Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 2 - Anmeldelse og klassifikation af laboratorier, laboratorieområder, anlæg til storskalaforsøg og produktion, jf. § 7, stk. 1

Bilag 2 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 910 af 11. september 2008 om genteknologi og arbejdsmiljø

Del A

Generelt 

Klassifikationen foretages i 4 klasser i forhold til:

 1. områdernes indretning,
 2. planer for arbejdets udførelse, herunder beredskabsplaner,
 3. områdernes tekniske hjælpemidler, og
 4. internt tilsyn og kontrol.

Anmeldelse til klassifikation:

Oplysninger, som kræves i forbindelse med den i § 7, stk. 1 omhandlede anmeldelse:

 • navn på brugeren/ brugerne og de personer, der er ansvarlige for tilsyn og sikkerhed
 • oplysning om uddannelse og kvalifikationer for så vidt angår de personer, der er ansvarlige for tilsyn og sikkerhed
 • oplysninger om arbejdsmiljøorganisation
 • anlæggets adresse og generel beskrivelse af bygningerne
 • en beskrivelse af arten af det arbejde, som vil blive gennemført
 • klassen af indesluttet anvendelse
 • oplysning om forvaltning af affald
 • eventuelle beredskabsplaner

Skemaerne 1a, 1b, 1c og 2 viser de normale minimumskrav og foranstaltninger, der er nødvendige for hvert enkelt indeslutningsniveau.

Indeslutning garanteres også ved brug af god arbejdspraksis, uddannelse, indeslutningsudstyr og specielt anlægsdesign. For alle aktiviteter, der omfatter genetisk modificerede mikroorganismer, gælder principperne for god mikrobiologisk praksis og følgende principper for sikkerhed og hygiejne på arbejdspladsen:

i) beskyttelsesforanstaltningerne og værnemidlerne efterprøves på passende måde og vedligeholdes

ii) efter behov testes for tilstedeværelse af levedygtige organismer fra processen uden for den primære fysiske indeslutning

iii) der skal sørges for passende uddannelse af personalet

iv) der udarbejdes og gennemføres lokale retningslinjer som påkrævet for personalets sikkerhed

v) der skal ske en passende registrering

vi) der skal af sikkerhedshensyn efter behov udarbejdes skriftlige arbejdsanvisninger.

Skemaernes overskrifter er vejledende.

Skema 1a viser minimumskravene for laboratorier og laboratorieområder, hvor der arbejdes med genetisk modificerede organismer.

Skema 1b viser tilføjelser til og ændringer af skema 1a for drivhuse og lignende, hvor der arbejdes med genetisk modificerede mikroorganismer.

Skema 1c viser tilføjelser til og ændringer af skema 1a for dyrestalde og lignende, hvor der arbejdes med genetisk modificerede mikroorganismer.

Skema 2 viser minimumskravene for anlæg til storskalaforsøg og produktion, hvor der arbejdes med genetisk modificerede organismer.

I visse tilfælde kan det være nødvendigt at anvende en kombination af foranstaltninger fra skema 1a og skema 2 på samme niveau.

I visse tilfælde kan brugeren efter aftale med Arbejdstilsynet undlade at anvende en specifikation fra et givet indeslutningsniveau eller kombinere specifikationer fra to forskellige niveauer.

I skemaerne betyder »eventuelt«, at brugeren kan gennemføre disse foranstaltninger på grundlag af vurderingen i § 6 i hvert enkelt tilfælde. Arbejdstilsynet kan efter en konkret vurdering stille krav om, at de foranstaltninger, der i skemaerne er angivet som »eventuelle«, skal anvendes.

Definitioner

Autoklavering

Ved autoklavering forstås en behandling med mættet vanddamp ved 121 oC i 20 minutter eller andre kombinationer af temperatur og tid, der har mindst samme inaktiverende effekt på biologisk materiale.

Desinfektion

Ved desinfektion forstås en reduktion af antallet af skadevoldende mikroorganismer i en sådan grad, at spredning af sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning ikke vil forekomme. Desinfektion foretages oftest ved varmepåvirkning eller kemisk påvirkning.

Del B 

Indeslutnings- og andre beskyttelsesforanstaltninger for laboratorier og laboratorieområder, jf. § 8

I dette bilag benævnes både »laboratorium« og »laboratorieområde« som laboratorium.

