Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 4 - Anmeldelse og godkendelse af forskningsprojekter, andre laboratorieopgaver, storskalaforsøg og produktion, hvori der indgår genetisk modificerede organismer, jf. §§ 15, stk. 1 og 21, stk.1

Bilag 4 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 910 af 11. september 2008 om genteknologi og arbejdsmiljø

Del A

Generelt

Oplysninger, som kræves i forbindelse med den i § 15, stk. 1 og § 21, stk. 1 omhandlede anmeldelse:

 1. dato for den i § 7, stk. 1 omhandlede klassifikation eller indsendelse af anmeldelse
 2. navn på de personer, der er ansvarlige for tilsyn og sikkerhed, samt oplysning om deres uddannelse og kvalifikationer
 3. den eller de anvendte recipienter, donorer og/eller parentale organismer eller eventuelt det eller de anvendte vært-vektor-systemer
 4. oprindelsen for det genetiske materiale, som er involveret i gensplejsningsmodifikationerne, og dette materiales tilsigtede funktion
 5. den genetisk modificerede organismes identitet og kendetegn
 6. formålet med den indesluttede anvendelse, herunder de forventede resultater
 7. omtrentlige kulturomfang ved arbejde med mikroorganismer
 8. beskrivelse af de planlagte indeslutnings- og andre beskyttelsesforanstaltninger, herunder oplysninger om forvaltning af det affald, der frembringes, dets behandling, endelige form og bestemmelse
 9. en kopi af den i § 6 omhandlede vurdering
 10. de oplysninger Arbejdstilsynet har brug for med henblik på at evaluere de beredskabsplaner, der er udarbejdet i overensstemmelse med § 28, stk. 2 og 3.

Del B

Anmeldelse af forskningsprojekter i klasse 3 og 4 samt storskalaforsøg og produktion.

Anmeldelsen skal indeholde oplysninger som nævnt i bilag 4, del A.

Der skal desuden oplyses om de nedenstående punkter:

 • de kulturomfang, som vil blive anvendt
 • beskrivelse af den indeslutning og de andre beskyttelsesforanstaltninger, der vil blive anvendt, herunder oplysninger om forvaltning af affald, herunder hvilken type og form for affald, der vil blive frembragt, dets behandling, endelige form og bestemmelse
 • beskrivelse af anlæggets dele
 • oplysninger om forebyggelse af uheld og om eventuelle beredskabsplaner
 • specifikke risici, der skyldes anlæggets placering
 • de anvendte forebyggende foranstaltninger såsom sikkerhedsudstyr, alarmsystemer og indeslutningsmetoder
 • procedurer og planer til kontrol med, at indeslutningsforanstaltningerne fortsat er effektive
 • en beskrivelse af de oplysninger, som gives arbejdstagerne, herunder sikkerhedsforskrifter

Er det ikke teknisk muligt eller anses det ikke for nødvendigt at give visse af oplysningerne, skal grundene hertil angives.

For produktioner gælder det, at den detaljeringsgrad, som kræves ved besvarelsen af de enkelte punkter, vil variere efter arten og omfanget af den foreslåede produktion. Specielt vil det normalt ikke være nødvendigt at give detaljerede biologiske oplysninger om værtsorganismer, der tidligere er anerkendt som klasse 1.

Er nogle af de krævede oplysninger tidligere indgivet til Arbejdstilsynet, kan anmeldelsen henvise til disse oplysninger.

Indhold

Indhold

Henter PDF