G� til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 1 - Sumformel

Bilag 1 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 202 af 21. februar 2023 om grænseværdier for stoffer og materialer (kemiske agenser) i arbejdsmiljøet.

Når flere stoffer forekommer samtidigt, kan de have en forstærkende (synergistisk) eller afsvækkende (antagonistisk) virkning.

Hvis der ikke foreligger specifik oplysning om stoffernes samvirkning, må der i det mindste regnes med en sammenlagt (additiv) virkning.

Følgende formel bruges til beregning af den samlede påvirkning:

Sumværdi = C/ GV1 + C2 / GV2 + C3 / GV3 + ... + Cn / GVn

hvor C er luftkoncentrationen af de respektive stoffer (1, 2, 3…. . . n), og GV de tilsvarende grænseværdier.

Ved samtidig forekomst af følgende stoffer bruges sumformlen normalt ikke:

  • Benzen og tetrachlormethan
  • Bly og svovlsyre.

Indhold

Indhold

Henter PDF