Kravene i klasse 2, 3 og 4 omfatter foruden de krav, der er nævnt i den aktuelle klasse også kravene, der er nævnt i den eller de foregående klasser. Ved klassifikation af et klasse 3 eller 4 laboratorium kan der ud over de generelle krav, der stilles i bilaget, blive stillet særlige krav afhængigt af det konkrete projekt, der skal udføres i laboratoriet.

En vandret streg betyder, at kravet fra den lavere klasse ikke skal overføres til den højere klasse, idet det vil være i modstrid med andre krav i denne klasse.

Skema 1a. Indeslutnings- og andre beskyttelsesforanstaltninger for laboratorier og laboratorieområder

Skema 1a i bredformat

Specifikationer Indeslutningsniveau (klasse)   
1 2 3 4
ADMINISTRATIVE FORHOLD        
Adgang og transport ind i laboratoriet. Uvedkommende personers adgang til laboratoriet skal begrænses. Kun adgang for det personale, der er nødvendigt for arbejdets udførelse, samt personer, der er passende instrueret. Kun adgang for specielt udpeget personale, der er nødvendigt for arbejdets udførelse.  
        En logbog skal føres over personalets ophold.
      Adgang må kun ske gennem sluse med bade- og omklædningsfaciliteter.  
      Alt materiale skal bringes ind gennem en sluse, indrettet efter samme principper som indgangssluser.  
  Der skal bæres kittel eller andet egnet særligt arbejdstøj i laboratoriet.   Særlige krav til arbejdstøj og personlige værnemidler.  
    Der skal bruges egnet fodtøj i laboratoriet. Gangtøj må ikke opbevares i laboratoriet.    
    Smykker, armbåndsure, lommetørklæder og lignende må ikke medbringes i laboratoriet.    
    Uvedkommende materiale er ikke tilladt i laboratoriet.    
  Tobak, føde- og drikkevarer må ikke nydes og kosmetik ikke påføres i laboratoriet. De skal, hvis de medbringes opbevares i et særligt skab. Levnedsmidler må dog ikke opbevares i laboratoriet. Tobak, føde- og drikkevarer samt kosmetik må ikke medbringes i laboratoriet.    
    Dyr og planter, der ikke er involveret i arbejdet, må ikke forefindes.    
Udgang og transport ud af laboratoriet Det særlige arbejdstøj aftages inden spisning samt ved arbejdstids ophør. Det særlige arbejdstøj og fodtøj aftages, inden laboratoriet forlades. Udgang må ske gennem sluse med bade- og omklædningsfaciliteter. Der skal tages bad og ske omklædning ved udgang.  
    Hænder vaskes, inden laboratoriet forlades.    
      Materialetransport skal ske gennem en sluse.  
  Der skal udarbejdes procedure for transport af biologisk aktivt materiale ud af laboratoriet, og om hvorledes mærkning af transportbeholdere skal foretages.     Intet materiale må fjernes, med mindre det er autoklaveret.
Særligt udstyr hertil skal findes i området.
  Alt affald med indhold af biologisk aktivt materiale skal opsamles i egnede beholdere og autoklaveres eller desinficeres forsvarligt før bortskaffelse. Alt affald med indhold af biologisk aktivt materiale skal opsamles i egnede beholdere og autoklaveres før bortskaffelse. Alt affald skal autoklaveres i det klassificerede område inden bortskaffelse.  
  Hvis affald med indhold af biologisk aktivt materiale skal transporteres udenfor det klassificerede område for at blive autoklaveret eller desinficeret, skal det transporteres i tætte lukkede beholdere. Hvis affald med indhold af biologisk aktivt materiale skal transporteres udenfor det klassificerede område for at blive autoklaveret, skal det transporteres i tætte, lukkede beholdere.

_________

_________

  Hvor autoklavering eller desinfektion ikke er praktisk muligt, kan affald føres direkte til forsvarlig destruktion. Transporten skal foregå i egnet, tæt lukket emballage.

_________

_________

_________

  Kanyler, engangssprøjter, skarpe genstande og lignende anbringes i lukkede beholdere straks efter brug og autoklaveres eller desinficeres før bortskaffelse eller rengøring. Kanyler, engangssprøjter, skarpe genstande og lignende anbringes i lukkede beholdere straks efter brug og autoklaveres før bortskaffelse eller rengøring. Kanyler, engangssprøjter, skarpe genstande og lignende anbringes i lukkede beholdere straks efter brug og autoklaveres i det klassificerede område før bortskaffelse eller rengøring.  
  Utensilier, glasvarer og lignende, forurenet med biologisk aktivt materiale, skal autoklaveres eller desinficeres før rengøring. Utensilier, glasvarer og lignende, forurenet med biologisk aktivt materiale, skal autoklaveres før rengøring. Utensilier, glasvarer og lignende skal autoklaveres i det klassificerede område før rengøring.  
      Nødvendigt hjælpemateriale må ikke fjernes fra det klassificerede område, før det er autoklaveret.

