 0,0197 357 0,000147    
214 0,0906 262 0,7098 310 0,0150 358 0,000141    
215 0,0950 263 0,7417 311 0,0111 359 0,000136    
216 0,0995 264 0,7751 312 0,0081 360 0,000130    
217 0,1043 265 0,8100 313 0,0060 361 0,000126    
218 0,1093 266 0,8449 314 0,0042 362 0,000122    
219 0,1145 267 0,8812 315 0,0030 363 0,000118    
220 0,1200 268 0,9192 316 0,0024 364 0,000114    
221 0,1257 269 0,9587 317 0,0020 365 0,000110    
222 0,1316 270 1,0000 318 0,0016 366 0,000106    
223 0,1378 271 0,9919 319 0,0012 367 0,000103    
224 0,1444 272 0,9838 320 0,0010 368 0,000099    
225 0,1500 273 0,9758 321 0,000819 369 0,000096    
226 0,1583 274 0,9679 322 0,000670 370 0,000093    
227 0,1658 275 0,9600 323 0,000540 371 0,000090    

Tabel 2.3: B (λ), R (λ) [dimensionsløs], 380 nm til 1 400 nm

λ i nm B (λ) R (λ)
300 ≤ λ < 380 0,01
380 0,01 0,1
385 0,013 0,13
390 0,025 0,25
395 0,05 0,5
400 0,1 1
405 0,2 2
410 0,4 4
415 0,8 8
420 0,9 9
425 0,95 9,5
430 0,98 9,8
435 1 10
440 1 10
445 0,97 9,7
450 0,94 9,4
455 0,9 9
460 0,8 8
465 0,7 7
470 0,62 6,2
475 0,55 5,5
480 0,45 4,5
485 0,32 3,2
490 0,22 2,2
495 0,16 1,6
500 0,1 1
500 < λ ≤ 600 100,02·(450-λ) 1
600 < λ ≤ 700 0.001 1
700 < λ ≤ 1050 100,002·(700-λ)
1050 < λ ≤ 1150 0,2
1150 < λ ≤ 1200 0,2·100,02·(1 150-λ)
1200 < λ ≤ 1400 0,02

Indhold

Indhold

Henter PDF