Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 2 - Ikke-termiske virkninger

Bilag 2 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 472 af 25. maj 2016 om eksponering for elektromagnetiske felter i forbindelse med arbejdet

Eksponeringsgrænseværdier og aktionsniveauer ik frekvensområdet fra 0 Hz til 10 MHz

A. Eksponeringsgrænseværdier

Eksponeringsgrænseværdier under 1 Hz (tabel A1) er grænser for statiske magnetfelter, der ikke påvirkes af biologisk væv.

Eksponeringsgrænseværdier for frekvenser fra 1 Hz til 10 MHz (tabel A2) er grænser for elektriske felter, der induceres i kroppen som følge af eksponering for tidsvarierende elektriske og magnetiske felter.

Eksponeringsgrænseværdier for ydre magnetisk fluxtæthed fra 0 til 1 Hz

Eksponeringsgrænseværdien for sensoriske virkninger er eksponeringsgrænseværdien under normale arbejdsbetingelser (tabel A1) og er forbundet med svimmelhed og andre fysiologiske virkninger med forbindelse til forstyrrelse af det menneskelige balanceorgan primært som følge af at færdes i et statisk magnetfelt.

Eksponeringsgrænseværdier for sundhedsmæssige virkninger under kontrollerede arbejdsbetingelser (tabel A1) anvendes midlertidigt i løbet af arbejdsdagen, når dette er begrundet af praksis eller af processen, under forudsætning af at der er truffet forebyggende foranstaltninger, som f.eks. kontrol af bevægelser og information til den ansatte.

Tabel A1: Eksponeringsgrænseværdier for ydre magnetisk fluxtæthed (B0) fra 0 til 1 Hz
Eksponeringsgrænseværdier for sensoriske virkninger
Normale arbejdsbetingelser 2 T
Lokal eksponering af lemmer 8 T
Eksponeringsgrænseværdier for sundhedsmæssige virkninger
Kontrollerede arbejdsbetingelser 8 T

Eksponeringsgrænseværdier for sundhedsmæssige virkninger for indre elektrisk feltstyrke fra 1 Hz til 10 MHz

Eksponeringsgrænseværdier for sundhedsmæssige virkninger (tabel A2) er forbundet med elektrisk stimulering af hele det perifere nervesystems væv og centralnervesystemets væv i kroppen, herunder i hovedet.

Tabel A2: Eksponeringsgrænseværdier for sundhedsmæssige virkninger for indre elektrisk feltstyrke fra 1 Hz til 10 MHz
Frekvensområde Eksponeringsgrænseværdier for sundhedsmæssige virkninger

1 Hz ≤ f < 3 kHz

1,1 Vm-1 (spidsværdi)

3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz

3,8 · 10-4 · f Vm-1 (spidsværdi)

Note 1: f er frekvensen udtrykt i hertz (Hz)

Note 2: Eksponeringsgrænseværdier for sundhedsmæssige virkninger for indre elektrisk feltstyrke er lokale spidsværdier i hele den eksponerede persons krop.

Note 3: Eksponeringsgrænseværdierne er spidsværdier i tid, som svarer til RMS-værdierne ganget med √2 for sinusformede felter. I tilfælde af ikke-sinusformede felter baseres en vurdering af eksponeringen, der foretages i henhold til kapitel 2, på metoden for vægtet spidsværdi (med filtrering af tidsdomænet), men andre videnskabeligt funderede og anerkendte procedurer til vurdering af eksponeringen kan anvendes, hvis de fører til nogenlunde tilsvarende og sammenlignelige resultater.

Eksponeringsgrænseværdier for sensoriske virkninger for indre elektrisk feltstyrke fra 1 Hz til 400 Hz

Eksponeringsgrænseværdier for sensoriske virkninger (tabel A3) er forbundet med elektriske felters effekt på det centrale nervesystem i hovedet, dvs. retinale fosfener og mindre forbigående ændringer af visse hjernefunktioner.

