G� til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om økonomisk støtte til rådgivning fra autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 973 af 25. jul 2013 om økonomisk støtte til rådgivning fra autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet

I medfør af § 3 i lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, som ændret ved lov nr. 1381 af 23. december 2012, fastsættes:

Formål

§ 1. Formålet med bekendtgørelsen er at give offentlige og private virksomheder i særligt nedslidningstruede brancher mulighed for at få dækket 50 procent af udgifterne til arbejdsmiljørådgivning til løsning af konkrete arbejdsmiljøproblemer.

Stk. 2. De særligt nedslidningstruede brancher udnævnes af beskæftigelsesministeren i henhold til lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Ansøgning

§ 2. Virksomheder i særligt nedslidningstruede brancher kan søge om støtte til rådgivning fra autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet, med det formål at:

  1. Mindske antallet af arbejdsulykker.
  2. Forbedre det psykiske arbejdsmiljø
  3. Nedbringe antallet af medarbejdere, der overbelaster muskler og skelet.

Stk. 2. Virksomheder i særligt nedslidningstruede brancher med fælles arbejdsmiljøorganisation efter reglerne i arbejdsmiljølovens § 7 a kan søge om støtte til et fælles rådgivningsforløb.

Støtte til den enkelte virksomhed ydes på baggrund af virksomhedens forholdsmæssige andel af de afholdte rådgivningsudgifter.

§ 3. Virksomheder kan få økonomisk støtte på op til 50 pct. af de dokumenterede udgifter til rådgivning fra en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet.

Stk. 2. Et rådgivningsforløb kan højst få 500.000 kr. i støtte.

Stk. 3. Støtten ydes som refusion, når rådgivningsforløbet er tilendebragt.

Stk. 4. Der ydes ikke støtte til:

  1. Rådgivning om efterkommelse af myndighedskrav, herunder påbud fra Arbejdstilsynet.
  2. Tabt arbejdsfortjeneste, forplejning, leje af lokaler og transport. Der ydes dog støtte til ansøgers udgifter til den autoriserede rådgivningsvirksomheds transport.

§ 4. Arbejdstilsynet fastsætter retningslinjer og vilkår for ansøgninger og yder vejledning.

§ 5. Arbejdstilsynet indkalder ansøgninger ved opslag på Arbejdstilsynets hjemmeside og meddeler samtidig, inden for hvilke brancher virksomheder kan søge om støtte til rådgivning.

§ 6. Ansøgningerne vurderes arbejdsmiljøfagligt ud fra, om rådgivningsforløbet sigter mod relevante arbejdsmiljømæssige problemstillinger, der kan medvirke til at forbedre arbejdsmiljøet, jf. § 2, stk. 1.

Tilsagn om støtte m.v.

§ 7. Arbejdstilsynet giver tilsagn om støtte til rådgivning og forestår udbetaling af støtte.

Stk. 2. Arbejdstilsynet fastsætter retningslinjer for støtte, herunder vilkår om midlernes anvendelse og udbetaling, faglig afrapportering, regnskab samt revision, herunder eventuelle krav om anvendelse af statsautoriseret revisor.

§ 8. Arbejdstilsynet fører tilsyn med, at støtte anvendes i overensstemmelse med de fastsatte retningslinjer.

Stk. 2. Arbejdstilsynet kan fastsætte nærmere retningslinjer for tilsynet.

§ 9. Støttemodtageren skal underrette Arbejdstilsynet, hvis forudsætningerne for støtten ændres væsentligt.

Stk. 2. Støtten kan bortfalde eller kræves tilbagebetalt, hvis betingelserne for støtten ikke overholdes, hvis der er givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for ydelse af støtte.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2013.

Beskæftigelsesministeriet den 25. juli 2013

Mette Frederiksen / Eva Jensen

Indhold

Indhold

Henter PDF