Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 1 - Supplerende krav til mekanisk drevne tekniske hjælpemidler til løft af frithængende byrde (kraner m. v.)

Bilag 1 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 429 af 5. april 2022 om indretning af tekniske hjælpemidler.

Kravene i bilaget gælder for mekanisk drevne tekniske hjælpemidler, som med et bæremiddel løfter en byrde frithængende og som ikke er CE-mærkningspligtige efter EU-lovgivningen om maskiner.

Indretning

1. Tekniske hjælpemidler til løft af frithængende byrder må ikke være indrettet med fri firing.

1.1. Undtaget fra punkt 1 er

  1. mobilkraner, forudsat de er forsynet med en nødudløsning for fri firing anbragt således, at utilsigtet betjening ikke kan forekomme, og
  2. tekniske hjælpemidler til løft af frithængende byrder, hvor fri firing er nødvendig for arbejdets udførelse, fx rambukke, kraner med gribeskovl og kraner med slæbeskovl.

2. Tekniske hjælpemidler til løft af frithængende byrder, der er indrettet med fast førerplads på hjælpemidlet, og som anvendes under forhold, hvor føreren udsættes for sundhedsskadelige påvirkninger fra stærk varme, kulde, støj og støv m.v., skal være forsynet med førerhus. Dette gælder dog ikke, hvis arbejdsforholdene ikke gør det muligt at anvende førerhus, eller hjælpemidlet kun føres i kortere perioder i løbet af en dag.

3. Førerhuse skal være indrettet således, at førerplads og betjeningsanordninger er placeret og udformet ergonomisk hensigtsmæssigt og således, at føreren har et tilfredsstillende udsyn.

3.1. For de indvendige mål i førerhuse gælder følgende krav

  1. førerhuse på tårnkraner skal være mindst 2000 mm høje, 1000 mm brede og 1300 mm lange, og
  2. førerhuse på andre stationære og skinnekørende kraner skal være mindst 2000 mm høje og have et gulvareal på mindst 2,5 m².

3.2. Førerhuse skal i fornødent omfang indeholde regulerbare opvarmnings-, afkølings- og ventilationsanlæg.

4. Tårnkraner, der er opstillet i mere end 2 måneder, skal være indrettet med personelevator, hvis det er teknisk og praktisk muligt, når adgangsvejen til førerhuset er over 25 m. Adgangsvejen måles lodret fra det sted, hvor kranen betrædes, til det højeste punkt på adgangsvejen. Ud over elevator skal der være sædvanlige adgangsveje.

Mærkning

5. Ethvert teknisk hjælpemiddel til løft af frithængende byrder skal, når det udleveres til brug eller udstilles her i landet, være holdbart og tydeligt mærket med mindst følgende oplysninger

  1. fremstillingsår
  2. løbenummer og typebetegnelse

5.1. Bæremidler, der indgår i teknisk hjælpemiddel til løft af frithængende byrde, skal mærkes som anført i punkt 5. Hvor dette ikke er muligt, skal leverandøren medlevere certifikater eller tabeller, som indeholder oplysningerne.

Indhold

Indhold

Henter PDF