Tabel A3: Eksponeringsgrænseværdier for sensoriske virkninger for indre elektrisk feltstyrke fra 1 Hz til 400 Hz
Frekvensområde Eksponeringsgrænseværdier for sensoriske virkninger
1 Hz ≤ f < 10 Hz  0,7/f Vm-1 (spidsværdi)
10 Hz ≤ f < 25 Hz  0,07 Vm-1 (spidsværdi)
25 Hz ≤ f ≤400 Hz  0,0028 · f Vm-1 (spidsværdi)

Note 1: f er frekvensen udtrykt i hertz (Hz)

Note 2: Eksponeringsgrænseværdier for sensoriske virkninger for indre elektrisk feltstyrke er lokale spidsværdier i den eksponerede persons hoved.

Note 3: Eksponeringsgrænseværdier er spidsværdier i tid, som svarer til RMS-værdierne ganget med √2 for sinusformede felter. I tilfælde af ikke-sinusformede felter baseres en vurdering af eksponeringen, der foretages i henhold til kapitel 2, på metoden for vægtet spidsværdi (med filtrering af tidsdomænet), men andre videnskabeligt funderede og anerkendte procedurer til vurdering af eksponeringen kan anvendes, hvis de fører til nogenlunde tilsvarende og sammenlignelige resultater.

B. Aktionsniveauer (AL'er)

Følgende fysiske størrelser og værdier anvendes til at angive størrelsen af aktionsniveauerne (AL'erne), som anføres for ved en forenklet vurdering at sikre, at de relevante eksponeringsgrænseværdier overholdes, eller fastslå på hvilket niveau, der skal træffes relevante beskyttelses- eller forebyggelsesforanstaltninger som fastlagt i kapitel 4:

  • lave AL'er (E) og høje AL'er (E) for elektrisk feltstyrke E ved tidsvarierende elektriske felter som fastlagt i tabel B1
  • lave AL'er (B) og høje AL'er (B) for magnetisk fluxtæthed B ved tidsvarierende magnetiske felter som fastlagt i tabel B2
  • AL'er(IC) for kontaktstrøm som fastlagt i tabel B3
  • AL'er(B0) for magnetisk fluxtæthed i statiske magnetfelter som fastlagt i tabel B4

Aktionsniveauer svarer til beregnede eller målte elektriske og magnetiske feltværdier på arbejdspladsen, når den ansatte ikke er til stede.

Aktionsniveauer (AL'er) for eksponering for elektriske felter

Lave AL'er (tabel B1) for ydre elektrisk felt er baseret på begrænsning af det indre elektriske felt til under eksponeringsgrænseværdierne (tabel A2 og A3) og begrænsning af gnistudladninger i arbejdsmiljøet.

Under høje AL'er overstiger det indre elektriske felt ikke eksponeringsgrænseværdier (tabel A2 og A3), og generende gnistudladninger forhindres, hvis beskyttelsesforanstaltningerne i § 18, træffes.

Tabel B1: Aktionsniveauer for eksponering for elektriske felter fra 1 Hz til 10MHz
Frekvensområde Elektrisk feltstyrke Lave AL(E) [Vm-1] (RMS) Elektrisk feltstyrke Høje AL'er(E) [Vm-1] (RMS)
1 ≤ f < 25 Hz 2,0 · 104 2,0 · 104
25 ≤ f < 50 Hz 5,0 · 105 / f 2,0 · 104
50 Hz ≤ f < 1,64 kHz 5,0 · 105 / f  1,0 ·106/ f
1,64 ≤ f < 3 kHz  5,0 · 105 / f  6,1 · 102
 3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz  1,7 · 102  6,1 · 102

Note 1: f er frekvensen udtrykt i hertz (Hz)

Note 2: De lave AL'er (E) og høje AL'er (E) er RMS-værdierne af den elektriske feltstyrke, hvilket svarer til spidsværdierne divideret med √2 for sinusformede felter. I tilfælde af ikke-sinusformede felter baseres en vurdering af eksponeringen, der foretages i henhold til kapitel 2, på metoden for vægtet spidsværdi (med filtrering af tidsdomænet), men andre videnskabeligt funderede og anerkendte procedurer til vurdering af eksponeringen kan anvendes, hvis de fører til nogenlunde tilsvarende og sammenlignelige resultater.

Note 3: AL'er repræsenterer maksimale beregnede eller målte værdier ved den ansattes kropsposition. Det resulterer i en konservativ eksponeringsvurdering og automatisk overholdelse af eksponeringsgrænseværdier under alle ikke-homogene eksponeringsforhold.