_________

    Særligt arbejdstøj samles i en lukket beholder og autoklaveres forsvarligt inden eller i forbindelse med vask. Særligt arbejdstøj samles i en lukket beholder og autoklaveres i det klassificerede område inden vask.  
    Udvendige overflader på transportbeholdere skal desinficeres forsvarligt, inden beholderne føres ud af det klassificerede område.    
Uddannelse og instruktion.   Der skal føres særligt tilsyn med arbejdet af en person med fornøden indsigt inden for det pågældende arbejdsområde. Særlige krav til personalets faglige kvalifikationer.  
Sikkerhedsforskrifter Hvis der foregår forsøg og lignende uden tilstedeværelse af sagkyndige, skal det være muligt at tilkalde en faglig kompetent person.     Der må ikke foregå forsøg og lignende uden tilstedeværelse af en faglig kompetent person.
     Der skal føres logbog over alle uheldssituationer, der har givet anledning til risiko for personers sikkerhed eller sundhed eller for det ydre miljø. Der skal føres logbog over alle uheldssituationer.  
      Der skal føres kontrol med autoklaveringens effektivitet.  
      Større uheld skal straks rapporteres til Arbejdstilsynet.  
ARBEJDETS UDFØRELSE Arbejdet skal udføres, så dannelse af aerosoler begrænses mest muligt.      
  Mundpipettering er ikke tilladt.      
     Arbejdet skal udføres i kabinet udstyret med eget ventilationssystem, når der er fare for sundhedsskadelig luftforurening, herunder når:
 1. Der er fare for dannelse af aerosoler med biologisk aktivt materiale,
 2. der arbejdes med store væskemængder med biologisk aktivt materiale, eller
 3. der arbejdes med store koncentrationer af biologisk aktivt materiale.
Alt arbejde med biologisk aktivt materiale uden for lukkede systemer skal udføres i kabinet udstyret med eget ventilationssystem.  
  Kanyler, sprøjter, skarpe genstande og lignende skal anvendes mindst muligt.      
Renholdelse m.v.   Arbejdspladser i laboratoriet skal rengøres og desinficeres dagligt i henhold til særlig procedure.    
  Arbejdspladsen skal holdes ryddelig.   Det klassificerede område skal rengøres mindst én gang dagligt.  
  Der skal findes egnede desinfektionsmidler i laboratoriet.      
  Ved spild af biologisk aktivt materiale skal der straks desinficeres med et egnet desinfektionsmiddel.   Ved ethvert spild skal der straks desinficeres effektivt med et egnet desinfektionsmiddel.  
Særligt arbejdstøj og personlige værnemidler   Det særlige arbejdstøj og fodtøj må ikke bringes uden for laboratoriet, før det skal til vask eller destruktion.    
  Egnede handsker skal anvendes ved kontakt med biologisk aktivt materiale. Egnede handsker skal anvendes ved fare for kontakt med biologisk aktivt materiale og ved arbejde med dyr.    
    Fodtøj skal desinficeres grundigt med et egnet desinfektionsmiddel ved spild.    
Personlig hygiejne. Hænder vaskes efter forurening med biologisk aktivt materiale og spild og berøring med dyr samt inden pauser i arbejdet og ved arbejdstids ophør.     Særlig vaskeprocedure.
Døre/vinduer.   Døre til det klassificerede område skal være lukkede, når der udføres arbejde.    
ARBEJDSSTEDETS INDRETNING   Vinduer skal enten være lukkede eller forsynede med insektnet.

