Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om delegation til Arbejdstilsynet af opgaver efter lov om miljøbeskyttelse vedrørende pesticid-udbringningsmaskiner i henhold til Europaparlamentets og Rådets direktiv 2009/127/EF

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 650 af 15. juni 2011 om delegation til Arbejdstilsynet af opgaver efter lov om miljøbeskyttelse vedrørende pesticid-udbringningsmaskiner i henhold til Europaparlamentets og Rådets direktiv 2009/127/EF

I medfør af § 67 og § 80, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, og efter forhandling med beskæftigelsesministeren fastsættes:   

§ 1. Bekendtgørelsen omhandler delegation til Arbejdstilsynet af visse af miljøministerens beføjelser i lov om miljøbeskyttelse.

§ 2. Til Arbejdstilsynet delegeres beføjelsen til at fastsætte regler, jf. lovens § 80, om

  1. indretning af maskiner, der er specielt beregnet til udbringning af plantebeskyttelsesprodukter, med henblik på at forebygge forurening fra disse maskiner, jf. lovens § 7, stk. 1, nr. 1 og 5, og § 7 a, og
  2. tilsyn og håndhævelse samt straf for overtrædelse, jf. lovens § 110, af bestemmelser fastsat i medfør af nr. 1.

§ 3. Afgørelser, der træffes af Arbejdstilsynet efter bestemmelser fastsat i medfør af § 2, kan påklages til Arbejdsmiljøklagenævnet efter reglerne i lovens §§ 91-101.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. juni 2011.

Indhold

Indhold

Henter PDF