Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om forretningsorden for Arbejdsmiljøklagenævnet

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 987 af 29. jun 2018 om forretningsorden for Arbejdsmiljøklagenævnet

I medfør af § 81 a, stk. 12, i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september 2017, fastsættes:

§ 1. Arbejdsmiljøklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet af Arbejdstilsynet i medfør af lov om arbejdsmiljø (arbejdsmiljøloven), herunder forvaltningsretlige spørgsmål der knytter sig hertil.

Stk. 2. Arbejdsmiljøklagenævnet behandler også klager over afgørelser truffet af Arbejdstilsynet i medfør af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (udstationeringsloven), herunder forvaltningsretlige spørgsmål der knytter sig hertil.

Stk. 3. Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 2. Arbejdsmiljøklagenævnet består af en formand og af følgende beskikkede medlemmer:

 1. Tre medlemmer indstillet af Landsorganisationen i Danmark.
 2. Et medlem indstillet af Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd.
 3. Et medlem indstillet af Akademikernes Centralorganisation.
 4. Et medlem indstillet af Dansk Arbejdsgiverforening og Landbrug og Fødevarer i Fællesskab.
 5. Et medlem indstillet af Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger og Landbrugsraadet i fællesskab.
 6. Et medlem indstillet af Finanssektorens Arbejdsgiverforening.
 7. Et medlem indstillet af KL, Danske Regioner og Finansministeriet i fællesskab.
 8. Et medlem indstillet af Ledernes Hovedorganisation.
 9. Et medlem med særlig teknisk sagkundskab indstillet af Danmarks Tekniske Universitet.
 10. Et medlem med særlig arbejdsmedicinsk sagkundskab indstillet af Sundheds- og Ældreministeriet.

Stk. 2. Formanden skal være ansat i Ankestyrelsen og skal have bestået juridisk kandidateksamen. Som hovedregel varetages formandshvervet af en ankechef, men formandshvervet kan efter styrelseschefens bestemmelse varetages af en medarbejder, der ikke er chef, forudsat den pågældende opfylder uddannelseskravet i retssikkerhedslovens § 51, stk. 2.

Stk. 3. De beskikkede medlemmer samt én eller flere stedfortrædere for hver af disse udpeges af beskæftigelsesministeren for fire år ad gangen og kan genudpeges. Finder udpegning sted i løbet af en periode, gælder den kun til periodens udløb.

Stk. 4. Sekretariatsbetjeningen af Arbejdsmiljøklagenævnet varetages af Ankestyrelsen.

§ 3. Fristen for at indgive klage efter § 1, stk. 1 og 2, er 4 uger, efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 2. Selvom en klage ikke er fremkommet rettidigt, kan Arbejdsmiljøklagenævnet, jf. § 13, stk. 1, nr. 3, behandle en klage og tillægge denne opsættende virkning, når særlige grunde taler derfor. Stk. 3. Klager over afgørelser truffet i medfør af udstationeringslovens § 7 f, kan dog ikke tillægges opsættende virkning.

§ 4. Klage indsendes til Arbejdstilsynet.

Stk. 2. Når Arbejdstilsynet modtager en klage over en afgørelse, skal Arbejdstilsynet snarest beslutte, om afgørelsen skal fastholdes.

Stk. 3. Hvis Arbejdstilsynet helt eller delvist fastholder sin afgørelse i medfør af arbejdsmiljøloven, videresendes klagen til Arbejdsmiljøklagenævnet. Arbejdstilsynet sikrer, at sagen er juridisk samt sikkerheds- og sundhedsfagligt fuldt oplyst. Arbejdstilsynet afgiver samtidig en udtalelse til nævnet.

Stk. 4. Hvis Arbejdstilsynet helt eller delvist fastholder sin afgørelse i medfør af udstationeringsloven, videresendes klagen til Arbejdsmiljøklagenævnet. Arbejdstilsynet sikrer, at sagen er juridisk og faktuelt fuldt oplyst. Arbejdstilsynet afgiver samtidig en udtalelse til nævnet.

§ 5. Rettidig klage har opsættende virkning, indtil Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse foreligger, eller nævnet bestemmer andet, jf. § 13, stk. 1, nr. 2.

Stk. 2. Klager over afgørelser om forhold efter arbejdsmiljølovens § 77, stk. 1, som skal bringes i orden straks, samt afgørelser efter arbejdsmiljølovens § 77, stk. 2 og 3, har ikke opsættende virkning.

Stk. 3. Klager over afgørelser truffet i medfør af udstationeringslovens § 7 f, har ikke opsættende virkning.

§ 6. Medlemmerne af Arbejdsmiljøklagenævnet modtager sammen med dagsordenen for hvert møde en oversigt over verserende sager.

§ 7. Arbejdsmiljøklagenævnet udøver sin virksomhed i møder. Formanden indkalder til møderne, der afholdes så ofte, det er nødvendigt.

§ 8. Indkaldelse til møde skal så vidt muligt ske med mindst to ugers varsel. Stk. 2. Dagsorden for mødet og materiale vedrørende de sager, der skal behandles på mødet, skal så vidt muligt udsendes senest én uge før mødet.