_________

_________

Skiltning. Der skal være skilte mærket »Genteknologisk område, klasse 1« på døre til det klassificerede område. Der skal være skilte mærket »Genteknologisk område, klasse 2« på døre til det klassificerede område. Der skal være skilte mærket »Genteknologisk område, klasse 3« på døre til det klassificerede område. Der skal være skilte mærket »Genteknologisk område, klasse 4« på døre til det klassificerede område.
      Det klassificerede område skal være særligt adskilt fra den øvrige del af bygningen. Det klassificerede område skal være i separat eller særlig isoleret del af bygningen.
Indretning, tekniske hjælpemidler og inventar.     Det klassificerede område skal indrettes så det er særdeles let at rengøre. Særlige krav til rengøringsprocedure og -personalets kvalifikationer.
     På arbejdspladser i laboratoriet, hvor der arbejdes med biologisk aktivt materiale, må der kun findes de nødvendige tekniske hjælpemidler.    
  Tekniske hjælpemidler, der kan komme i forbindelse med biologisk aktivitet materiale i laboratoriet, skal så vidt muligt være udformet, så de er lette at rengøre og desinficere. Tekniske hjælpemidler i laboratoriet skal være udformet så de er lette at desinficere og rengøre.    
  Arbejdsborde, stole m.v. i laboratoriet skal have en glat overflade, som er let at rengøre.      
    Gulve skal være glatte og uden revner og med afrundet overgang til væg.    
    Vægflader i laboratoriet skal være glatte og let afvaskelige. Overgange mellem fast inventar og bygningsdele skal enten være helt tætte eller så åbne, at effektiv rengøring er mulig.    
  Laboratorieinventarets overflade samt gulve skal kunne modstå syrer, baser, organiske opløsningsmidler og moderat varme.      
  Der skal findes dekontaminerings- og vaskemuligheder, herunder let adgang til håndvask, i arbejdsområdet.   Der skal findes dekontaminerings- og vaskemuligheder, herunder let adgang til håndvask, i arbejdsområdet. En håndvask skal anbringes nær udgangen.  
      Vandhanerne må ikke være håndbetjente.  
      Vinduer skal være lukkede og forseglede. Vinduer skal være brudsikre.
      Sluser skal være indrettet med selvlukkende døre og undertryk i forhold til omgivelserne og overtryk i forhold til det klassificerede område.  
        Der skal være observationsvindue eller lignende til området, således at de, der befinder sig i det klassificerede område, kan ses udefra.
        Der skal være selvlåsende døre ved slusen.
        Særlige krav til indretningen i slusen.
      Det klassificerede område skal kunne forsegles for at muliggøre desinfektion. Det klassificerede område skal kunne forsegles for at muliggøre desinfektion ved gennemrygning.
VVS       Særlige krav til VVS-installationer.
Ventilationssystemer   Udsugningsluft fra rumventilation må ikke føres tilbage til lokalet eller andre lokaler. I særlige tilfælde (f.eks. sterilrum) kan dette dog accepteres. Ventilationsluft må ikke føres til lokalet eller andre lokaler.  
    Der skal normalt være kabinet med eget ventilationssystem i laboratoriet. I særlige tilfælde kan det dog accepteres, at udsugningsluften føres til lokalet (f.eks. sterilbænke). Særlige krav til ventilationssystemer.  
      Særlige krav til de lukkede systemer.  
    Luftafkast fra kabinetter med eget ventilationssystem skal filtreres gennem absolutfiltre, og filtre skal autoklaveres før bortskaffelse. Alle luftafkast skal filtreres gennem absolutfiltre, og filtre skal autoklaveres før bortskaffelse. Alle luftafkast og -indtag skal filtreres gennem absolutfiltre, og filtre skal autoklaveres før bortskaffelse.
    Der skal findes procedure for kontrol og vedligeholdelse af filtre og for kontrol af ventilationssystemernes effektivitet samt for vedligeholdelse. Særlige krav vedrørende kontrol og vedligeholdelse.  
Spildevand- og afløbsforhold Biologisk aktivt materiale må ikke hældes i afløb/kloak. Der skal etableres fysisk sikring mod udslip til kloak fra alle afløb. Der skal være mulighed for opsamling af udslip med biologisk aktivt materiale og autoklavering heraf. Afløb fra vaske, der alene anvendes til håndvask, er undtaget fra dette krav. Der skal etableres fysisk sikring mod udslip til kloak fra alle afløb inklusive baderum. Alt spildevand skal opsamles og autoklaveres.  

Skema 1b. Indeslutnings- og andre beskyttelsesforanstaltninger for drivhuse og lignende

Udtrykkene drivhus og lignende henviser til en struktur med vægge, et tag og et gulv, der er udformet og hovedsagelig anvendes til fremdrivning af planter i et kontrolleret og beskyttet miljø.