Aktionsniveauer (AL'er) for eksponering for magnetfelter

Lave AL'er (tabel B2) er for frekvenser under 400 Hz, der er udledt af eksponeringsgrænseværdier for sensoriske virkninger (tabel A3) og for frekvenser over 400 Hz fra eksponeringsgrænseværdier for sundhedsmæssige virkninger for indre elektrisk feltstyrke (tabel A2).

Høje AL'er (tabel B2) er udledt af eksponeringsgrænseværdier for sundhedsmæssige virkninger for indre elektrisk feltstyrke forbundet med elektrisk stimulering af det perifere og autonome nervevæv i hoved og krop (tabel A2). Overensstemmelse med høje AL'er sikrer, at eksponeringsgrænseværdier for sundhedsmæssige virkninger ikke overskrides, men at der er mulighed for virkninger forbundet med ændringer i retinale fosfener og mindre forbigående ændringer i hjerneaktiviteten, hvis eksponeringen af hovedet overstiger de lave AL'er for eksponeringer op til 400 Hz. I sådanne tilfælde finder § 18 anvendelse.

AL'er for eksponering af lemmer er udledt af eksponeringsgrænseværdier for sundhedsmæssige virkninger for indre elektrisk feltstyrke forbundet med elektrisk stimulering af vævet i lemmerne, ved at tage højde for at det magnetiske felt har en svagere forbindelse til lemmerne end til hele kroppen. 

Tabel B2: Aktionsniveauer for eksponering for magnetfelter fra 1 Hz til 10 MHz
Frekvensområde Magnetisk fluxtæthed Lave AL'er(B)[µT] (RMS) Magnetisk fluxtæthed Høje AL'er(B)[µT] (RMS) Magnetisk fluxtæthed AL'er for eksponering af lemmer for et afgrænset magnetfelt [µT] (RMS )
1 ≤ f < 8 Hz 2,0 · 105 / f 3,0 · 105 / f 9,0 · 105 / f
8 ≤ f < 25 Hz 2,5 · 104 / f 3,0 · 105 / f  9,0 · 105 / f
25 ≤ f < 300 Hz 1,0 ·103 3,0 · 105 / f 9,0 · 105 / f
300 Hz ≤ f < 3 kHz 3,0 · 105 / f 3,0 · 105 / f 9,0 · 105 / f
3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz 1,0 · 102 1,0 · 102 3,0 · 102

Note 1: f er frekvensen udtrykt i hertz (Hz)

Note 2: Lave AL'er og høje AL'er er RMS-værdier, der svarer til spidsværdierne divideret med √2 for sinusformede felter. I tilfælde af ikke-sinusformede felter baseres en vurdering af eksponeringen, der foretages i henhold til kapitel 2, på metoden for vægtet spidsværdi (med filtrering af tidsdomænet), men andre videnskabeligt funderede og anerkendte procedurer til vurdering af eksponeringen kan anvendes, hvis de fører til nogenlunde tilsvarende og sammenlignelige resultater.

Note 3: AL'er for eksponering for magnetfelter udgør maksimumsværdier for den ansattes kropsposition. Det resulterer i en konservativ eksponeringsvurdering og automatisk overholdelse af eksponeringsgrænseværdier under alle ikke-homogene eksponeringsforhold.

Tabel B3: Aktionsniveauer for kontaktstrøm IC
Frekvens AL'er (IC) stationær kontaktstrøm [mA] (RMS)
indtil 2,5 kHz 1,0
2,5 ≤ f < 100 kHz 0,4 · f
100 kHz ≤ f ≤ 10 000 kHz 40

Note 1: f er frekvensen udtrykt i kilohertz (kHz).

Aktionsniveauer (AL'er) for magnetisk fluxtæthed i statiske magnetfelter

Tabel B4: Aktionsniveauer for magnetisk fluxtæthed i statiske magnetfelter
Farer AL'er(B0)
Inteferens med aktivt implanteret udstyr, f.eks. pacemakere 0,5 mT
Tiltræknings- og projektilrisiko i det perifere område af kraftige feltkilder (>100 mT) 3 mT

Indhold

Indhold

Henter PDF