Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1842 af 19.december 2023 om påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø

I medfør af § 21, stk. 2, § 81 c, stk. 1 og 2, og § 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 2062 af 16. november 2021, som ændret ved lov nr. 1540 af 12. december 2023, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen handler om arbejdsgiverens pligter i forbindelse med Arbejdstilsynets påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, jf. § 21, stk. 1, i lov om arbejdsmiljø.

§ 2. Ved en rådgivningsvirksomhed forstås i denne bekendtgørelse en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret til at yde arbejdsmiljørådgivning på det psykosociale område efter bekendtgørelse om autorisation af rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet.

§ 3. Virksomhed dækker i denne bekendtgørelse over juridiske enheder med cvr. nr. samt udenlandske virksomheder, som midlertidigt udfører tjenesteydelser i Danmark.

Kapitel 2 Opfyldelse af og tilbagemelding på påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø

§ 4. Arbejdsgiver skal opfylde et påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø ved at anvende en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret til det psykosociale område.

Stk. 2. Den rådgivningsvirksomhed, som arbejdsgiveren efter stk. 1 gør brug af, må ikke høre under den juridiske enhed, som har modtaget påbuddet om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø.

§ 5. Arbejdsgiver skal inddrage arbejdsmiljøorganisationen i rådgivningsprocessen. I virksomheder, der ikke har pligt til at etablere arbejdsmiljøorganisation, skal arbejdsgiver inddrage de ansatte.

§ 6. Arbejdsgiver skal indgå en skriftlig aftale med rådgivningsvirksomheden om bistand til at efterkomme påbuddet om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø.

Stk. 2. Det skal indgå i aftalen, at rådgivningsvirksomheden foretager undersøgelsen og udarbejder en redegørelse med beskrivelse af, hvordan påbuddet om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø er efterkommet.

Stk. 3. Arbejdsgiver skal sikre, at aftalen forefindes i virksomheden og er til rådighed for virksomhedsledere, eventuelle arbejdsledere, øvrige ansatte og Arbejdstilsynet.

§ 7. Arbejdsgiver skal, senest 4 uger efter at påbuddet om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø er modtaget, give en tilbagemelding til Arbejdstilsynet om indgåelse af aftalen med rådgivningsvirksomheden. Tilbagemeldingen skal indeholde oplysninger om, hvilken rådgivningsvirksomhed der er indgået aftale med.

§ 8. Arbejdsgiver skal give tilbagemeldingen til Arbejdstilsynet via Arbejdstilsynets digitale selvbetjeningsløsning. Tilbagemeldingen skal være forsynet med offentlig digital signatur.

Stk. 2. Udenlandske virksomheder skal melde oplysningerne, jf. § 7, til Arbejdstilsynet i skemaer, som findes på Arbejdstilsynets hjemmeside. Skemaerne skal være forsynet med virksomhedens underskrift.

§ 9. Arbejdsgiver skal ved tilbagemeldingen erklære, at arbejdsmiljøorganisationen eller en repræsentant for de ansatte i virksomheder, der ikke har pligt til at etablere arbejdsmiljøorganisation, er gjort bekendt med indholdet af tilbagemeldingen.

§ 10. Rådgivningsvirksomhedens undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø skal gøre det muligt at konstatere, om arbejdsmiljøforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige.

Stk. 2. Arbejdsgiver skal sikre, at undersøgelsen som minimum indeholder en afdækning af følgende elementer:

  1. 1) Hvordan og i hvilket omfang de påvirkninger, der er beskrevet i Arbejdstilsynets påbud, forekommer, og hvordan de er søgt forebygget.
  2. 2) Om der forekommer andre relevante påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø inden for Arbejdstilsynets reaktionsområde og i givet fald, hvordan og i hvilket omfang de forekommer, og hvordan de er søgt forebygget.
  3. 3) Vilkår, der har betydning for undersøgelsens resultat.
  4. 4) Forhold i det fysiske arbejdsmiljø, der har betydning for det psykiske arbejdsmiljø.
  5. 5) Oplysninger om sygefravær og personaleomsætning.