Alle bestemmelser i skema 1a gælder med følgende tilføjelser/ ændringer:

Skema 1b i bredformat

Specifikationer Indeslutningsniveau (klasse)
1 2 3 4
Bygning
1 Drivhus: permanent struktur1) Nej Ja Ja Ja
Udstyr
2 Adgang via et adskilt rum med to indbyrdes afhængige døre Nej Eventuelt Ja Ja
3 Kontrol med kontamineret spildevand Eventuelt Vandafstrømning reduceres mest muligt2) Vandafstrømning forhindres Vandafstrømning forhindres
Arbejdssystem
4 Foranstaltninger til at kontrollere uønskede arter som insekter og gnavere, leddyr Ja Ja Ja Ja
5 Procedurer for overførsel af levende materiale mellem drivhus, beskyttelsesstruktur og laboratorium skal forhindre spredning af genetisk modificerede mikroorganismer Spredning reduceres mest muligt Spredning reduceres mest muligt Spredning forhindres Spredning forhindres

1) Drivhuset skal bestå af en permanent struktur med et kontinuert vandtæt dæklag, beliggende på et område, der skråner, så indtrængen af overfladevand hindres, og som har selvlukkende aflåselige døre. 

2) Når der kan ske overførsel via jorden 

Skema 1c. Indeslutnings- og andre beskyttelsesforanstaltninger for dyrestalde og lignende.

Alle bestemmelser i skema 1a gælder med følgende tilføjelser/ ændringer:

Skema 1c i bredformat

Specifikationer Indeslutningsniveau (klasse)
1 2 3 4
Faciliteter
1 Isolation af dyreenheder3) Eventuelt Ja Ja Ja
2 Dyrefaciliteter4), adskilt med aflåselige døre Eventuelt Ja Ja Ja
3 Dyrefacilitetsanlæg til dekontaminering (vandbestandigt og let vaskbart materiel (bure osv.)) Eventuelt Eventuelt Ja Ja
4 Gulv og /eller vægge, som er let afvaskelige Eventuelt Ja (gulv og vægge) Ja (gulv og vægge) Ja (gulv og vægge)
5 Dyr, der holdes i passende indeslutningsfaciliteter såsom bure, båse eller bassiner Eventuelt Eventuelt Eventuelt Særlige krav til bur- og staldforhold til forsøgsdyr
6 Filtre på isolatorer eller isolerede rum5) Eventuelt Ja Ja Ja
7 Åndedræts værn     Egnet filtrerende åndedrætsværn skal anvendes Egnet filtrerende åndedrætsværn skal anvendes

3) Dyrestald: en bygning eller et adskilt område inden for en bygning, som indeholder faciliteter og andre områder såsom omklædningsrum, brusere, autoklaver, foderoplagringsrum osv. 

4) Dyrefacilitet: en facilitet, som normalt anvendes til at huse dyr til formering eller forsøg eller en facilitet, som anvendes til gennemførelse af mindre kirurgiske procedurer. 

5) Isolatorer: Transparente kasser, hvori dyret er indesluttet enten inden for eller uden for et bur; for større dyr kan isolerede rum være mere hensigtsmæssige. 

Del C

Indeslutnings- og andre beskyttelsesforanstaltninger for anlæg til storskalaforsøg og produktion, jf. § 9

Anmeldelsen skal i nødvendigt omfang indeholde oplysninger om de beskyttelsesforanstaltninger, der planlægges etableret til sikring mod de risici, der er forbundet med brugen af anlægget, herunder;

 • det forventede kulturrumfang
 • mængder, art og forbrug af råvarer, hjælpestoffer m.v., der skal anvendes
 • de anvendte processer, herunder dannelse af mellem- og affaldsprodukter samt biprodukter af betydning for sikkerhed og sundhed
 • de forventede emissioner på arbejdspladsen fra anlæg og udstyr af luftformige, flydende og faste stoffer og materialer i forbindelse med drift og uheld.

Kravene til indeslutningsforanstaltningerne for organismer, fremgår af de nedenfor anførte kategorier, afhængigt af den pågældende organisme og det pågældende arbejde.

Hver enkelt operation i processen skal bedømmes. Hver operations karakteristika er afgørende for, hvilken fysisk indeslutning, der skal anvendes. Dette vil gøre det muligt at udvælge og tilrettelægge den proces og de anlægs- og driftsprocedurer, som bedst egner sig til at sikre en tilstrækkelig og sikker indeslutning. To vigtige faktorer, som må tages i betragtning ved udvælgelse af indeslutningsudstyr, er risikoen for og virkningerne af svigt i det anvendte udstyr. Jo alvorligere konsekvenserne af et muligt svigt bliver jo strengere krav til fremstillingspraksis vil kunne stilles for at nedsætte risikoen for svigt.