§ 9. Formanden leder møderne. Stk. 2. En sag kan udsættes, hvis der er enighed om det i nævnet. Formanden afgør i øvrigt, om en sag skal udsættes. Stk. 3. Arbejdsmiljøklagenævnet kan efter behov indhente erklæringer eller udtalelser fra sagkyndige i forbindelse med behandlingen af en sag.

§ 10. Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelser træffes af formanden og de i § 2, stk. 1, nr. 1-8, udpegede medlemmer af nævnet eller deres stedfortrædere.

Stk. 2. Afgørelser træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 3. De enkelte medlemmer kan møde med en eller flere bisiddere uden stemmeret.

Stk. 4. Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelser i henhold til reglerne i bekendtgørelse om arbejdsmiljøuddannelserne for så vidt angår godkendelse af udbydere af arbejdsmiljøuddannelsen og udbydere af arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet træffes af formanden.

Stk. 5. Formanden træffer afgørelse, hvor der er klaget over Arbejdstilsynets afgørelser om aktindsigt i sager, hvor Arbejdstilsynet har truffet afgørelse efter arbejdsmiljøloven eller udstationeringsloven.

§ 11. Arbejdsmiljøklagenævnet er beslutningsdygtigt, når mindst tre af de i § 2, stk. 1, nr. 1-3, og mindst tre af de i § 2, stk. 1, nr. 4-8, udpegede medlemmer, eller stedfortrædere for disse, er til stede.

§ 12. Beslutninger truffet i et møde skrives i et beslutningsreferat. Referatet skal ikke gengive drøftelserne på mødet, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Et medlem kan forlange at få et særstandpunkt med en kort begrundelse herfor skrevet ind i referatet.

§ 13. Formanden kan træffe afgørelse på nævnets vegne i følgende sager:

 1. Klager som alene vedrører fristen for efterkommelse af påbud efter arbejdsmiljølovens § 77, stk. 1.
 2. Afgørelser om at fratage klage opsættende virkning, jf. § 5, stk. 1.
 3. Afgørelser om behandling af for sent indgivet klage, jf. § 3, stk. 2.

Stk. 2. De enkelte medlemmer af nævnet kan, efter at være blevet orienteret om sagen, jf. § 6, nr. 1, inden for en frist af én uge anmode om, at en sag bliver behandlet og afgjort af nævnet.

§ 14. Formanden kan efter en skriftlig høring af nævnets medlemmer træffe afgørelse på nævnets vegne i følgende tilfælde:1) Sager hvor der er en fast administrativ praksis eller retspraksis.2) Sager som i øvrigt ikke giver anledning til tvivl.

Stk. 2. De enkelte medlemmer af nævnet afgiver et skriftligt svar inden for en frist, der fastsættes af formanden. Fristen kan ikke være kortere end én uge fra udsendelsen af sagen til medlemmerne. Ethvert medlem kan i den forbindelse anmode om, at en sag bliver behandlet og afgjort på et møde i nævnet.

§ 15. Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelser udfærdiges skriftligt.

Stk. 2. I afgørelsen skal det angives, om der er enighed i afgørelsen, eller om det er et flertal, der har truffet afgørelsen. Flertallets størrelse angives i afgørelsen. Navnene på dem, der har truffet afgørelsen, angives ikke. En begrundelse for en eventuel dissens anføres kort i afgørelsen.

§ 16. Der påhviler Arbejdsmiljøklagenævnets medlemmer, deres stedfortrædere og andre deltagere i nævnets møder, samt andre der deltager i eller yder bistand ved sagsbehandlingen, tavshedspligt efter arbejdsmiljølovens § 79, jf. straffelovens §§ 152 og 152 b, stk. 1, samt forvaltningslovens § 27.

§ 17. Arbejdsmiljøklagenævnets medlemmer, deres stedfortrædere og andre deltagere i klagenævnets møder, samt andre, der deltager i eller yder bistand ved sagsbehandlingen, må ikke medvirke ved behandlingen af en sag, hvis de pågældende er inhabile efter forvaltningslovens § 3.

Stk. 2. En person efter stk. 1, der er bekendt med, at der for den pågældendes vedkommende foreligger forhold, som betyder, at den pågældende er inhabil efter forvaltningslovens § 3, skal snarest underrette nævnets formand herom.

Stk. 3. Spørgsmålet om, hvorvidt en person er inhabil, afgøres af formanden.

§ 18. Arbejdsmiljøklagenævnet afgiver hvert år en beretning om sin virksomhed til Arbejdsmiljørådet og beskæftigelsesministeren.

Stk. 2. Arbejdsmiljøklagenævnet offentliggør afgørelser, som er af principiel betydning eller af almen interesse.

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 767 af 30. juni 2009 om forretningsorden for Arbejdsmiljøklagenævnet ophæves.

Beskæftigelsesministeriet, den 29. juni 2018

Troels Lund Poulsen / Eva Jensen

Indhold

Indhold

Henter PDF