Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om betaling af udgifter til sygebehandling og hjælpemidler efter lov om arbejdsskadesikring

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 900 af 24. juni 2016 om betaling af udgifter til sygebehandling og hjælpemidler efter lov om arbejdsskadesikring

I medfør af § 15, stk. 5, i arbejdsskadesikringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013, som ændret ved lov nr. 395 af 2. maj 2016, fastsættes:

§ 1. Udgifter i forbindelse med tilskadekomnes behandling, herunder optræning, og udgifter ved anskaffelse eller reparation af hjælpemidler, herunder proteser og briller, betales efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

  1. "At skaden er anmeldt:" At skaden er anmeldt enten til den sikringspligtige arbejdsgivers arbejdsulykkesforsikringsselskab, herunder statslige og kommunale forsikringsenheder eller til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.
  2. "Behandling:" Enhver form for medicinsk og lægeligt indikeret sygebehandling, herunder optræning, der er nødvendiggjort af en arbejdsskade, jf. § 5 i arbejdsskadesikringsloven.
  3. "Hjælpemiddel:" Ethvert hjælpemiddel, herunder proteser, der er nødvendiggjort af en arbejdsskade, jf. § 5 i arbejdsskadesikringsloven.
  4. "At sagen er under behandling:" At sagen behandles i den sikringspligtige arbejdsgivers arbejdsulykkesforsikringsselskab, herunder statslige og kommunale forsikringsenheder eller i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring frem til den samlede afgørelse om erstatning m.v., jf. § 16 i arbejdsskadesikringsloven. Indbringes en afgørelse om erstatning m.v. for Ankestyrelsen, som hjemviser sagen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, jf. § 68, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, anses sagen at være under behandling, indtil Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer ny afgørelse om erstatning m.v. Genoptages spørgsmålet om betaling af udgifter til behandling og hjælpemidler, jf. § 42 i arbejdsskadesikringsloven, er sagen under behandling fra tilskadekomnes anmodning om genoptagelse eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings meddelelse om genoptagelse og indtil Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer ny afgørelse, jf. dog § 7, stk. 2. Har Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i forbindelse med en tidligere afgørelse i sagen besluttet at genoptage sagen med henblik på betaling af udgifter efter § 15, er sagen under behandling fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fastsatte dato for sagens genoptagelse, og indtil Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer ny afgørelse.
  5. "Fremtidige udgifter til behandling og hjælpemidler for en afgrænset periode:" Udgifter til behandling m.v., som skønnes at være afsluttet inden for en afgrænset periode, og udgifter til hjælpemidler, som det skønnes, at tilskadekomne har behov for i en afgrænset periode.
  6. "Permanente fremtidige udgifter til behandling og hjælpemidler:" Udgifter til behandling m.v., som skønnes at være permanente, og udgifter til hjælpemidler, som det skønnes, at tilskadekomne har et permanent behov for.

Udgifter til behandling og hjælpemidler før skaden er anmeldt

§ 3. Udgifter til behandling og hjælpemidler, der vedrører perioden, før skaden er anmeldt, kan betales, hvis betingelserne i § 4 er opfyldt.

Udgifter til behandling og hjælpemidler, mens sagen er under behandling

§ 4. Udgifter til behandling kan betales, hvis behandlingen er en følge af arbejdsskaden og skønnes nødvendig for bedst mulig helbredelse. Det forudsættes, at udgiften ikke kan betales efter sundhedsloven eller som led i behandlingen på offentligt sygehus. Optræning skal yderligere foretages som efterbehandling under lægelig kontrol i umiddelbar tilknytning til sygebehandlingen.

Stk. 2. Udgifter til proteser, briller og andre hjælpemidler m.v. kan betales, hvis de er nødvendige for at sikre sygebehandlingens eller genoptræningens resultat, formindske arbejdsskadens følger eller nøjere at kunne bestemme omfanget af erhvervsevnetabet og graden af det varige mén.

Stk. 3. Udgifter ved reparation, eventuelt fornyelse, af et hjælpemiddel, jf. § 2, nr. 3, kan betales, hvis hjælpemidlet m.m. er blevet beskadiget eller ødelagt som følge af arbejdet eller de forhold, hvorunder arbejdet foregår. Brillestel erstattes normalt kun indenfor en maksimumtakst, der reguleres årligt. Maksimumtaksten anvendes kun i situationer, hvor brillen beskadiges eller ødelægges under de i 1. pkt. nævnte omstændigheder, jf. § 15, stk. 4, i arbejdsskadesikringsloven.

Udgifter til fremtidige behandlinger og hjælpemidler

§ 5. Udgifter til fremtidige behandlinger og hjælpemidler, jf. § 2, nr. 5 og 6, kan betales, hvis betingelserne i § 4 er opfyldt.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse om betaling af udgifter til behandling og hjælpemidler og forsikringsselskabernes stillingtagen til betaling af udgifter til behandling og hjælpemidler

§ 6. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan træffe afgørelse efter §§ 3-5 uafhængigt af den samlede afgørelse efter § 16 i arbejdsskadesikringsloven.

Stk. 2. Forsikringsselskaberne kan tage stilling til krav om betaling af udgifter omfattet af § 15 i arbejdsskadesikringsloven efter reglerne i denne bekendtgørelse og regler udstedt i medfør af § 15, stk. 6, i arbejdsskadesikringsloven.

Stk. 3. Betaling kan ske direkte til behandleren eller leverandøren af hjælpemidlet eller til tilskadekomne, hvis denne har betalt behandleren eller leverandøren. Betalingen sker efter regning og kan ske løbende.

Stk. 4. Udgifter efter § 5 betales til tilskadekomne som et engangsbeløb, jf. stk. 5-7.

Stk. 5. Ved behandlingsudgifter eller hjælpemidler, jf. § 2, nr. 5, udgør engangsbeløbet den gennemsnitlige årlige eller månedlige udgift ganget med det antal år eller måneder, behandlingen skønnes at vare.

Stk. 6. Ved behandlingsudgifter eller hjælpemidler, jf. § 2, nr. 6, udgør engangsbeløbet den gennemsnitlige årlige erstatning beregnet på afgørelsestidspunktet ganget med den kapitaliseringsfaktor, der er fastsat efter § 27, stk. 4, i arbejdsskadesikringsloven for tab af erhvervsevne, jf. herved § 15, stk. 3, i arbejdsskadesikringsloven.

Stk. 7. Beløbet for udgifter til fremtidig behandling efter stk. 5 kan ikke overstige beløbet for udgifter til fremtidig behandling efter stk. 6, medmindre der foreligger et præcist behandlingsoverslag fra behandleren eller leverandøren af hjælpemidlet.

Genoptagelse

§ 7. §§ 3-6 anvendes tilsvarende i sager, der er genoptaget efter § 42 i arbejdsskadesikringsloven.

Stk. 2. Ved afgørelse i sager, der er genoptaget, er udgangspunkt for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse en ny afgørelse efter § 15, stk. 3, i arbejdsskadesikringsloven, jf. § 6, stk. 5-6, i denne bekendtgørelse.

§ 8. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. juli 2016, og anvendes ved afgørelser, der træffes på ikrafttrædelsesdagen eller senere. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 999 af 20. oktober 2005 om betaling af udgifter til sygebehandling og hjælpemidler efter lov om arbejdsskadesikring.

Beskæftigelsesministeriet, den 24. juni 2016

Jørn Neergaard Larsen / Nanna Møller

Indhold

Indhold

Henter PDF