Skema 2

Skema 2 i bredformat

Specifikationer Indeslutningsniveau (klasse)
1 2 3 4
GENERELT
1 Levedygtige mikroorganismer skal indesluttes i et system, som fysisk adskiller processen fra miljøet (lukket system) Eventuelt Ja Ja Ja
2 Kontrol med udsugningsgasser fra det lukkede system Nej Ja, udslip reduceres mest muligt Ja, udslip forhindres Ja, udslip forhindres
3 Kontrol med aerosoler under prøveindsamling, tilførsel af materiale til et lukket system eller overførsel af materiale til et andet lukket system Eventuelt Ja, udslip reduceres mest muligt Ja, udslip forhindres Ja, udslip forhindres
4 Inaktivering af store mængder kulturvæsker inden fjernelse fra det lukkede system Eventuelt Ja, ved validerede metoder Ja, ved validerede fysiske eller kemiske metoder Ja, ved validerede fysiske eller kemiske metoder
5 Forseglinger bør udformes, så udslip reduceres mest muligt eller forhindres Ingen specifikke krav Udslip reduceres mest muligt Udslip forhindres Udslip forhindres
6 Det kontrollerede område skal udformes, så det ved udledning kan rumme hele indholdet af det lukkede system Eventuelt Eventuelt Ja Ja
7 Det kontrollerede område skal kunne forsegles for at muliggøre desinfektion ved gennemrygning Nej Eventuelt Eventuelt Ja
UDSTYR
8 Adgang via luftsluse Nej Nej Eventuelt Ja
9 Overfladerne skal være resistente over for syrer, alkalier, opløsningsmidler, desinfektionsmidler, dekontamineringsagenser samt lette at rense Ja (eventuelt bord) Ja (eventuelt bord, gulv) Ja (eventuelt bord, gulv) Ja (eventuelt bord, gulv, loft, vægge)
10 Særlige foranstaltninger til at sikre tilstrækkelig udluftning af det kontrollerede område, så luftkontaminering reduceres mest muligt Eventuelt Eventuelt Eventuelt Ja
11 Det kontrollerede område skal have undertryk i forhold til den umiddelbare omgivelse Nej Nej Eventuelt Ja
12 Luftindsugningen til og udsugning fra det kontrollerede område skal være HEPA-filtreret Nej Nej Ja (luftudsugning, valgfrit for luftindsugning) Ja (luftind- og udsugning)
13 Et lukket systemer må ikke åbnes for vedligeholdelse, med mindre det er steriliseret med anerkendt metode Eventuelt Ja Ja Ja
14 Lukkede systemer skal have moniterings- og føleanordninger, der måler indeslutningens integritet under drift Eventuelt Eventuelt Ja Ja
15 Indeslutningsintegriteten af lukkede systemer skal testes ved brug af den tilsvarende værtsorganisme, før systemet tages i brug Eventuelt Eventuelt Ja Ja
ARBEJDSSYSTEM
16 Lukkede systemer skal placeres inden for et kontrolleret område Nej Ja Ja Ja, konstrueret til formålet
17 Kun adgang for specielt udpeget personale Nej Ja Ja Ja, via luftsluse
18 Der skal anbringes skilte om genteknologisk område Ja, klasse 1 Ja, klasse 2 Ja, klasse 3 Ja, klasse 4
19 Personalet skal tage brusebad, inden de forlader det kontrollerede område Nej Nej Eventuelt Ja
20 Der skal findes dekontaminerings- og vaskemuligheder for personalet Ja Ja Ja Ja
21 Personalet skal bære beskyttelsesbeklædning Ja (arbejdsbeklædning) Ja (arbejdsbeklædning) Ja Fuldstændig omklædning inden udgang og indgang
AFFALD
22 Inaktivering af genetisk modificerede mikroorganismer i spildevand fra håndvaske og brusere eller lignende spildevand Nej Nej Eventuelt Ja
23 Inaktivering af genetisk modificerede mikroorganismer i kontamineret materiale og affald, herunder processpildevand inden endelig udledning Eventuelt Ja, med validerede metoder Ja, med validerede fysiske eller kemiske metoder Ja, med validerede fysiske metoder

Indhold

Indhold

Henter PDF