Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om klage over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1374 af 27. november 2023 om klage over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser

I medfør af § 44, stk. 9, i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 1186 af 19. august 2022, § 55, stk. 9, i lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000, som ændret ved lov nr. 488 af 7. juni 2001, og § 9, stk. 7, i lov nr. 80 af 8. marts 1978 om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl., som ændret ved lov nr. 488 af 7. juni 2001, fastsættes:

Definitioner

§ 1. Ved forsikringsselskab forstås i denne bekendtgørelse

 1. et forsikringsselskab, der tegner arbejdsulykkesforsikring efter lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade,
 2. staten, folkekirken, en region, en kommune eller en arbejdsgiver, der ikke har afgivet risikoen efter loven til et forsikringsselskab, jf. § 48, stk. 5, og § 88 i lov om arbejdsskadesikring eller § 5, stk. 5, og § 74 i lov om sikring mod følger af arbejdsskade, eller
 3. agenturer og andre, som administrerer arbejdsulykkespolicer på et forsikringsselskabs vegne.

Afgørelser og klageberettigede

Lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl.

§ 2. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser efter lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl. kan indbringes for Ankestyrelsen af

 1. den tilskadekomne eller dennes efterladte,
 2. forsikringsselskabet i sager om ulykker,
 3. bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension i sager om erhvervssygdomme, jf. lov om arbejdsskadesikring,
 4. arbejdsgiveren, for så vidt angår afgørelser om anerkendelse af arbejdsskader,
 5. Forsikring & Pension i sager om ulykker, som af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring henføres til § 48, stk. 6, og § 52 i lov om arbejdsskadesikring, og
 6. Garantifonden for skadesforsikringsselskaber i sager om arbejdsulykker, som Garantifonden for skadesforsikringsselskaber administrerer efter lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber.

Lov om sikring mod følger af arbejdsskade og lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl.

§ 3. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade og lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl. kan indbringes for Ankestyrelsen af

 1. den tilskadekomne eller dennes efterladte,
 2. forsikringsselskabet i sager om ulykker og skadelige påvirkninger,
 3. bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension i sager om pludselige løfteskader og erhvervssygdomme, jf. lov om sikring mod følger af arbejdsskade,
 4. arbejdsgiveren, for så vidt angår afgørelser om anerkendelse af arbejdsskader,
 5. Forsikring & Pension i sager om ulykkestilfælde, som af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring henføres til § 5, stk. 6, og § 47 i lov om sikring mod følger af arbejdsskade, og
 6. Garantifonden for skadesforsikringsselskaber i sager om arbejdsulykker, som Garantifonden for skadesforsikringsselskaber administrerer efter lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber.

Lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion

§ 4. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser efter lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion kan efter denne lovs § 4 indbringes for Ankestyrelsen af

 1. den tidligere udsendte soldat eller anden statsansatte,
 2. den tidligere udsendte soldats eller anden statsansattes efterladte og
 3. den ansættende myndighed.

Særligt om klager over afgørelser om anerkendelse

§ 5. Indbringes en afgørelse for Ankestyrelsen om, hvorvidt en anmeldt arbejdsskade eller tjenesteskade er omfattet af loven, kan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring først træffe afgørelse om ret til ydelser efter de i §§ 2-4 nævnte love, når der er truffet endelig afgørelse om anerkendelsesspørgsmålet.

Stk. 2. Er der kun klaget over en del af anerkendelsesspørgsmålet, jf. stk. 1, kan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring dog træffe afgørelse om ret til ydelser for de dele af anerkendelsesspørgsmålet, som ikke er påklaget.

Klagefrist

§ 6. Klage over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser skal indgives inden 4 uger efter, at klageren har modtaget afgørelsen. Klages der ved digital meddelelse, er klagen rettidig, hvis den modtages hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Ankestyrelsen inden midnat på fristdagen. Klages der ved fysisk brev, er klagen rettidig, hvis den modtages inden kontortids ophør på fristdagen.

Indsendelse af klager og genvurdering

§ 7. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal genvurdere en afgørelse, som der klages over. Derfor skal klager over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser indgives til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Stk. 2. Arbejdsgivere bør i sager om ulykker samtidig med indgivelse af klage til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring underrette forsikringsselskabet eller Garantifonden for skadesforsikringsselskaber herom.

Stk. 3. Hvis klageren sender sin klage direkte til Ankestyrelsen, sender Ankestyrelsen straks klagen videre til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring med anmodning om genvurdering, medmindre klagefristen ikke er overholdt.

Stk. 4. Når der foreligger modsatrettede klager vedrørende samme afgørelse fra den tilskadekomne eller dennes efterladte og andre klageberettigede, jf. § 2, nr. 2-6, og § 3, nr. 2-6, skal Arbejdsmarkedets Erhvervssikring sende klagerne til Ankestyrelsen med angivelse af, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ikke kan genvurdere sagen.

Stk. 5. Hvis der klages over en afgørelse, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har genvurderet, jf. stk. 1, skal Arbejdsmarkedets Erhvervssikring sende klagen til Ankestyrelsen med angivelse af, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ikke kan genvurdere afgørelsen.

Stk. 6. Hvis klagen ikke er indgivet inden for fristen, skal Arbejdsmarkedets Erhvervssikring straks sende klagen til Ankestyrelsen med angivelse af, at klagefristen ikke er overholdt.

§ 8. Ved genvurderingen kan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring tage stilling til såvel faktiske og retlige som skønsmæssige elementer i afgørelsen.

§ 9. Hvis Arbejdsmarkedets Erhvervssikring efter genvurderingen giver klageren helt eller delvist medhold, sendes ny afgørelse til sagens parter inden 4 uger efter udløbet af klagefristen. Den nye afgørelse kan indbringes for Ankestyrelsen.

Stk. 2. En ny afgørelse, der giver klageren helt eller delvist medhold, har virkning fra tidspunktet for den første afgørelse.

Stk. 3. Hvis Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vurderer, at afgørelsen ikke skal ændres, sendes sagen, ledsaget af en begrundelse i oversendelsesbrevet, til Ankestyrelsen inden 4 uger efter udløbet af klagefristen. Sagens parter orienteres om oversendelsen til Ankestyrelsen og begrundelsen herfor.

Stk. 4. Hvis Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ikke kan færdiggøre sin genvurdering inden for en frist på 4 uger efter udløbet af klagefristen, skal sagens parter have besked herom og om, hvornår genvurderingen kan forventes afsluttet. Skyldes den forsinkede genvurdering, at der til brug for genvurderingen skal indhentes nye oplysninger eller vurderinger mv., regnes fristen for genvurdering fra tidspunktet, hvor Arbejdsmarkedets Erhvervssikring modtager de nye oplysninger.

§ 10. Hvis en klage efter en konkret vurdering må anses for hastende, skal Arbejdsmarkedets Erhvervssikring straks genvurdere sagen og sende ny afgørelse herom til sagens parter. Hvis Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vurderer, at afgørelsen ikke skal ændres, sendes sagen straks til Ankestyrelsen.

Ikrafttræden

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2024.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1271 af 28. november 2019 om klage over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser ophæves.

Stk. 3. Bekendtgørelsen finder anvendelse på klager over afgørelser efter lov om arbejdsskadesikring, lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl., lov om sikring mod følger af arbejdsskade, lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion og lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl., der er truffet på ikrafttrædelsesdagen eller senere.

Beskæftigelsesministeriet, den 27. november 2023

Ane Halsboe-Jørgensen / Lotte Manniche Groth-Andersen

Indhold

Indhold

Henter PDF