Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om satser for betaling af udgifter til transport m.v. i forbindelse med lægebehandling, der er begæret af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Ankestyrelsen

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1242 af 26. november 2019 om betaling af udgifter til transport m.v. i forbindelse med lægebehandling

I medfør af § 38, stk. 5, i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 977 af 9. september 2019, fastsættes:

§ 1. Tilskadekomne har ret til at få betalt udgifter i forbindelse med lægeundersøgelse og lægebehandling m.v., jf. § 38 i lov om arbejdsskadesikring, efter reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 2. Rejseudgifter i forbindelse med lægeundersøgelse m.v., som ikke er begæret af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Ankestyrelsen, kan desuden betales efter anmodning fra tilskadekomne, når der er tale om oplysninger, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Ankestyrelsen selv ville have indhentet for at få belyst arbejdsskaden.

Afgørelse om betaling af udgifter til transport m.v.

§ 3. I sager om ulykkestilfælde betales udgifterne, jf. § 1, af forsikringsselskabet.

Stk. 2. Forsikringsselskabet kan tage stilling til, om betingelserne for at få betalt udgifter efter § 38, stk. 2 og 3, foreligger, uden at sende sagen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Kan forsikringsselskabet ikke tage stilling efter stk. 2, eller er den tilskadekomne uenig i forsikringsselskabets beslutning, jf. stk. 2, skal forsikringsselskabet sende sagen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring med anmodning om en afgørelse. Samtidig skal forsikringsselskabet underrette den tilskadekomne om sagens stilling.

§ 4. I sager om erhvervssygdomme betales udgifterne, jf. § 1, af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring af bidrag, jf. § 55 i arbejdsskadesikringsloven.

§ 5. Betaling af udgifter efter lovens § 38 sker efter de satser, der gælder på undersøgelsestidspunktet.

Rejseudgifter

§ 6. Tilskadekomne kan få betalt rejseudgifter i forbindelse med lægeundersøgelse m.v., jf. § 1, når tilskadekomne opfylder sin pligt til at medvirke til sagens oplysning.

§ 7. Tilskadekomne kan mod dokumentation få betalt udgifter til offentlig transport, herunder tog eller bus (standardbillet).

Stk. 2. Tilskadekomne kan mod dokumentation få betalt udgifter til brug af egen bil svarende til den sats for almindelig godkendt kørsel, der er fastsat i Finansministeriets cirkulære nr. 12212 af 30. juni 2000 om tjenesterejseaftalen med senere reguleringer i det år, hvor udgifterne bliver afholdt.

Stk. 3. Tilskadekomne kan mod dokumentation få betalt udgift til taxa eller særlig sygetransport, hvis pågældende på grund af helbredet ikke kan benytte offentlig transport eller egen bil.

Måltider og overnatning m.v.

§ 8. Tilskadekomne kan mod dokumentation få betalt rimelige udgifter til måltider og lignende, hvis pågældende på grund af undersøgelsen m.v. skal være væk fra sin bopæl i mere end 5 timer.

Stk. 2. Tilskadekomne kan mod dokumentation få betalt udgifter til nødvendig overnatning uden for hjemmet i form af time- og dagpenge samt tilskud til overnatning på hotel.

Stk. 3. Tilskadekomne kan få time- og dagpenge under indlæggelse til observation på sygehus eller lignende institutioner. Det gælder ikke under sygeophold i øvrigt.

Stk. 4. Udgifter efter stk. 1-3, betales efter de satser, der er fastsat i medfør af Finansministeriets cirkulære nr. 12212 af 30. juni 2000 om tjenesterejseaftalen med senere reguleringer i det år, hvor udgifterne bliver afholdt.

Tabt arbejdsfortjeneste

§ 9. Tilskadekomne har ret til at få betaling for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste ved fravær fra arbejde i mindst 2 timer på grund af lægeundersøgelse m.v.

Stk. 2. Tilskadekomne kan maksimalt få udbetalt et beløb pr. time, der svarer til den maksimale årsløn efter § 24, stk. 5, i lov om arbejdsskadesikring divideret med 1.887 timer.

§ 10. Tilskadekomne, der er frivilligt sikret, kan få udbetalt et beløb pr. time, der svarer til normalårslønnen divideret med 1.887 timer.

Stk. 2. Satsen for normalårslønnen, jf. stk. 1, reguleres hvert år pr. 1. januar med 2,0 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Reguleringen tager udgangspunkt i satsen for 2019 (385.000 kr.).

Stk. 3. Mod dokumentation kan betales et højere beløb pr. time, dog maksimalt det beløb, der fastsættes efter § 9, stk. 2. Krav herom skal fremsendes inden 4 uger fra meddelelse om udbetaling efter stk. 1.

Offentliggørelse af beregnede satser

§ 11. De beregnede satser for betaling af udgifter efter denne bekendtgørelse for det følgende år offentliggøres årligt af Arbejdstilsynets direktør.

Ikrafttræden

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Beskæftigelsesministeriet, den 26. november 2019

Peter Hummelgaard / Vibe Westh

Indhold

Indhold

Henter PDF