G� til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb for arbejdsskader før den 1. januar 2011

Arbejdsskadestyrelsens bekendtgørelse nr. 1700 af den 15. december 2015 om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb for arbejdsskader før den 1. januar 2011

I medfør af § 27, stk. 4, i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013, og § 43, stk. 2, og § 71, stk. 3, i lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000, fastsættes efter bemyndigelse:

Ulykker indtrådt og erhvervssygdomme anmeldt i tiden 1. juli 2007 til 31. december 2010

§ 1. En løbende ydelse for tab af erhvervsevne, tilkendt efter § 17 og § 17 a i lov om arbejdsskadesikring, omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige ydelse på omsætningstidspunktet med den faktor i bilagets tabel A, B, C, D, E eller F, som står ud for den tilskadekomnes alder på omsætningstidspunktet.

Stk. 2. Tabel A anvendes for tilskadekomne født den 1. januar 1963 eller senere, for hvem den løbende ydelse ophører ved det fyldte 68. år, jf. § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 3. Tabel B anvendes for tilskadekomne født i perioden fra den 1. juli 1955 til den 31. december 1962, for hvem den løbende ydelse ophører ved det fyldte 67. år, jf. § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 4. Tabel C anvendes for tilskadekomne født i perioden fra den 1. januar 1955 til den 30. juni 1955, for hvem den løbende ydelse ophører ved det fyldte 66½. år, jf. § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 5. Tabel D anvendes for tilskadekomne født i perioden fra den 1. juli 1954 til den 31. december 1954, for hvem den løbende ydelse ophører ved det fyldte 66. år, jf. § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 6. Tabel E anvendes for tilskadekomne født i perioden fra den 1. januar 1954 til den 30. juni 1954, for hvem den løbende ydelse ophører ved det fyldte 65½. år, jf. § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 7. Tabel F anvendes for tilskadekomne født før den 1. januar 1954, for hvem den løbende ydelse ophører ved det fyldte 65. år, jf. § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 8. Tabel A, B, C, D, E og F anvendes desuden til at fastsætte erstatning for fremtidige permanente udgifter til helbredelse, optræning og hjælpemidler efter § 15, stk. 3, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 9. Når den tilskadekommendes alder opgjort i år og måneder ligger mellem de aldre, som er angivet i tabel A, B, C, D, E og F, benyttes tilsvarende mellemliggende faktorer baseret på den v alder opgjort i år og måneder.

Stk. 10. Når den tilskadekommendes alder opgjort i år og måneder ligger mellem den højeste alder, der er angivet i tabel A, B, C, D, E eller F og folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, fratrukket 2 år, benyttes mellemliggende faktorer mellem faktoren for den højeste alder angivet i tabel A, B, C, D, E eller F og faktoren angivet i stk. 11.

Stk. 11. Når den tilskadekomne på tidspunktet for afgørelsen om erstatning for tab af erhvervsevne eller forsikringsselskabets/Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings stillingtagen efter § 15, stk. 3 er 2 år eller mindre fra at nå folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, fastsættes kapitalbeløbet ved at gange den årlige ydelse på afgørelsestidspunktet med faktoren 1,168. Det samme gælder tilskadekomne, der har nået folkepensionsalderen.

§ 2. En løbende ydelse for tab af forsørger, tilkendt efter § 20, stk. 2, i lov om arbejdsskadesikring, omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige ydelse på omsætningstidspunktet med den faktor i bilagets tabel G, som står ud for den efterladtes alder og restperioden af erstatningsydelsen på omsætningstidspunktet.

Stk. 2. Når restperioden af erstatningsydelsen opgjort i år og måneder ligger mellem de restår, som er angivet i tabellen, benyttes tilsvarende mellemliggende faktorer baseret på restperioden opgjort i år og måneder.

Ulykker indtrådt i tiden 1. januar 2004 til 30. juni 2007 og erhvervssygdomme anmeldt i tiden 1. januar 2005 til 30. juni 2007

§ 3. En løbende ydelse for tab af erhvervsevne, tilkendt efter § 17 og § 17a i lov om arbejdsskadesikring, omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige ydelse på omsætningstidspunktet med den faktor i bilagets tabel H, I, J, K, L eller M, som står ud for den tilskadekommendes alder på omsætningstidspunktet.

Stk. 2. Tabel H anvendes for tilskadekomne født den 1. januar 1963 eller senere, for hvem den løbende ydelse ophører ved det fyldte 68. år, jf. § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 3. Tabel I anvendes for tilskadekomne født i perioden fra den 1. juli 1955 til den 31. december 1962, for hvem den løbende ydelse ophører ved det fyldte 67. år, jf. § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 4. Tabel J anvendes for tilskadekomne født i perioden fra den 1. januar 1955 til den 30. juni 1955, for hvem den løbende ydelse ophører ved det fyldte 66½. år, jf. § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 5. Tabel K anvendes for tilskadekomne født i perioden fra den 1. juli 1954 til den 31. december 1954, for hvem den løbende ydelse ophører ved det fyldte 66. år, jf. § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 6. Tabel L anvendes for tilskadekomne født i perioden fra den 1. januar 1954 til den 30. juni 1954, for hvem den løbende ydelse ophører ved det fyldte 65½. år, jf. § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 7. Tabel M anvendes for tilskadekomne født før den 1. januar 1954, for hvem den løbende ydelse ophører ved det fyldte 65. år, jf. § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 8. Tabel H, I, J, K, L og M anvendes desuden til at fastsætte erstatning for fremtidige permanente udgifter til helbredelse, optræning og hjælpemidler efter § 15, stk. 3, i lov om arbejdsskadesikring.