§ 11. Arbejdsgiver skal sikre, at rådgivningsvirksomheden foretager undersøgelsen.

§ 12. Arbejdsgiver skal sikre, at rådgivningsvirksomhedens redegørelse indeholder en beskrivelse af de elementer, der er nævnt i § 10, stk. 2, samt de anvendte undersøgelsesmetoder.

Stk. 2. Hvis et af elementerne i § 10, stk. 2, ikke kan afdækkes i redegørelsen, skal dette begrundes.

Stk. 3. Redegørelsen skal derudover indeholde en beskrivelse af rådgivningsforløbet, herunder hvordan arbejdsmiljøorganisationen eller de ansatte i virksomheder, der ikke har pligt til at oprette arbejdsmiljøorganisation, har været inddraget.

Stk. 4. Redegørelsen må ikke indeholde oplysninger, der kan henføres til enkeltpersoner, medmindre dette er af væsentlig betydning for undersøgelsens resultat.

§ 13. Arbejdsgiver skal sikre, at redegørelsen fra rådgivningsvirksomheden forefindes i virksomheden og er til rådighed for virksomhedsledere, eventuelle arbejdsledere, øvrige ansatte og Arbejdstilsynet.

Stk. 2. Arbejdsgiver skal videregive redegørelsen til arbejdsmiljøorganisationen eller til en repræsentant for de ansatte i virksomheder, der ikke har pligt til at etablere arbejdsmiljøorganisation.

§ 14. Arbejdsgiver skal give en tilbagemelding til Arbejdstilsynet om, at påbuddet om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø er efterkommet.

Stk. 2. Arbejdsgiver skal i tilbagemeldingen vedlægge rådgivningsvirksomhedens redegørelse, herunder resultatet af undersøgelsen.

Stk. 3. Arbejdsgiver skal ved tilbagemeldingen erklære, at arbejdsmiljøorganisationen eller en repræsentant for de ansatte i virksomheder, der ikke har pligt til at etablere arbejdsmiljøorganisation, er gjort bekendt med indholdet af tilbagemeldingen.

§ 15. Arbejdsgiver skal give tilbagemeldingen til Arbejdstilsynet via Arbejdstilsynets digitale selvbetjeningsløsning. Tilbagemeldingen skal være forsynet med offentlig digital signatur.

Stk. 2. Udenlandske virksomheder skal give tilbagemeldingen, jf. § 14, til Arbejdstilsynet i et skema, som findes på Arbejdstilsynets hjemmeside. Skemaerne skal være forsynet med virksomhedens underskrift.

§ 16. Arbejdsgiver, der har modtaget påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, skal på Arbejdstilsynets anmodning kunne dokumentere, at rådgivningsvirksomheden har bekræftet, at påbuddet om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø er efterkommet.

Kapitel 3 Dispensation og klageadgang

§ 17. Direktøren for Arbejdstilsynet kan efter ansøgning i ganske særlige enkelttilfælde, hvor forholdene tilsiger det, tillade fravigelser fra kravet i § 4, stk. 2, om, at rådgivningsvirksomheden ikke må høre under den juridiske enhed, som har modtaget påbuddet om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø.

§ 18. Arbejdstilsynets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan påklages efter lov om arbejdsmiljø § 81.

Kapitel 4 Straf

§ 19. Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om arbejdsmiljø eller anden lovgivning straffes med bøde eller fængsel i indtil 2 år den, der

  1. 1) undlader at efterkomme påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, som Arbejdstilsynet har udstedt i henhold til § 4, eller
  2. 2) overtræder bestemmelserne i §§ 6-7, § 14, og § 16.

Stk. 2. Der kan pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes arbejdsgiver som forsætlig eller uagtsom. Det er en betingelse for bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer eller virksomheden som sådan. For bødeansvar fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Kapitel 5 Ikrafttræden m.v.

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2024.

Arbejdstilsynet, den 19. december 2023

Sine Frederiksen / Sofie Bisbjerg

Indhold

Indhold

Henter PDF