§ 4. En løbende ydelse for tab af forsørger, tilkendt efter § 20, stk. 2, i lov om arbejdsskadesikring, omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige ydelse på omsætningstidspunktet med den faktor i bilagets tabel N, som står ud for den efterladtes alder og restperioden af erstatningsydelsen på omsætningstidspunktet.

Stk. 2. Når restperioden af erstatningsydelsen opgjort i år og måneder ligger mellem de restår, som er angivet i tabellen, benyttes tilsvarende mellemliggende faktorer baseret på restperioden opgjort i år og måneder.

Ulykker, kortvarige skadelige påvirkninger og pludselige løfteskader indtrådt i tiden 1. april 1978 til 31. december 2003 og erhvervssygdomme anmeldt i tiden 1. april 1978 til 31. december 2004

§ 5. En løbende ydelse for tab af erhvervsevne, tilkendt efter § 32 i lov om sikring mod følger af arbejdsskade, omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige ydelse på omsætningstidspunktet med den faktor i bilagets tabel O eller P, som står ud for den tilskadekomnes alder på omsætningstidspunktet.

Stk. 2. Tabel O anvendes, når den løbende ydelse ophører ved det fyldte 65. år, jf. § 32, stk. 8, i lov om sikring mod følger af arbejdsskade.

Stk. 3. Tabel P anvendes, når den løbende ydelse ophører ved det fyldte 67. år, jf. § 32, stk. 7, i lov om sikring mod følger af arbejdsskade.

Stk. 4. Tabel P anvendes i sager, hvor der før 1. juli 1999 allerede er truffet afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne, jf. § 17, stk. 5, i lov nr. 288 af 12. maj 1999.

§ 6. En løbende ydelse for tab af forsørger, tilkendt efter § 36, stk. 2, i lov om sikring mod følger af arbejdsskade, omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige ydelse på omsætningstidspunktet med den faktor i bilagets tabel N, som står ud for den efterladtes alder og restperioden af erstatningsydelsen på omsætningstidspunktet.

Stk. 2. Når restperioden af erstatningsydelsen opgjort i år og måneder ligger mellem de restår, som er angivet i tabellen, benyttes tilsvarende mellemliggende faktorer baseret på restperioden opgjort i år og måneder.

§ 7. Når en efterladt er berettiget til et afløsningsbeløb efter § 36, stk. 5, i lov om sikring mod følger af arbejdsskade, ved det fyldte 65. år, skal det kapitalbeløb, der er beregnet efter § 6 i denne bekendtgørelse, forhøjes med et beløb, der beregnes ved at gange den årlige ydelse med den faktor i bilagets tabel Q, der står ud for den efterladtes alder på omsætningstidspunktet.

Stk. 2. Når en efterladt er berettiget til et afløsningsbeløb efter § 36, stk. 4, i lov om sikring mod følger af arbejdsskade, ved det fyldte 67. år, skal det kapitalbeløb, der er beregnet efter § 6 i denne bekendtgørelse, forhøjes med et beløb, der beregnes ved at gange den årlige ydelse med den faktor i bilagets tabel R, der står ud for den efterladtes alder på omsætningstidspunktet.

Stk. 3. Tabel R anvendes i sager, hvor der før 1. juli 1999 allerede er truffet afgørelse om løbende ydelse for tab af forsørger, jf. § 17, stk. 5, i lov nr. 288 af 12. maj 1999.

§ 8. En løbende årlig ydelse for varigt mén, tilkendt efter § 28 i lov om arbejdsskadeforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987, omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige ydelse på omsætningstidspunktet med den faktor i bilagets tabel S, som står ud for den tilskadekomnes alder på omsætningstidspunktet.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 29. december 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse, når løbende ydelser omsættes til kapitalbeløb den 29. december 2015 eller senere.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 198 af 25. februar 2015 om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb for arbejdsskader før den 1. januar 2011 ophæves.

Arbejdsskadestyrelsen, den 15. december 2015

Merete Agergaard / Karoline Klaksvig

Note: Bekendtgørelsen gennemfører dele af Rådets direktiv 79/7 EØF af 19. december 1978 om gradvis gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til social sikring, EF-Tidende 1978, nr. L 6, side 24.

Bilag

1 - Tabeller

Indhold

Indhold

Henter PDF